Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni (cz. 5 i cz. 8)Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 23-07-2018 do godz. 12.00
 
 
Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności:
1122748
 
 
Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni (81-310) lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, w obowiązującym terminie do godziny 12.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
m.burkiewicz@gdynia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marta Burkiewicz, Justyna Giez
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
58 761 77 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" (cz. 5 i cz. 8) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, uwzględniającym podział na części.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Zamówienie realizowane jest w celu wyboru dostawcy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
Przedmiot zamówienia
1. Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" (cz. 5 i cz. 8) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu i wyposażenia wskazany został w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, uwzględniającym podział na części.
2. Zamówienie podzielono na części:
a. Część 5 - wyposażenie pracowni mechatronicznej i chłodniczo-klimatyzacyjnej;
b. Część 8 - sprzęt pomocniczy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
4. Dostarczony sprzęt i wyposażenie powinno posiadać wymagane w treści załącznika
nr 1 oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.

Kod CPV
31700000-3
Nazwa kodu CPV
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 20.08.2018 r.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy
w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji
w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),

b) zmiana sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność,

c) zmiana podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny).


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Złożenie oferty oznacza akceptację wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Do oferty należy załączyć formularz cenowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy).
Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
VIII. Kryterium oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:

A) cena oferty brutto - 60 %
B)okres udzielonej gwarancji - 40 %
100 %

Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt A) i B) ustala się punktację od 0 do 10.

Ad. A) Cena oferty brutto:
Najniższa cena otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

cena oferty najniższej
C = ------------------------------------- x 10
cena oferty badanej

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

Ad. B) Okres udzielonej gwarancji:
Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy Maksymalny punktowany okres gwarancji
to 60 miesięcy. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym żadnego z pól, bądź zaznaczenia większej ilości pól niż jedno, we wskazanej tam tabeli dla danej części Zamówienia będzie oznaczało, zgodnie z treścią oświadczenia zamieszczonego w formularzu ofertowym,
iż Wykonawca udziela gwarancji w minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresie 36 miesięcy.
W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jak dla 60 miesięcy.


Punkty przydzielane będą według tabeli:

Okres gwarancji Punkty
36 miesięcy 0
48 miesięcy 5
60 miesięcy 10

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

Wykluczenia
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIASTA GDYNI
Adres
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pomorskie , Gdynia
Numer telefonu
586688000
Fax
(58) 620-97-98
NIP
5860022860

Tytuł projektu
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie.
Numer projektu
RPPM.04.01.00-22-0001/16-01


INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
POSTĘPOWANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE - brak ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2018 14:01 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
02.08.2018 11:53 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.07.2018 12:12 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
05.07.2018 12:09 Dodanie informacji Marta Burkiewicz