Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ulicą Chlebową a ulicą Radosną w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE

do zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto
nr sprawy UI.271.2.12.2022
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Gdyni.
tel. 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


I.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie obejmował:
1)     wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji pkt. 4 niniejszego zapytania,
2)     złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają złożenia takiego zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie,
3)   pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z podpunktem 1) niniejszego punktu, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno
w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.
2.      Przedmiot  zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych będzie obejmował:
1)       Roboty ziemne,
2)       Roboty elektryczne, w tym:
a)     ułożenie kablowej linii oświetleniowej,
b)     wykonanie przecisku,
c)      ułożenie przepustów z rur ochronnych,
d)     montaż słupów oświetleniowych z oprawami,
e)     wykonanie uziemienia ochronnego,
3)       Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych,
4)       Zieleń, w tym:
a)     zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów,
b)     odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją
w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego,
5)       Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.
3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych stanowi:
1)     dokumentacja projektowa (załącznik nr 4),
2)     specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 5),
3)     dyspozycje pkt. 4 cz. I niniejszego zapytania.
Zamawiający informuje, że udostępnia powyższe dokumenty w wersji elektronicznej (pliki .pdf) poniżej.
 
4.      Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
1)     Przedmiot zamówienia obejmuje:
     a)            odwodnienie i umocnienie wykopów w zakresie niezbędnym do realizacji robót według rozwiązań Wykonawcy i w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
     b)            wykonanie przekopów próbnych i kontrolnych z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać Zamawiającemu i nadzorowi autorskiemu oraz inwestorskiemu na 7 dni przed planowanym terminem realizacji robót na danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji),
      c)            wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymanie oraz demontaż po tym okresie (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy),
     d)            wykonanie przed wejściem z robotami dokumentacji fotograficznej stanu istniejących obiektów i terenu objętego inwestycją, oraz przekazanie kopii dokumentacji na płycie CD Zamawiającemu i Nadzorowi,
     e)            zabezpieczenie rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drzew i  krzewów, oraz odsłoniętych systemów korzeniowych drzew,
       f)            przycięcie gałęzi drzew w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika Miasta,
w przypadku konieczności podyktowanej zachowaniem zaprojektowanych warunków oświetlenia,
     g)            zabezpieczenie nowowybudowanych słupów oświetleniowych powłoką „antyplakat” do wysokości min. 2m,
     h)            obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą,
        i)            wywiezienie i unieszkodliwienie gruzu oraz wszelkich odpadów,
        j)            zakup dziennika budowy.
2)           Roboty objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą na podstawie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zamawiający
w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy zaświadczenie o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia.
3)           Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace na istniejącej sieci oświetleniowej po dopuszczeniu i pod nadzorem właściciela sieci.
4)           Przed wykonaniem numeracji słupów Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić
w Zarządzie Dróg i Zieleni sposób naniesienia numeracji.
5)           Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych stosownie do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1357).
6)           Wykonawca zobowiązany jest zastosować do oświetlenia przejścia oprawy oświetleniowe LED posiadające certyfikat ENEC oraz posiadające min. 7 letnią gwarancję producenta na okres użytkowania oprawy i źródła światła.
7)           Zamawiający wymaga, by gwarant opraw oświetleniowych zapewnił możliwość demontażu wadliwej oprawy ze słupa przez konserwatora Użytkownika oświetlenia w okresie, po którym upłynął termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót,
a przed zakończeniem 7 letniej gwarancji udzielonej przez producenta opraw, bez utraty gwarancji producenta.
8)           Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć oprawy poprzez zamontowanie wyłączników nadmiarowo prądowych jednorazowych tzw. „bezpieczników topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czasowo-prądowej.
9)           Dopuszcza się zastosowanie słupów dowolnej firmy spełniających wymagania techniczne określone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
10)       W przypadku wyboru innej oprawy oświetleniowej i lampy niż zaprojektowana niezbędne jest wykonanie obliczeń sprawdzających uzyskanie wymaganych parametrów świetlnych.
11)       Wykonawca zobowiązany jest zastosować oprawy z uruchomioną autonomiczną redukcją mocy w godzinach późnonocnych (23.00-4.00), oraz uruchomionym układem kompensacji spadku strumienia świetlnego w okresie eksploatacji.
12)       Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu oraz Zamawiającego.
13)       Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość działania oświetlenia ulic w trakcie realizacji projektu oświetlenia.
14)       Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zagęszczenia) takim sprzętem, aby ograniczyć maksymalnie wpływ tych prac na istniejącą zabudowę.
15)       Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót wymagających użycia hałaśliwych urządzeń wyłącznie w porze dziennej.
16)       Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej) oraz nawierzchni drogowych, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
17)       Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych zobowiązany jest doprowadzić stan nawierzchni do stanu pierwotnego, a odtwarzając nawierzchnie po wykonanych robotach instalacyjnych zobowiązany jest wymienić uszkodzone elementy nawierzchni.
18)       Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest zachować spadki poprzeczne i podłużne zapewniające sprawny odpływ wód opadowych.
19)       Wykonawca zobowiązany jest do układania linii kablowych w rurach ochronnych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
