Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni

Ogłoszenie nr 509909-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 2) 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 3) 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 4) 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 5) 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 6) 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 7) 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali sportowej o dwóch kondygnacjach nadziemnych na terenie istniejącego boiska ziemnego do piłki nożnej dla inwestycji pn. „Budowa hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni”, na działce gminnej o nr ewidencyjnym 103 obręb nr 0013 Działki Leśne, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektu wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia na budowę (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu wykonawczego we wszystkich branżach zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektu tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiarów robót we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) uzgodnionego z odpowiednimi jednostkami, 6) projektu aranżacji wnętrz (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) wraz z wizualizacjami w postaci co najmniej pięciu ujęć, w tym szczególności sali sportowej, sali fitness, siłowni, salki konferencyjnej, pomieszczenia szatniowo-sanitarnego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w tym w szczególności w formacie JPEG, umożliwiającym ich otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji), 7) wizualizację obiektu zawierającą widok zewnętrzny wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci co najmniej czterech ujęć oraz wizualizację wnętrza obiektu zawierającą widok sali sportowej w postaci co najmniej dwóch ujęć (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w tym w szczególności w formacie JPEG, umożliwiającym ich otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, w ramach dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463): opinię geotechniczną, w tym celu przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część I: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej); przy czym Zamawiający wymaga dokonania pomiarów co najmniej na głębokości 3 m poniżej poziomu fundamentów i co najmniej w osnowie o wymiarach 10 m na 10 m pokrywającej całą powierzchnie inwestycji; 2) Opinia geotechniczna, o której mowa w pkt 1 musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektów, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 3) Dokumentacja badań podłoża gruntowego, o której mowa w pkt 1 powinna zawierać m.in.: a) opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntu, ich wyniki i interpretację, b) model geologiczny, c) zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy, 4) Projekt geotechniczny, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać m.in.: a) prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie, b) określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych, c) określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych, d) określenie oddziaływań od gruntu, e) przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego, f) obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności, g) ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów, h) specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych, i) określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, j) określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego; 5) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) ocenę warunków wodno-gruntowych na podstawie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego wraz z analizą bezpośredniego otoczenia w celu ograniczenia możliwości zalewania wodami opadowymi wraz ze wskazówkami do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, c) ocenę nośności oraz osiadania gruntu na podstawie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego, d) dokumentację fotograficzną, e) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, 5. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury pozwolenia na budowę; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy, 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; c) projektowany obiekt powinien spełniać wymagania w zakresie zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, w ramach którego należy zapewnić w maksymalnym zakresie równoprawny i samodzielny dostęp osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją; w związku z powyższym projektowany obiekt powinien spełniać w szczególności poniższe wymagania: c.1) teren zewnętrzny powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający poruszanie się osobom na wózkach, z łatwą identyfikacją dla osób z niepełnosprawnością wzroku i z niepełnosprawnością intelektualną – czytelne punkty orientacji przestrzennej, zastosowanie piktogramów, w tym kierunki obejścia barier przestrzennych utrudniających poruszanie się osób z ograniczeniami mobilności, c.2) schody powinny posiadać dwustronne poręcze zamontowane na dwóch wysokościach 75 cm i 90 cm z zapewnieniem ciągłości na spoczniku; mocowanie poręczy od dołu, aby zapewnić możliwość pełnego chwytu na całej długości; poręcze powinny być wysunięte na 30 cm w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień; pierwszy i ostatni stopień każdego biegu schodowego należy wykonać w kolorze kontrastowym; stopnie powinny być zamknięte i bez nosków; przed schodami prowadzącymi w dół należy zastosować fakturę bezpieczeństwa (typ B) w odległości 50 cm od krawędzi stopnia zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Gdyni, c.3) w obiekcie należy zapewnić czytelną informację wizualną opartą na piktogramach i kontrastowych opisach, c.4) należy zapewnić dostępność dla osób poruszających się na wózkach na widownię hali sportowej; widownia powinna być wyposażona w pętlę induktofoniczną zapewniającą odsłuchiwanie komunikatów przez osoby słabosłyszące z aparatami słuchowymi; c.5) zapewnić przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach, w tym miejsca pełnego obrotu o średnicy 150 cm w każdym z pomieszczeń, c.6) przy drzwiach ze skrzydłem otwieranym do siebie należy od strony klamki przewidzieć miejsce o szerokości 60 cm w celu podjechania wózkiem, jeżeli technicznie nie jest to możliwe należy przewidzieć przycisk z automatyką do otwierania drzwi, c.7) co najmniej dla jednego okna w pomieszczeniu należy przewidzieć możliwość otwierania stolarki okiennej z poziomu osoby na wózku lub otwierania wspomaganego automatyką dla zamykania i otwierania okien, c.8) wszystkie wyłączniki i przyciski sterujące powinny być umieszczone na wysokości w zakresie 80-120 cm, w tym tablica z zabezpieczeniami prądowymi (skrzynka z bezpiecznikami), c.9) zapewnić kontrastowe wyróżnienie stolarki drzwiowej względem okładziny ściennej i podłogowej; skrzydła drzwiowe powinny posiadać kontrastową i wygodną w pochwycie klamkę. W przypadku drzwi przeszklonych należy zastosować 2 kontrastowe pasy na wysokości od 90-100 do 140-160 cm, c.10) oznaczenia numerów pomieszczeń powinny być czytelne dla osób słabowidzących w kolorystyce kontrastowej i w piśmie bezszeryfowym oraz posiadać tabliczkę z numerem w piśmie dotykowym (w Braille’u lub wypukłym) umieszczoną na ścianie od strony klamki na wysokości 110 cm, przed pomieszczeniami sanitarnymi należy uwzględnić plan tyflograficzny pomieszczenia z rozkładem poszczególnych urządzeń umieszczony powyżej tabliczki z nr pomieszczenia na wysokości 160 cm, c.11) toaleta dla osób niepełnosprawnych powinna zapewniać skorzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach z możliwością obustronnego przesiadania się na miskę ustępową i być wyposażona w instalację przywoławczą z przyciskami alarmowymi na dwóch wysokościach: 80-100 cm i 30 cm od podłogi, pochwyty przy umywalce i misce ustępowej, obniżone lustro do wysokości umywalki lub dodatkowe lustro obejmujące całą sylwetkę, umywalkę z płaskim syfonem i baterią z przedłużonym uchwytem, suszarkę i podajnik mydła na wysokości do 140 cm, z uwzględnieniem przycisku uruchamiającego, jeżeli jest zastosowany. Zaleca się aby jedna z toalet lub osobne pomieszczenie przy szatniach wyposażone było w rozkładaną/stałą kozetkę do przewijania, c.12) oświetlenie należy projektować tak aby podkreślało drogi komunikacji. 3) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym Uchwałą nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 6) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wytycznymi Polskiego Związku Koszykówki. 6. Opis techniczny dla wszystkich branż, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 11) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 12) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: opis poszczególnych zadań, opis określający minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość przyjętych materiałów; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje przez kondygnacje, rysunki konstrukcyjne, szczegółowe rysunki z przekrojem, k) informacje o prowadzeniu prac przy istniejącym obiekcie. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia), 2) warunków technicznych od gestorów sieci, 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) ewentualnych zgód na odstępstwa od przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, 5) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 6) kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym w szczególności uzgodnienia z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni, Biurem Plastyka Miasta, Konserwatorem Zabytków, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, Wydziałem Inwestycji, Samodzielnym Zespołem ds. Komunikacji Rowerowej, 8. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do: 1) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na ich zły stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami, 2) dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących wyglądu obiektu, usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowanych materiałów, kolorystyki oraz rodzaju wyposażenia wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do wytycznych przekazywanych przez Zamawiającego. 3) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunku koncepcyjnego hali sportowej wraz z propozycją rozmieszczenia pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali sportowej w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. 4) przedstawienia Zamawiającemu w celu akceptacji wstępnej aranżacji wnętrz oraz wstępnej wizualizacji obiektu wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów zaproponowanych rozwiązań w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. 5) przeprowadzenia analizy dostępnych rodzajów nawierzchni sportowych drewnianych oraz nawierzchni z wykładziny sportowej oraz do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy propozycji możliwych do zastosowania nawierzchni, w tym osobno zestawienie co najmniej 3 nawierzchni sportowych drewnianych oraz osobno zestawienie co najmniej 3 nawierzchni z wykładziny sportowej, wraz z dostępnymi kartami technicznymi przedstawionych nawierzchni, które spełnią założenia projektu i wymagania Zamawiającego. 9. W przypadku braku dojazdu do placu budowy Wykonawca ma obowiązek zaprojektować drogę dojazdową. Roboty budowlane będą odbywały się w sąsiedztwie czynnych obiektów, w związku z powyższym należy przewidzieć w trakcie wykonywania prac możliwość korzystania z następujących obiektów budowlanych: budynku szkoły II LO, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Lęborskiej oraz ul. Kołobrzeskiej. 10. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni i przedstawicielami Zamawiającego w trakcie przygotowywania Dokumentacji projektowej. 11. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 12. Założenia projektowe Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, 4) wywóz i utylizacja elementów zdemontowanych i usuniętych, 5) obowiązkowe pomieszczenia na dwóch kondygnacjach nadziemnych: a) sala sportowa do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o polu gry 40x20 m + strefy bezpieczeństwa co najmniej 2m z każdej strony, o nawierzchni sportowej drewnianej zgodnej z normą PN-EN 14904:2009 lub równoważną, wyposażona w bramki do piłki ręcznej posiadające atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 749:2006 lub równoważną, kosze do koszykówki posiadające atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006P lub równoważną oraz słupki do siatkówki posiadające atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną; wyposażona w drabinki gimnastyczne zgodne z normą PN-EN 12346:2001 lub równoważną; w kole środkowym boiska wykonanie logo Gdynia Sport, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport; b) magazyn na sprzęt sportowy posiadający bezpośrednie połączenie z salą sportową oraz drzwi dwuskrzydłowe na zewnątrz obiektu; c) co najmniej 3 kompleksy szatniowo-sanitarne składające się z dwóch szatni i dwóch pomieszczeń sanitarnych z możliwością ich przedzielenia na pojedynczą szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym, d) co najmniej jedna szatnia wraz z pomieszczeniem sanitarnym dla sędziów/nauczycieli wychowania fizycznego/trenerów (w zależności od zapotrzebowania), e) co najmniej jedna szatnia wraz z pomieszczeniem sanitarnym dostosowana dla osób niepełnosprawnych, f) sala fitness o nawierzchni z wykładziny sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904:2009 lub równoważną, wyposażona w drabinki gimnastyczne zgodne z normą PN-EN 12346:2001 lub równoważną oraz lustra, g) siłownia o nawierzchni z wykładziny sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904:2009 lub równoważną, wyposażona w drabinki gimnastyczne zgodne z normą PN-EN 12346:2001 lub równoważną oraz lustra, h) sala konferencyjna, i) biuro kierownika obiektu, j) ochrona/recepcja wraz z bezpośrednim dostępem do WC, k) pomieszczenie gospodarcze; l) pomieszczenie techniczne, m) pomieszczenie medyczne, n) sanitariaty ogólnodostępne na każdej kondygnacji (damski, męski oraz dla niepełnosprawnych), o) pomieszczenie socjalne dla osób obsługujących obiekt, w tym dla osób sprzątających oraz konserwatorów, p) pomieszczenie kotłowni gazowej, q) ciągi komunikacyjne i klatki schodowe, 6) obiekt wymaga podłączenia do następujących sieci: a) sieci elektrycznej, b) sieci gazowej, c) sieci telekomunikacyjnej i teletechnicznej, d) sieci wodociągowej, w celu użytkowania wody do celów socjalnych spełniającej wymagania jakości wody do picia zgodnie z obowiązującymi przepisami – zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ istnieje możliwość przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej DN80 znajdującej się w ul. Lęborskiej, e) kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków socjalnych - zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ istnieje możliwość przyłączenia obiektu do kanału sanitarnego DN250 znajdującego się w ul. Lęborskiej, f) kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wody deszczowej w ilości wynikającej z przyjętych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu – zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 11 do SIWZ, 7) wykonanie trybuny dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniem obsługi nagłośnienia/spikera, w tym wyposażenie jej w pętlę induktofoniczną zapewniającą odsłuchiwanie komunikatów przez osoby słabosłyszące z aparatami słuchowymi, 8) wykonanie windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, 9) wykonanie dwóch elektronicznych tablic do wyświetlania wyników wraz z pulpitem sterujący, 10) dostawę i montaż dwóch zegarów przedstawiających pomiar 24-sekundowy, 11) wykonanie konstrukcji umożliwiającej podzielenie boiska na części, 12) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej (jeśli dotyczy), 13) obiekt powinien posiadać w szczególności następujące instalacje wewnętrzne - podstawowe wytyczne: a) Instalacja wodno-kanalizacyjna: a.1) dla obiektu należy zapewnić dostawę wody do celów sanitarno-higienicznych, a.2) dostawa wody powinna odbywać się z sieci wodociągowej, a.3) należy wykonać przyłącze wody wraz z wodomierzami, a.4) należy zastosować armaturę natryskową wyposażoną w zawory czasów z możliwością indywidualnej regulacji temperatury wody; należy zastosować armaturę wandaloodporną (zarówno wylewkę jak i przycisk zaworu czasowego), a.5) należy zapewnić odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z możliwościami technicznymi, a.6) należy zapewnić odprowadzenie ścieków deszczowych z dachu i utwardzonego terenu zgodnie z możliwościami technicznymi, a.7) instalacja odwodnienia parkingu powinna być wyposażona w osadnik i separator ropopochodny, do separatora należy zapewnić dostęp wozu wod-kan w celu jego oczyszczenia, b) Instalacja centralnego ogrzewania gazowego, c) Instalacja elektryczna, d) Instalacja teletechniczna i telekomunikacyjna, e) Instalacja odgromowa, f) Instalacja uziemienia, g) Instalacja ppoż., h) Instalacja oświetlenia podstawowego: Do oświetlenia wszystkich pomieszczeń należy zaprojektować oprawy ze źródłami światła typu LED, sterowanie oświetleniem powinno odbywać się przy pomocy łączników klawiszowych na wysokości 1,3 m od poziomu podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować łączniki bryzgoszczelne o stopniu ochrony minimum IP44. Oprawy we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zaprojektować ze zintegrowanym czujnikiem ruchu sterującym zapalaniem się opraw. i) Instalacja oświetleniowa płyty boiska: Instalacja oświetleniowa powinna być wyposażona w oprawy ze źródłem typu LED o równomierności i natężeniu zgodnym z normą PN-EN 12193:2019-01 lub równoważną dla sal sportowych przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Na etapie realizacji prawidłowość doboru konkretnych opraw należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi w celu potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (natężenie, równomierność, olśnienie). Sterowanie oświetleniem powinno odbywać się za pomocą dedykowanego panelu umieszczonego przy wejściu na parkiet sali umożliwiającego niezależne załączanie oświetlenia 4 sekcji sali sportowej. j) Instalacja oświetlenia awaryjnego: Oświetlenie awaryjne powinno zostać wykonane z wykorzystaniem opraw awaryjnych świecących przez okres minimum 1 godziny po zaniku napięcia. k) Instalacja telewizji dozorowej CCTV: Obiekt powinien posiadać monitoring, który swoim zasięgiem będzie pokrywał całą powierzchnię sali sportowej oraz trybuny z co najmniej dwóch kamer. Dodatkowo kamery powinny zostać zamontowane w ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu oraz dookoła obiektu na zewnątrz, obejmujące parking i wszystkie wejścia do obiektu. System monitoringu powinien być wykonany w technologii IP. Kamery powinny mieć co najmniej rozdzielczość 2MP, rejestrator DVR powinien być tak dobrany aby około 20% kanałów było rezerwowych (niewykorzystanych). Zapis w trybie ciągłym powinien zapewnić możliwość odtwarzania zapisanego archiwum do minimum 3 tygodni wstecz. System monitoringu powinien pracować w odseparowanej sieci LAN. Stacja kliencka (punkt obsługi) powinna znajdować się w pomieszczeniu ochrony/recepcji. l) Instalacja sieci Internet: Obiekt powinien być pokryty siecią LAN w następujących obszarach: biuro kierownika obiektu, pomieszczenie ochrony/recepcji, sala konferencyjna, sala fitness oraz siłownia. Ponadto wyżej wymienione pomieszczenia oraz szatnie, trybuny i sala sportowa powinny być pokryte siecią WIFI, zarządzaną przy pomocy kontrolera sieci WIFI. m) Instalacja wentylacji i klimatyzacji: Instalacja powinna uwzględniać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą pełną wymianę powietrza na sali sportowej. Centrala wentylacyjna