Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w GdyniZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w Gdyni,
w ramach realizacji projektu
„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
  I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
II. Tryb udzielania zamówienia:
1. Udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8
w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w następujących częściach:
Część I – dostawa pomocy dydaktycznych do ZESPÓŁU SZKÓŁ HOTELARSKO
- GASTRONOMICZNYCH W GDYNI, UL. MORSKA 77, 81 - 222 GDYNIA;
Część II – dostawa pomocy dydaktycznych do ZESPÓŁU SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO
– EKONOMICZNYCH W GDYNI, AL. ZWYCIĘSTWA 194, 81-540 GDYNIA;
Część III – dostawa pomocy dydaktycznych do CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 1 W GDYNI; UL. MORSKA 79, 81-222 GDYNIA;
Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do ZESPÓŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNO - TRANSPORTOWYCH W GDYNI, UL. MORSKA 186, 81-216 GDYNIA.
III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w Gdyni, w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
2.      Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz miejsc ich dostawy znajduje się
w załączniku nr 1 (a, b, c, d) do niniejszego zapytania ofertowego.
3.      Pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek,
w przypadku podręczników wydanie najnowsze, jeżeli jest w ofercie, to w twardej oprawie.
4.      Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany pomocy dydaktycznych, które posiadają wadę i/lub nie spełniają oczekiwań Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.
5.      Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na warunkach i zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 
Wspólny słownik Zamówień (CPV):
22111000-1 - Podręczniki szkolne
22110000-4 – Drukowane książki
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
39162000-5 - Pomoce naukowe.
 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawia aktualny odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.      Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość  
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.      Złożenie oferty oznacza akceptację wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego zapytania ofertowego.
3.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
5.      Do oferty należy załączyć zestawienie cen pomocy dydaktycznych – formularz cenowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
6.      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy).
7.      Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni (81-310) lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, w obowiązującym terminie.
8.      Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 08.06.2018 r., do godz. 12.00.
VII.        Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
VIII.      Kryterium oceny ofert jest:
            a) cena brutto dla danej części zamówienia – waga 60%.
W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Oferta
o najniższej cenie otrzyma 10 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:
 
         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 10 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
            b) termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia – waga 40%. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Za skrócenie terminu o każdy 1 dzień w stosunku do terminu 30 dni Wykonawca otrzyma  1 pkt, łącznie nie więcej jednak niż 10 pkt.
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
IX. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 
X. Osoby do kontaktu:
1.      Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
2.      Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2018 14:10 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
18.06.2018 14:09 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.05.2018 12:13 Dodanie informacji Marta Burkiewicz