20)       Rzędne przewiertów oraz przecisków Wykonawca zobowiązany jest ustalić na własną odpowiedzialność. W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą drogi oraz naprawić na własny koszt.
21)       Prowadząc roboty w bezpośrednim sąsiedztwie drzew Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie uszkodzić pni i korzeni drzew. Niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów budowlanych w obrębie korony istniejącego drzewa. Prace związane z realizacją inwestycji nie mogą wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowotnego istniejących drzew. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych dotyczących prowadzenia prac
i ochrony drzew na placu budowy zawartych w uzgodnieniu z Biurem Ogrodnika Miasta.
22)       Wykonawca zobowiązany jest wykonać odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych oraz wykonywać ich pielęgnację w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 6 do umowy.
23)       Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci oraz podmiotom które dokonywały uzgodnień dokumentacji, a także do Wydziału Ogrodnika Miasta, w podanym przez nich terminie.
24)       Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych
w uzgodnieniach poszczególnych gestorów sieci, w podanym przez nich terminie.
25)       Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków zawartych w protokole
z narady koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
26)       Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.
27)       W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania
z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
28)       Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
29)       Wykonawca prac jest odpowiedzialny za ochronę znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia w sposób trwały zgodnie z obowiązującymi przepisami.
30)       Projekt  zabezpieczenia  i  odtworzenia  punktów szczegółowej  osnowy  geodezyjnej  poziomej  i  pionowej powinien obejmować:
a)   przedmiot i zakres opracowania;
b)   stan istniejący osnowy oparty na wywiadzie terenowym;
c)   analizę wpływu projektowanej inwestycji na stabilność osnów geodezyjnych;
d)   sposób zabezpieczenia punktów osnowy;
e)   sposób odtworzenia zniszczonych punktów osnowy poziomej i pionowej,
f)    nadzorowanie prac i zatwierdzenie projektu przez Geodetę Miasta.
31)       Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej należy sporządzić dokumentację geodezyjną zgodnie
z obowiązującymi przepisami, celem przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
32)       Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wykopów próbnych
i kontrolnych, o których mowa w punkcie 1) lit. b), a wystąpią nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej kolizje istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych kolizji we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z opracowaniem ewentualnej dokumentacji projektowej dla usunięcia tych kolizji.
33)       Do usunięcia kolizji stwierdzonych w trybie zapisów punktu 1) lit. b) stosuje się zapisy o robotach dodatkowych, określone w punktach od 34) do 36).
34)       Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego i w Nadzorze Inwestorskim ewentualnych wniosków na wykonanie robót dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych odpowiednio od daty otrzymania dodatkowej dokumentacji projektowej lub od daty ustalenia sposobu wykonania tych robót dodatkowych przez nadzór autorski lub Nadzór Inwestorski.
35)       Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i robót zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym).
36)       W przypadku braku możliwości zastosowania cen ofertowych, zmiany wynagrodzenia będą ustalane na poziomie niższym niż średnie stawki SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego, ustalone dla kwartału w którym Wykonawca złożył ofertę.
37)       Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach
i skrzyżowaniach.
38)       Wykonawca uzyska zgodę właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego.
39)       Do odbioru końcowego Wykonawca winien przedstawić protokoły badań i pomiarów oraz dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
40)       Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego uzupełnienia dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz do uzgodnienia wprowadzonych zmian i uzupełnień w zakresie wymaganym przez Wydział Inwestycji. Zamawiający dopuszcza dokonanie przez Wykonawcę zmian w projekcie tymczasowej organizacji ruchu pod warunkiem uzyskania akceptacji właściwego organu.
41)       Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych należy wykonać z  uwzględnieniem następujących uwag:
a)     Zamawiający informuje, iż nabył autorskie prawa majątkowe do posiadanej dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 i nr 5, przysługuje mu,
z poszanowaniem osobistych praw autorskich, prawo do wykonywania praw zależnych, zleconych i zezwolenie na opracowania projektowe łącznie
z wprowadzeniem zmian i przeróbek w dokumentacji oraz wszelkie inne opracowania projektowe na zlecenie Zamawiającego, a także za zgodą Zamawiającego na zlecenie osób trzecich.
b)     Przedmiot zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie przez nadzór autorski Wykonawcy zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż na podstawie Umowy na opracowanie posiadanej dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 4 i 5, ma prawo do zgłaszania do autora tej dokumentacji uwag w formie pisemnej do dnia wykonania robót, a autor dokumentacji zobowiązany jest do ich uwzględniania w terminie
i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może udzielić Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w tym zakresie.
c)      Nadzór autorski Wykonawcy zobowiązany jest do ustalenia sposobu usunięcia kolizji, stwierdzonych w trybie zapisów punktu 1 lit. b), w tym do opracowania dokumentacji projektowej usunięcia tych kolizji, o ile jest to wymagane, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia takich kolizji.
d)     Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu
i nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji projektowych, wykonywanych przez nadzór autorski Wykonawcy, po 2 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej PDF.
e)     Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót objętych tą dokumentacją zobowiązany jest do uzyskiwania zgody Zamawiającego i akceptacji nadzoru inwestorskiego dla zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych wykonywanych przez nadzór autorski Wykonawcy.
f)       Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia nadzoru inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, także dla zmian wprowadzanych w ramach pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
g)     Zamawiający wymaga by Nadzór Autorski był sprawowany przez zespół projektantów Wykonawcy z uprawnieniami do projektowania w zakresie niezbędnym dla całego przedmiotu zamówienia.
 
