Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku przy ul. Dembińskiego w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Zamawiający Gmina Miasta Gdyni zaprasza do złożenia oferty na: usługę wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla celów administracyjnych budynku stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Dembińskiego 1C posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej jako działka nr 507/2, obręb 0015 Grabówek. W ewidencji gruntów i budynków, budynek oznaczony numerem 264. Budynek składa się z dwóch kondygnacji naziemnych i piwnicy. Orientacyjna powierzchnia użytkowa ok. 202 m².
1.2.  Budynek jest zamknięty i zabezpieczony. Administratorem budynku jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. W celu przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych w budynku należy się wcześniej umówić z administratorem budynku poprzez osobę prowadząca sprawę p. Piotrem Siwińskim, tel. 58 668 85 16, e-mail p.siwinski@gdynia.pl.   
1.3.  Celem inwentaryzacji jest określenie stanu faktycznego w zakresie powierzchni i struktury.
1.4.  Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez osobę posiadającą uprawnienia do jej sporządzenia.
1.5.  Zakres prac musi obejmować czynności niezbędne do sporządzenia dokumentacji stwierdzającej, rzeczywisty stan nieruchomości.
 
2. Termin realizacji zamówienia

2.1.  Okres realizacji umowy –  30 dni od dnia podpisania umowy.
2.2.  Wykonanie usługi Wykonawca zgłasza protokołem odbioru (wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do umowy).
2.3.  Podpisany protokół odbioru wraz z inwentaryzacją Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego lub prześle za pośrednictwem operatora pocztowego na jego adres.
 
3. Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:
 
cena oferty najniższej
C1 =  ------------------------------------- x 10 
cena oferty badanej
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.
 
4. Miejsce i termin składania ofert:

ofertę należy złożyć w postaci dokumentu zawierającego podpis elektroniczny lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: przetargipn@gdynia.pl do dnia 02.12.2021r. do godziny 10:00.
 
5. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 
6. Warunki płatności:

zgodnie z postanowieniami umowy.
 
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

w sprawach merytorycznych
Piotr Siwiński, tel. 58 668 85 16 w godz. 8:00-16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy), e-mail p.siwinski@gdynia.pl;
 
w sprawach proceduralnych
Paulina Grześ tel. 58 668 88 73 w godz. 8:00-16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od
pracy), przetargipn@gdynia.pl
 
8. Termin otwarcia ofert :

02.12.2021 r. godzina 10:15

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Daria Niedbało
Ostatnio zmodyfikował: Daria Niedbało
Data wytworzenia informacji: 25.11.2021
Data udostępnienia informacji: 25.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2021 14:25 Korekta Daria Niedbało
25.11.2021 14:20 Korekta Daria Niedbało
25.11.2021 13:37 Korekta Daria Niedbało
25.11.2021 13:34 Dodanie informacji Daria Niedbało