Montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni i jej partnerów w 2020 roku


1. Zamówienie będzie realizowane w ciągu 2020 roku od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty na jaką została zawarta umowa, na podstawie jednorazowych zleceń cząstkowych polegających na wykonywaniu montaży i demontaży elementów identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni i jej partnerów.
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podczas imprez obejmuje:
1)     Montaż i demontaż we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu baneru o powierzchni do 20 m2 wykonanego z materiału PCV – elementy potrzebne do zawieszenia typu sznurek, opaska samozaciskowa (rap) dostarcza Wykonawca.
2)     Montaż i demontaż we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu pneumatycznego balonu reklamowego, zapewnienie źródła energii oraz poniesienie opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej leży po stronie Wykonawcy.
3)     Montaż i demontaż we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu pneumatycznego namiotu reklamowego, zapewnienie źródła energii oraz poniesienie opłat zużycia energii elektrycznej leży po stronie Wykonawcy.
4)     Montaż i demontaż we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu stelażowego namiotu reklamowego o wymiarach 3x3 m.
5)     Montaż i demontaż we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu stelażowego namiotu reklamowego o wymiarach 3x6 m.
6)     Montaż i demontaż we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu namiotu typu „gwiazda” o średnicy 10 m.
7)     Montaż i demontaż na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na ulicy Świętojańskiej pionowych flag okolicznościowych o wymiarach 85 x 295 cm.
8)     Montaż i demontaż ścianki reklamowej.
9)     Montaż i demontaż reklamy typu roll-up albo potykacz (koziołek).
10) Montaż i demontaż flagi na tyczce tzw. flyer.
11) Montaż i demontaż flag z użyciem podnośnika (koszt zapewnienia i wynajmu podnośnika leży po stronie Wykonawcy):
11.1. zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II (okolice Róży Wiatrów) – 4 maszty
     11.2. zlokalizowanych na Placu Grunwaldzkim – 3 maszty
11.3. zlokalizowanych na Skwerze Arki – 10 masztów
11.4. zlokalizowanych przed Hotelu Mercure Gdynia – 4 maszty,
11.5. zlokalizowanych przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia
     – 4 maszty.
12) Montaż i demontaż stojaka reklamowego na materiały promocyjne.
13) Montaż i demontaż 1 powłoki na bramownicy nad drogą z użyciem podnośnika, wyłączeniem prądu trakcji trolejbusowej i kosztami zajęcia pasa ruchu drogowego. Koszt zapewnienia i wynajmu podnośnika oraz zajęcia pasa ruchu drogowego oraz opłacenia wyłączenia trakcji trolejbusowej leży po stronie Wykonawcy.
14) Montaż i demontaż 6 powłok na bramownice nad drogami z użyciem podnośnika, wyłączeniem prądu trakcji trolejbusowej i kosztami zajęcia pasa ruchu drogowego. Koszt zapewnienia i wynajmu podnośnika oraz zajęcia pasa ruchu drogowego oraz opłacenia wyłączenia trakcji trolejbusowej leży po stronie Wykonawcy.
15) Montaż i demontaż ściany reklamowej typu airwall o wymiarach 6x4 m wraz z siatką reklamową. Wynajem airwalla oraz zapewnienie źródła energii elektrycznej i poniesienie opłat zużycia energii elektrycznej leży po stronie Zleceniobiorcy. Proszę podać cenę za 1 dzień wynajmu reklamy wraz z montażem i demontażem siatki reklamowej powierzonej przez Zamawiającego.
16) Montaż i demontaż ściany reklamowej typu airwall o wymiarach 8x6 m wraz z siatką reklamową. Wynajem airwalla oraz zapewnienie źródła energii elektrycznej i poniesienie opłat zużycia energii elektrycznej leży po stronie Zleceniobiorcy. Proszę podać cenę za 1 dzień wynajmu reklamy wraz z montażem i demontażem siatki reklamowej powierzonej przez Zamawiającego.
17) Montaż i demontaż 6 powłok na trójkątne nośniki reklamowe o wymiarach 3x5,6 m zlokalizowanych na wjeździe do Gdyni od strony Sopotu. Elementy niezbędne do montażu powłok po stronie Zleceniobiorcy. Wydruki powłok po stronie Zamawiającego.
18) Montaż i demontaż powłok na 4 trójkątne nośniki zlokalizowane na Skwerze Kościuszki  - 2 sztuki 2,5*4,5 m a 2 sztuki 3,63*6,5 m. Elementy niezbędne do montażu powłok po stronie Zleceniobiorcy. Wydruki powłok po stronie Zamawiającego.
 
3. Termin realizacji zleceń cząstkowych wynosi 6 godzin dla prac określonych w punkcie 2 poz 1-10 i 12 a dla pozostałych prac wynosi 24 godziny od momentu przesłania Zleceniobiorcy zlecenia przez Zamawiającego.
 
