Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie 0 – EZP nr ZSOnr1.A.26.1.2017.KZ
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie 0 – EZP nr ZSOnr1.A.26.1.2017.KZ w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - KD Krzysztof Duczmal, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 113 280,29 zł.  
Wybór najkorzystniejszej oferty został zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia 31.05.2017r.

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

a) cena oferty brutto  - waga kryterium 60 %
                                                        
b) długość okres gwarancji  - waga kryterium 20 %
                                                             
c) kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia - waga kryterium 20 %
 
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 80 pkt.
 
Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.05.2017. do godz. 9:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Wykonawcy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - „A’BELL” Sp. z o.o. ul Pólnicy 30/9, 80-177 Gdańsk
Kryterium Cena oferty brutto
cena brutto: 132 376,97 zł – 51,34 pkt
Kryterium długość okres gwarancji 
długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 20 pkt
Kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia
Kwalifikacje i doświadczenie: 4 prace po 2 pkt – 8 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 79,34 pkt

Oferta nr 2 - KD Krzysztof Duczmal ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia
Kryterium Cena oferty brutto
cena brutto: 113 280,29 zł – 60 pkt
Kryterium długość okres gwarancji 
długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 20 pkt
Kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia
Kwalifikacje i doświadczenie: 0 prac – 0 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 80 pkt

Zamawiający zawiera z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z KD Krzysztof Duczmal, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia umowę na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania, zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Zając
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2017 08:32 zmiana miejsca udostępnienia Katarzyna Zając
31.05.2017 12:05 Zmiana załącznika Katarzyna Zając