Nadzór inwestorski - Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II

Gmina Miasta Gdyni zamierza udzielić zamówienia publicznego do 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II”.
Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji inwestycja może uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego rozdysponowanych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
1.      Przedmiot zamówienia: usługa nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II”.
CPV – 71.24.70.00-1
2.      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował:
1)      wykonanie robót budowlanych  zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego  dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 z uwzględnieniem wprowadzonych przez Wykonawcę zmian do tej dokumentacji, o których mowa w punkcie 2.1.2 zapytania ofertowego oraz z uwzględnieniem dyspozycji punktu 2.8 zapytania;
2)      opracowanie przez Wykonawcę zamiennego projektu budowlanego i projektów wykonawczych uwzględniających wprowadzenie istotnych zmian do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie określonym w załączniku nr 10;
3)      pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych  w całym wykonywanym   zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 2.1.1. zapytania ofertowego, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego;
4)      odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych podlegających nadzorowi stanowi:
1)  dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego (załącznik nr 6) oraz zamienny projekt budowlany i projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawcę zgodne z punktem 2.1.2 zapytania ofertowego,
2)  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7),
3)  dyspozycje zawarte w punkcie 2.8 zapytania.
Zamawiający informuje, że do dnia złożenia oferty dokumentacja w/w inwestycji będzie dostępna na stronie internetowej http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434/rozbudowa-przystani-rybackiej-w-gdyni-oksywiu-etap-ii,482509
4.      Miejsce świadczenia usługi nadzoru – Gdynia.
5.      Termin realizacji usługi nadzoru:
Wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót nie dłużej niż w okresie 58 tygodni i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na okres nie dłuższy niż 67 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w okresie nie dłuższym niż 52 tygodnie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót przekazania pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia o skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót na dzień odbioru końcowego.
6.      Warunki udziału w postępowaniu:
1)   O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca usługi, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
a)   posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 750 000,00 zł brutto, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont morskiej budowli hydrotechnicznej.
*Uwaga : Pojęcie „morska budowla hydrotechniczna”, należy rozumieć zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645)
 b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:
1)      1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, posiadającą doświadczenie
2)      1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3)      1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
            Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2)   Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu: zgodnie z pkt 4.2 zapytania ofertowego.
7.      Kryteria oceny ofert:
a)      cena oferty brutto        -   85 %
b)      jakość  wykonania usługi          -   10  %
c)      termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji       -    5  %
8.      Ogólne warunki umowy: Warunki wykonania usługi nadzoru oraz obowiązki nadzoru zostały doprecyzowane w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
9.      Termin i miejsce składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2017 r., do godz. 10.00 w sekretariacie Wydziału Inwestycji, pok. 230, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 18.04.2017
Data udostępnienia informacji: 18.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2017 15:08 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik