Dostawa pakietów edukacyjnych wraz z oprogramowaniem oraz ładowarek do akumulatorówZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000€ zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) na: Dostawę pakietów edukacyjnych wraz z oprogramowaniem oraz ładowarek do akumulatorów w ramach realizacji projektu: pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.
 
 
I. Dane Zamawiającego:
1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
                tel. 58  761 77 00
                fax:  58 761 77 03
       email: wydz.edukacji@gdynia.pl
 
II. Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) w oparciu o rozeznanie rynku.
 
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pakietów edukacyjnych wraz z oprogramowaniem oraz ładowarek do akumulatorów w ramach realizacji projektu: pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.
 
IV. Podział zamówienia na części
1.    Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1.Pakiet edukacyjny wraz z oprogramowaniem
Część 2.Ładowarki do akumulatorów R6/AA 2000mAh
 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 

V. Opis przedmiotu zamówienia - w załączeniu
 
VI. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
37000000-8 – Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
31158100-9 - ładowarki do baterii
VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.04.2020 r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania wobec wykonawcy) :
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
IX. Wymagania stawiane Wykonawcą:
1. Zamawiający wymaga aby dostarczone wyposażenie było fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, zapewniające należyte bezpieczeństwo dla użytkowników, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Zaleca   się,   aby   dostarczone   wyposażenie zapakowane   było  w sposób uniemożliwiający uszkodzenie  produktów  w  czasie  transportu.  Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
3. Wszystkie przedmioty, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego oraz „jeśli dotyczy” muszą być dopuszczone do użytku w placówkach oświatowych, zawierać instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje zgodności CE, gwarancje i licencje niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
4. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.
5. Dostawy należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły/przedszkola i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
6. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
7.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów   jakościowych,   opisanych   w   formularzu   ofertowym.   W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
· są uszkodzone,  posiadają wady  uniemożliwiające  używanie,  a  wady  i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
· nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
· dostarczone produkty    nie    odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod  względem jakości,    trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca  wymieni  je  na  nowe,  prawidłowe,  na  własny koszt  w  terminie  3  dni 
od zgłoszenia przez   Zamawiającego.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
8. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zapytania ofertowego. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zapytaniu lub załącznikach do zapytania ofertowego norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych na zasadach określonych poniżej:
· Równoważność została przez Zamawiającego wskazana w Tabeli – w kolumnie – „Nazwa”
i „Opis” w pkt. V opisu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie minimalnych lub oczekiwanych: zawartości, ilości, wymiarów, funkcjonalności, przeznaczenia.
· Zamawiający za produkty równoważne, rozumie produkty o parametrach wskazanych w kolumnie – „Nazwa” i „Opis”, które odpowiadają cechom opisanym w tej kolumnie lub są lepsze od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone są innym znakiem towarowym. W przypadku zaoferowania innych produktów, niż wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie „Nazwa” i „Opis”, udowodnienie równoważności proponowanych produktów, każdorazowo spoczywa na Wykonawcy.
 
9. Dostarczony sprzęt powinien posiadać w widocznym miejscu oznaczenie (np. w formie naklejki) dotyczące współfinansowania zakupu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.
10. Wykonawca udzieli na wykonaną usługę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję, liczoną od daty odbioru zamówienia przez Zamawiającego.
11. Miejscem dostawy są właściwe szkoły/przedszkola wykazane w pkt. V - jako miejsce dostawy.
12. Faktury należy wystawić oddzielnie na każdą placówkę do jakiej kierowane jest zamówienie.
 
X. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

XI.  Kryterium oceny ofert jest cena brutto dla danej części zamówienia – waga 100%.
1. W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta
o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:
         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
 
2.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
3. Każda z części zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
 
XII. Sposób obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2.
3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
4.Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

XIII.  Oferta składa się z:
1. Formularza ofertowego (wzór formularza ofertowego został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 
XIV. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę pakietów edukacyjnych wraz z oprogramowaniem oraz ładowarek do akumulatorów w ramach realizacji projektu: pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986) [dalej ustawa PZP].
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
·      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
·      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
·      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
·      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
·      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
·      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XV. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.giez@gdynia.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. C 100 do dnia 06.03.2020 r. do godziny 10.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
 
XVI. Dodatkowe informacje
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.
 
XVII. Załączniki
     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2020 08:17 Aktualizacja treści Justyna Giez
09.03.2020 12:53 Aktualizacja treści Justyna Giez
09.03.2020 10:31 Dodanie informacji Justyna Giez