4. Elementy identyfikacji wizualnej takie jak flagi, balony, powłoki na bramownice nad drogami, żagle reklamowe, flyery/windery, oraz banery zostaną przekazane Zleceniobiorcy przez Zamawiającego. W przypadku nośników typu air-wall Zleceniobiorca musi zapewnić nośnik reklamowy. Zleceniodawca przygotowuje jedynie powłokę reklamową na ten nośnik.
 
5. Każdorazowo w przypadku elementu ekspozycyjnego wymagającego podłączenia do prądu Zleceniobiorca musi dysponować własnym źródłem zasilania np. agregat prądotwórczy lub podłączyć się na własny koszt do skrzynki energetycznej. Koszt zużycia energii musi być wliczony w jednostkową cenę montażu i demontażu poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej. W przypadku niektórych imprez jest możliwość podłączenia do prądu udostępnianego przez organizatora wydarzenia.
 
6. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy również:
 
1)     zapewnienia powierzchni magazynowej oraz ponoszenie kosztów magazynowania elementów identyfikacji wizualnej– w dniu podpisania umowy Zleceniobiorca wskaże adres pomieszczenia, w którym przechowywane będą przekazane materiały oraz umożliwi Zamawiającemu jego kontrolę w czasie trwania umowy minimum 1 raz w miesiącu. Pomieszczenie musi spełniać warunki niezbędne do przechowywania powierzonych elementów ekspozycji w sposób nienarażający ich na zniszczenie.
2)     Zleceniobiorca ponosi koszty konserwacji i utrzymania w czystości przekazanych elementów identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni a w przypadku flag – prania środkami chemicznymi każdorazowo po ekspozycji. Zleceniobiorca po każdym praniu przedstawi zamawiającemu flagi do kontroli oraz na żądanie Zamawiającego udokumentuje fakt korzystania z usług pralni chemicznej. Dostarczone i spakowane po 50 sztuk flagi zwróci na żądanie Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty ich demontażu do siedziby Zamawiającego.
3)     Zleceniobiorca ponosi koszty serwisowania i uzupełniania na bieżąco systemu ekspozycyjnego flag na ul. Świętojańskiej oraz wykonywania drobnych napraw przekazanych protokolarnie elementów ekspozycyjnych.
4)     W przypadku gdyby elementy ekspozycji objęte zleceniem cząstkowym nie były przekazane protokolarnie, Zleceniobiorca ponosi koszty każdorazowo ich odbioru a następnie montażu i demontażu zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz zwrotu do siedziby Zamawiającego.
5)     W koszt usługi wliczone jest serwisowanie w trakcie ekspozycji oraz nadzór nad bezpieczeństwem eksponowanych elementów identyfikacji wizualnej.
6)     W przypadku kiedy zlecona ekspozycja występuje w momencie zalegania pokrywy śnieżnej i/ lub warstwy lodu Zleceniobiorca zobowiązany jest do usunięcia pokrywy śnieżnej i/lub warstwy lodu na własny koszt w zakresie koniecznym do realizacji zlecenia.
7)     Każdorazowo po wykonaniu montażu Zleceniobiorca wyśle Zamawiającemu zdjęcie potwierdzające wykonanie zlecenia na adres e-mail i/lub mms na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu.
8)     Zleceniobiorca składając ofertę zobowiązuje się do wykonywania prac na wysokości przez pracowników z uprawnieniami do ich wykonywania.
9)     Zlecenie montażu nośników promocyjnych: flagi, banery, żagle, bramownice, airwalle wymaga zamontowania ich do godziny 7 rano pierwszego dnia zaplanowanej ekspozycji. Demontaż może rozpocząć się natomiast po godzinie 21 ostatniego dnia zaplanowanej w grafiku ekspozycji.
 
7.   Miejscem świadczenia usług jest Trójmiasto.
 
8.   Zleceniobiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi/prace wykonane przez podwykonawców.
 
9.   W przypadku wystąpienia usterki w trwającej ekspozycji Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 2 godzin od zgłoszenia usterki, a jeżeli ze względów technicznych naprawa nie jest możliwa dokonać demontażu ekspozycji. Jeżeli ekspozycja zagraża bezpieczeństwu ludzi – Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania jej naprawy lub demontażu gdyby ze względów technicznych naprawa nie była możliwa.
 
10. W dniu podpisania umowy Zleceniobiorca dostarczy kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Zleceniobiorcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł.
 
11. Ofertę składającą się z wypełnionego formularza ofertowego oraz uzupełnionych załączników nr 1 i 2 stanowiących formularz cenowy należy złożyć do dnia 26.11.2019 r. do godziny 12 na adres:
 
Referat Promocji i PR
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia
lub e-mailem na adres j.pawlus@gdynia.pl
 
12.  Osobą uprawnioną do kontaktu jest Joanna Pawlus stanowisko służbowe: Inspektor w Referacie Promocji i PR, tel. 58 668 25 41.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 20.11.2019
Data udostępnienia informacji: 20.11.2019