Dostawa podnośników do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego..."


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dostawa podnośników do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020   
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.

II. Tryb udzielania zamówienia:
1. Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8
w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
2. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na:
Dostawę podnośników do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Gdyni
w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020  

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1.       Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa podnośników do Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1  w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych
oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
2.       Zamawiający wymaga przygotowania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji związanej z odbiorem technicznym urządzeń przez m.in. Urząd Dozoru Technicznego.
3.       Wymagane parametry:zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączniku.
4.       Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, wyprodukowany w roku dostawy lub nie później niż w roku poprzedzającym rok dostawy.
5.       Dostawa sprzętu nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do wskazanej szkoły
a następnie zostanie kosztem i staraniem Wykonawcy wniesione
do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, oraz odpowiednio rozmieszczone, podłączone oraz uruchomione zgodnie ze wskazaniem Dyrektora szkoły.
6.       Dostarczony   asortyment   winien być zapakowany   w sposób uniemożliwiający  uszkodzenie  produktów  w  czasie  transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia).  Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania Zamawiającemu odpowiednio zmontowanych i rozmieszczonych ponosi Wykonawca.
7.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów   jakościowych,   opisanych   w   formularzu   ofertowym i SIWZ wraz z załącznikami.  
8.       W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
−     są uszkodzone, posiadają wady  uniemożliwiające  używanie,  a  wady  i  uszkodzenia  te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
−     nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub,
−     dostarczone    produkty    nie    odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości,    trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
Wykonawca  wymieni  je  na  nowe,  prawidłowe,  na  własny koszt  w  terminie  7  dni 
od zgłoszenia   przez   Zamawiającego.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny  
za   całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność
z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9.       Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności szkoły i ustalony
z Dyrektorem  szkoły. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
10.   Wraz z dostarczanym asortymentem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu instrukcję obsługi producenta w języku polskim.
11.   Koszt dostawy, rozmieszczenia, podłączenia oraz uruchomienia wyposażenia należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
12.   W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu
i jakości.
13.   We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty
lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie
się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów
są nie niższe niż te opisane w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
14.   Warunki równoważności rozwiązań:
a)    Co najmniej ten sam zakres zastosowań,
b) Co najmniej ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych
przez rozwiązanie,
c)    Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,
d) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.
e) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego.
15.   Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe
od parametrów w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach.
16.   Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
 
Wspólny słownik Zamówień (CPV):
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny;

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Do dnia 30.09.2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.      Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.      Do oferty należy załączyć formularz cenowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2
do zapytania ofertowego.
4.      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy).
5.      Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni (81-310) lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, w obowiązującym terminie.
6.      Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 07.08.2019 r., do godz. 9.00.

VII.        Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

VIII.      Kryterium oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:
 
                A) cena oferty brutto                                                          - 60 %
                B) okres udzielonej gwarancji                                              - 40 %
                                                                                                         100 %
 
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt A) i B) ustala się punktację od 0 do 10.
 
Ad. A) Cena oferty brutto:
Najniższa cena otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:
 
 cena oferty najniższej
C =  ------------------------------------- x 10 
 cena oferty badanej
 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
Ad. B) Okres udzielonej gwarancji:
Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Maksymalny punktowany okres gwarancji
to 60 miesięcy. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym żadnego z pól, bądź zaznaczenia większej ilości pól niż jedno, we wskazanej tam tabeli dla danej części Zamówienia będzie oznaczało, zgodnie z treścią oświadczenia zamieszczonego w formularzu ofertowym,
iż Wykonawca udziela gwarancji w minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresie 24 miesięcy.
 
W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jak dla 36 miesięcy.
Punkty przydzielane będą według tabeli:
 
Okres gwarancji   Punkty
24 miesiące             0
36 miesięcy             5
48 miesięcy             7
60 miesięcy            10
 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

IX. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałak Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa podnośników do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"  prowadzonym, na podstawie zapytania ofertowego.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. Osoby do kontaktu:
1.       Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
2.       Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2019
Data udostępnienia informacji: 31.07.2019