Wykonanie układu komunikacyjnego Bazy Północnej LiZUD w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie nr 768672-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
EZP.271.105.2020

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni: Wykonanie układu komunikacyjnego Bazy Północnej LiZUD w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 22035628700000, ul. ul. 10 Lutego  24 , 81-364  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, e-mail refzampub@zdiz.gdynia.pl, faks 058 6622841.
Adres strony internetowej (URL): www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak
www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp105
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp105
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81 -364 Gdynia, pok. 407 - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie układu komunikacyjnego Bazy Północnej LiZUD w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: EZP.271.105.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu komunikacyjnego Bazy Północnej LiZUD w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty branży drogowej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, architektonicznej: ogrodzenie, elementy kubaturowe zaplecza bazy, a w szczególności: a) wykonanie elementów ogrodzenia terenu - bramy automatycznej przesuwnej oraz szlabanu sterowanego zdalnie (12 szt. pilotów minimum czterozakresowych) b) montaż tablic informacyjnych według przekazanego wzoru oraz pylonu oświetleniowego, c) remont głównej bramy wjazdowej oraz systemu zamykania wraz z modułem sterującym, d) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i zasilania placu budowy dla poboru mocy 12,5 kW, e) wykonanie oświetlenia terenu wraz z montażem instalacji nadzoru wizyjnego, f) wykonanie zasilenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych do zbiornika zamkniętego, g) montaż kontenerowego zaplecza biurowo socjalnego wraz z wyposażeniem, h) montaż namiotu na sól z nadrukiem logo, i) montaż wytwornicy solanki i zbiornika na solankę do 10 m3, j) montaż kontenera magazynowego z półkami, k) montaż wiaty magazynowej, l) budowa punktu zasilania EE dla samochodów elektrycznych, m) remont istniejącej nawierzchni, n) naprawy cząstkowe istniejącej nawierzchni, o) odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, p) demontaż na czas robót i ponowny montaż ogrodzenia betonowego typu LEGO. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do siwz, b) Projekt wykonawczy „Układ komunikacyjny dla Bazy Północnej LIZUD ZDiZ w Gdyni – branża drogowa”– załącznik B1 do siwz, c) Projekt wykonawczy „Układ komunikacyjny dla Bazy Północnej LIZUD ZDiZ w Gdyni – branża sanitarna”– załącznik B2 do siwz, d) Projekt wykonawczy „Układ komunikacyjny dla Bazy Północnej LIZUD ZDiZ w Gdyni – branża elektryczna”– załącznik B3 do siwz e) Projekt Techniczny „Kontenery Biurowe i Techniczne oraz Magazyn Soli Drogowej dla Bazy Północnej LIZUD ZDiZ w Gdyni”– załącznik B4 do siwz, f) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu”– załącznik B5 do siwz g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik C do siwz, h) Przedmiary robót budowlanych/Kosztorysy ofertowe – załącznik D do siwz, i) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.
II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45231000-5
45112710-5
45231300-8
45231400-9
45232000-2
45233142-6
45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Termin przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót nie później niż 3 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej: - jedną robotę budowlaną, która obejmowała swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektów kubaturowych o powszechnych gotowych rozwiązaniach systemowych o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż 400.000 zł brutto. (Przez obiekty kubaturowe o powszechnych gotowych rozwiązaniach systemowych Zamawiający rozumie obiekty: kontenerowe lub namiotowe, lub wiaty, lub zadaszenia) oraz - jedną robotę budowlaną, która obejmowała swoim zakresem budowę lub przebudowę dróg, obejmującą również przebudowę lub budowę uzbrojenia podziemnego w zakresie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż 600.000 zł brutto. Zamawiający dopuszcza spełnianie ww. warunku w ramach jednej umowy spełniającej ww. wymogi. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. oraz b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, - jedną osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej z ograniczeniem do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w danej branży budowlanej, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - odpowiednie dla tej branży, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokumenty uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, określonymi w Rozdziale 2 siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień przez jedną osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt 3 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 3 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu w Ofercie informacji o dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub możliwości pobrania ich samodzielnie z baz danych, wskazanych przez Wykonawcę. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Formularz tabela elementów scalonych - stanowiącego załącznik 1a do siwz 4) Kosztorysy ofertowe, wg przedmiarów robót stanowiących załącznik D do siwz. 5) Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 6) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 34 000,00zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100 złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni. 4.1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Konto bankowe: PKO BP Oddział 14 w Gdyni PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227 w treści przelewu: Wadium do przetargu – EZP.271.105.2020 4.2) w kasie Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania (SPP), 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 15, budynek B , parter, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub wraz z Ofertą, w kopercie, o której mowa w pkt 2.5 rozdziału 12: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 299). 5. W przypadku gwarancji bankowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez Prawo bankowe. 6. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni). 8. Złożone poręczenie/gwarancja musi: a) zawierać termin obowiązywania gwarancji/poręczenia b) zawierać informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, dotyczące przetargu nr EZP.271.105.2020. 9. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 10. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres. Kopię dowodu wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres udzielonej rękojmi i gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami § 14 umowy: 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp , o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane są roboty dodatkowe, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiORB. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem do roboczego dziennika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu wykonania umowy, b) okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”, c) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej”, np. podtopienie budowy po ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia budowy, d) wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i budowlanej, e) wystąpienia nieprzewidzianych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy:  warunków geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności wystąpienia niewypałów i niewybuchów, konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych, występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zagrażającego realizacji;  warunków geologicznych lub terenowych, w szczególności wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich elementów lub podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części; f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji g) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego, zarządców lub gestorów sieci lub dających się im przypisać, h) wprowadzenia nieistotnych odstępstw w ramach umowy wynikających z art. 36 a Prawa budowlanego, a sposób wynagrodzenia jest opisany w § 10 umowy; Powyższe terminy wykonania mogą ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy ani dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót celem należytego wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w § 10. Podstawą dla zaniechania robót lub wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany przez Wykonawcę, w tym co najmniej przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie § 10 ust. 2, 4) zmiany wynagrodzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 i ust. 2 powyżej, 5) zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 powyżej, 6) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 7) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) zmiany osoby wskazanej w § 4 ust. 5, pod warunkiem, że proponowana przez Wykonawcę osoba posiada równoważne kwalifikacje zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami określonymi przez Zamawiającego w siwz oraz Wykonawca przedstawi dla nowej osoby kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty potwierdzające uznanie kwalifikacji lub możliwość świadczenia usług transgranicznych, 9) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, z wyłączeniem podatku VAT. Zamawiający wyklucza możliwość zmiany umowy w zakresie wartości brutto, z powodu urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 10) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 20.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.). 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 6. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 18.12.2020


ZMIANA SIWZ1 - 08.01.2021

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - 08.01.2021

ZMIANA SIWZ 2 - 20.01.2021

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2 - 20.01.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1 - 27.01.2021

ZMIANA TREŚCI SIWZ 3 - 27.01.2021

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 3 - 27.01.2021

ZMIANA SIWZ NR 4 - 02.02.2021


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 18.12.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2021 15:23 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
27.01.2021 13:44 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
20.01.2021 12:16 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
08.01.2021 15:28 Aktualizacja treści Jolanta Sagan
18.12.2020 16:34 Dodanie informacji Jolanta Sagan