II.      TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1)     Wykonanie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru
w terminie do dnia 28.10.2022 r., przy czym przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
2)     przekazanie Zamawiającemu skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót,
w terminie o 4 tygodnie dłuższym od terminu wykonania robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.
 
III.    WYMAGANY PERSONEL WYKONAWCY
Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował następującymi osobami:
- 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak droga
w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
 
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto, Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował
1 osobą z doświadczeniem w zakresie prac w branży zieleni.
 
IV.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.      Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
2.      Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych, świadczeń usługi nadzoru autorskiego, kosztów  pielęgnacji odtworzonych trawników
i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
3.      Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń, w tym usługi nadzoru autorskiego oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
4.      Przedmiar robót, udostępniony przez Zamawiającego jako załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
5.      Cenę oferty brutto należy ustalić jako sumę wartości brutto elementów wyszczególnionych w tabeli elementów.
6.      Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (ustawa o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 779 ze zm.)
7.      Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych, na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie trwania zamówienia.
8.      Koszty ogólne budowy, które Wykonawca ma obowiązek skalkulować w ofercie, uwzględniać będą w  szczególności:
a)     koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
b)     wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę,
c)      koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego,
d)     koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i inne tego typu urządzenia,
e)     koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,
f)       koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych
w uzgodnieniu z użytkownikiem,
g)     koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie kwalifikowanych jako środki trwałe,
h)     koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży
i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
i)        koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem,
j)        koszty ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczegółowej osnowy geodezyjnej lub przywrócenia znaków geodezyjnych (jeśli zaistnieje taka okoliczność)
k)      koszty wynikające z umów zawartych przez Wykonawcę z gestorami sieci zgodnie z uzgodnieniami branżowymi,
l)        koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
m)   koszty energii i wody,
n)     koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót,
o)     koszty pielęgnacji trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego,
p)     koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy
i sąsiadującej nieruchomości w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę,
q)     cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
r)       koszty sporządzania uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze,
s)      koszty wcinek w istniejące sieci, przełączeń oraz odbioru sieci i przyłączy,
t)        koszty utylizacji odpadów,
u)     koszty nadzoru przedstawicieli gestorów sieci,
v)      koszty  wykonania  dokumentacji fotograficznej i innych opracowań wynikających
z dokumentacji,
w)    koszty  napraw  obiektów,  budowli  i  infrastruktury  podziemnej  spowodowane  prowadzonymi pracami,
x)      koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, oraz zgłoszeniowej do PINB,
y)      koszt uzyskania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót,
z)      wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania.
 
 
V.     KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający informuje, iż będzie oceniał oferty zgodnie z kryterium:
Cena oferty brutto – 100%
 
VI.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.      Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu oferty należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego: kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 81-382 Gdynia. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty z załącznikami drogą elektroniczną na adres  wydz.inwestycji@gdynia.pl.
2.      Oferty należy składać  w terminie do dnia 14.06.2022 r. do godz.10:00.
3.      Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską,
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 
VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
VIII.          OKRES GWARANCJI
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonaną robotę budowlaną
36 miesięcy gwarancji. Zamawiający wymaga, by okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
 
IX.   INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został wykonany siłami własnymi.
 
X.     PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
 
XI.   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.      Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2.
2.      W przypadku gdy Wykonawca prześle ofertę drogą elektroniczną w formie skanu oferty podpisanej w wersji papierowej, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał oferty.
3.      Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4.      Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót i fakturowania, który stanowić będzie załącznik do tej umowy.
5.      Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.
6.      Bliższe informacje na temat zamówienia można uzyskać u Pani Aliny Liwerskiej,
tel. 58 668-83-14.
7.      W przypadku przyznania zamówienia Wykonawcy, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będzie on zobowiązany załączyć Oświadczenie o zatrudnieniu, którego treść stanowi Załącznik nr 6.
8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Ostatnio zmodyfikował: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 31.05.2022
Data udostępnienia informacji: 31.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2022 11:17 Aktualizacja treści Kornelia Kunc
31.05.2022 11:16 Aktualizacja treści Kornelia Kunc
31.05.2022 11:15 Aktualizacja treści Kornelia Kunc
31.05.2022 10:17 Aktualizacja treści Kornelia Kunc
31.05.2022 10:14 Aktualizacja treści Kornelia Kunc
31.05.2022 10:01 Aktualizacja treści Kornelia Kunc
31.05.2022 09:59 Aktualizacja treści Kornelia Kunc
31.05.2022 09:57 Dodanie informacji Kornelia Kunc