Dostawa 54 sztuk tabletów do gdyńskich placówek oświatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy:    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 130.000,00 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na: dostawę 54 sztuk tabletów do gdyńskich placówek oświatowych.
 
I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
1.    Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2.    Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
          tel. 58  761 77 00
          fax:  58 761 77 03
 email: wydz.edukacji@gdynia.pl
 
II.    Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 130.000,00 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
 
III.      Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 54 sztuk tabletów do gdyńskich placówek oświatowych.
 
IV.         Opis przedmiotu zamówienia publicznego.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia).
2. Dostarczony sprzęt i wyposażenie powinno posiadać wymagane w treści załącznika nr 1
oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
3. Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być fabrycznie nowe i wolne od wad, wyprodukowane  najpóźniej w roku poprzedzającym rok dostawy.
4. Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy a następnie dostarczony asortyment musi zostać kosztem i staraniem Wykonawcy wniesiony do pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy.
5. Dostarczony   asortyment   winien być zapakowany   w sposób uniemożliwiający  uszkodzenie  produktów  w  czasie  transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia).  Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania Zamawiającemu odpowiednio zmontowanych i rozmieszczonych ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów   jakościowych,   opisanych   w   formularzu   ofertowym.   W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
− są uszkodzone,  posiadają wady  uniemożliwiające  używanie,  a  wady  i  uszkodzenia 
te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach lub,
− dostarczone    produkty    nie    odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod    względem    jakości,    trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca  wymieni  je  na  nowe,  prawidłowe,  na  własny koszt  w  terminie  14 dni  od zgłoszenia  
przez   Zamawiającego.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   całokształt zamówienia, w tym
za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
8. Wraz z dostarczonym asortymentem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.
9. Koszt dostawy, podłączenia i uruchomienia sprzętu i wyposażenia należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji
na fakturze/rachunku.
10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów,
to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach.
Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w załączniku nr 1. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
10.1.  Warunki równoważności rozwiązań:
a) Nie mniejszy zakres zastosowań,
b) Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych
przez rozwiązanie,
c) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,
d) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.
e) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania
równoważnego.
11. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
12. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę  nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
13. Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresie gwarancyjnym:
- podjęcie napraw w ciągu 48 godzin od powiadomienia o zaistnieniu usterki,
- usunięcie usterki w ciągu 14 dni od momentu podjęcia naprawy a jeżeli wady, usterki
lub uszkodzenia uniemożliwiają pracę lub stanowią zagrożenie dla zdrowia obsługi termin
nie może być dłuższy niż 7 dni.
14. Miejscem dostawy jest Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia.
 
V.           Podział zamówienia na części: nie dotyczy.
 
VI.      Wspólny słownik Zamówień (CPV):
    30213200-7 – komputer tablet.
 
VII.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  Zamówienie należy zrealizować
w terminie: do 21 dni od dnia zlecenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
 
VIII.  Warunki udziału w postępowaniu:
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
§       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
§       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
§       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
§       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonych załączników wyszczególnionych w punkcie IX na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
IX.      Opis sposobu przygotowania oferty:
1.     Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
2.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.     Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4.    Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej
na adres: m.andrzejewska@gdynia.pl do dnia 19.10.2021 r. do godziny 10.00.
5.     Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
 
X. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
XI. Kryterium oceny ofert jest: Kryterium oceny ofert jest cena brutto - waga 100%.
 
XII. Osoby do kontaktu: Marta Andrzejewska, e-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl.
 
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałek Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę 54 sztuk tabletów do gdyńskich placówek oświatowych.
4.    Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) [dalej ustawa PZP].
5.    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy,
jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6.    Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7.    W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.    Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
VII.         Załączniki
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 13.10.2021
Data udostępnienia informacji: 13.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2021 13:38 Aktualizacja treści Marta Andrzejewska