powinna być wykonana w pomieszczeniu lub na dachu obiektu, z łatwym dostępem do jednostki w celu przeprowadzenia cyklicznych przeglądów. Dopuszcza się instalację jednostek wewnętrznych (splitów) oraz zewnętrznych dla pomieszczeń biurowych, sali fitness i siłowni. Z pomieszczeń sanitarnych powietrze powinno być usuwane na zewnątrz wentylatorami kanałowymi. Przy lokalizacji elementów nawiewnych/wyciągowych należy wziąć pod uwagę geometrię sali oraz lokalizację trybun. Elementy wentylacyjne nie powinny utrudniać gier, np. zbyt nisko sprowadzony nawiewnik nad boisko do siatkówki, ani też strumień nawiewanego powietrza nie powinien być wprowadzany do strefy przebywania ludzi ze zbyt dużą prędkością. n) Tablica wyników i tablice 24 sekund: Obiekt powinien być wyposażony w dwie profesjonalne cyfrowe tablice wyników umiejscowione za koszami do koszykówki oraz w dwie tablice 24 sekund umiejscowione na konstrukcji koszy do gry w koszykówkę, z możliwością sterowania z pomieszczenia obsługi nagłośnienia/spikera oraz z płyty boiska. Tablica wyników powinna być przystosowana do sportów zespołowych takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, futsal, unihokej. Funkcje tablicy: w szczególności czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki, wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów, koniec czasu - odliczanie na oddzielnych mini tablicach (24/14 sekund), nr połowy meczu od 0 do 9, Time out, stan setów lub suma fauli, faule drużynowe, faule indywidualne, czas kar, przerwy na żądanie, punkty zawodników (14 pozycji), wynik w setach. o) Instalacja nagłośnienia: Nagłośnienie sali sportowej powinno być kilkustrefowe, jedna strefa powinna nagłaśniać salę sportową, druga strefa powinna nagłaśniać trybuny, trzecia strefa powinna nagłaśniać ciągi komunikacyjne. Instalacja powinna posiadać wzmacniacze strefowe, każdy wzmacniacz powinien posiadać wbudowany mikser w celu prawidłowego doboru barwy dźwięku dla danej strefy. System nagłośnienia powinien obsługiwać kilka źródeł dźwięku, w tym płyty CD, pliki MP3. System nagłośnienia powinien być wyposażony w mikrofony bezprzewodowe. Sterowanie nagłośnieniem odbywać się powinno lokalnie w pomieszczeniu obsługi nagłośnienia/spikera. W przypadku pominięcia w SIWZ opisu jakiejś branży Wykonawca zobowiązany będzie do jej wykonania w celu zapewnienia kompleksowego funkcjonowania obiektu. 14) wykonanie ogrodzenia terenu wraz z niezbędnymi furtkami pieszymi oraz bramą wjazdową, 15) wykonanie murów oporowych, 16) zagospodarowanie terenu zewnętrznego wokół obiektu, w szczególności w zakresie dojść, dojazdów, zieleni, małej architektury, oświetlenia terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, stojaków rowerowych, parkingu dla hulajnóg, 17) dojazd do hali sportowej od ul. Lęborskiej, 18) wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu. 13. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 12 pkt 5) lit. a), f) i g) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być przeznaczona do pomieszczeń zamkniętych, w tym do obiektów użyteczności publicznej, być przeznaczona do uprawiania dyscyplin sportowych, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja” lub równoważną, 5) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 6) Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport w kole środkowym boiska. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. 15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, 2) mapę do celów projektowych wraz z kompletną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 pkt.1 - 7, należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 250 dni od dnia zawarcia umowy, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 16. Przekazując dokumentację, o której mowa w ust. 15 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 17. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru Dokumentacji projektowej. 18. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust. 15 pkt 2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej, strony sporządzą protokół odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 19. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonanie Dokumentacji projektowej. 20. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania pozwolenia na budowę, 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 21. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. 22. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 23. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją, dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych, 4) Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej. 24. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 25. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta dla potrzeb której została wykonana. 26. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 27. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 26. 28. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 29. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 30. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 została wykonana. 31. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodność realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśnia wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 – 7, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, stanowiący Załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz dokonuje stosowny wpis do dziennika budowy. 32. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych, dla których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 31 pkt. 3-6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w pozostałym zakresie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 33. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 34. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 35. Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 36. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz stosownym wpisem do dziennika budowy. 37. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 38. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 39. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 40. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 41. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 42. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 43. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 44. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71332000-4
71325000-2
71244000-0
71247000-1
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 250
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: 1) opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, 2) mapę do celów projektowych wraz z kompletną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 pkt.1 - 7, należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 250 dni od dnia zawarcia umowy, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy hali sportowej o kubaturze minimum 10.000 m³, b) dysponuje co najmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.5) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.6) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy hali sportowej o kubaturze minimum 10.000 m³, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), tj. dane co najmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.5) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, b.6) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia w oryginale, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 SIWZ wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. Oddział 17 w Gdyni nr 28 1440 1026 0000 0000 0042 2924 z dopiskiem: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni” 4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 21.02.2020 r. do godz. 9:30 nastąpi uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące warunki: 1) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej powyżej w ust.1, 2) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w SIWZ, 3) zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wpłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez prawa protestu gwaranta (poręczyciela). 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania. 7. Wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, należy załączyć do oferty, bądź złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie GCS. Wadium wnoszone w wyżej wymienionych formach należy złożyć w oryginale. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto
60,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji
25,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
15,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) zmiany terminów wykonywania przedmiotu umowy wynikającą z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 9) zmiany osób, które Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inne niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że będą one spełniać odpowiednie wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b) SIWZ oraz w przypadku osoby o której mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b.1) SIWZ posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez Wykonawcę w ofercie, 10) zmiana terminów wykonywania umowy wynikająca ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania. 11) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia, 12) w przypadku nierozpoczęcia lub nieukończenia robót budowlanych dla których dokumentacja projektowa została wykonana w terminie określonym w Rozdziale 3 ust. 37 SIWZ, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru autorskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.02.2020
Data udostępnienia informacji: 06.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 11:34 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
21.02.2020 14:01 Dodanie informacji z otwarcia ofert Maciej Zaborski
06.02.2020 14:01 Dodanie informacji Maciej Zaborski