Zapytanie Ofertowe na Opracowanie Koncepcji Odwodnienia Terenów Komunikacyjnych w rejonie ul. Kępa Oksywska

Nr postępowania: ZP.2501.470.2019

Zapytanie Ofertowe

 
Opracowanie  „KONCEPCJI ODWODNIENIA TERENÓW KOMUNIKACYJNYCH W REJONIE ULICY KĘPA OKSYWSKA (OKSYWIE, GDYNIA rejon ulicy Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska)”
 
1. Zamawiający:
Laboratorium Innowacji Społecznych
Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 
2. Podstawa wykonania dokumentacji
1) Umowa z Zamawiającym wraz z załącznikami,
2) Wizja lokalna w terenie,
3) Przepisy prawa, w tym prawa lokalnego i normy
4) Warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
 
3. Przedmiot zamówienia
Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów komunikacyjnych w rejonie ulicy Kępa Oksywska (Oksywie, Gdynia rejon ulicy Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska) - zgodnie z załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
 
4. Termin wykonania koncepcji: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
 
5. Termin na złożenie oferty
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać
do dnia 19.07.2019r. do godziny 12.00 - osobiście lub pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, bądź adres mailowy: k.smierzchalska@lis.gdynia.pl.
 
Uwaga! Za termin złożenia oferty, uznaje się termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
 
6. Kryteria wyboru oferty
Cena oferty (brutto) – 100%
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.
 
7. Warunki płatności
Termin płatności zgodnie z umową na podstawie faktury VAT wynosi 14 dni, a liczony jest od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
 
8. Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.
 
Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe - pdf.
2) Opis przedmiotu zamówienia - pdf.
3) Warunki techniczne ZDiZ - pdf.,
4) Istotne postanowienia umowy - pdf.
5) Formularz oferty - doc., pdf.,

Pytania i odpowiedzi 1 - pdf.,

Informacja o wyniku postępowania - Wybór najkorzystniejszej oferty - 26.07.2019r., - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 05.07.2019
Data udostępnienia informacji: 05.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2019 11:01 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko
15.07.2019 14:15 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
05.07.2019 15:34 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko