Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników projektu

logo

Nr postępowania: ZO.2400.1.2021 Gdynia, 01.06.2021r.                                                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale IV, rozdziale 4 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości poniżej 750 000 euro oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR”.

Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”

adres strony zamówienia: www.miniportal.uzp.gov.pl

identyfikator postępowania: ab934336-35ca-4865-a3cf-75d140df78c0


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Katarzyna Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kuklińska
Data wytworzenia informacji: 01.06.2021
Data udostępnienia informacji: 01.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2021 09:18 Aktualizacja treści Aleksandra Kuklińska
01.06.2021 17:38 Dodanie informacji Katarzyna Sobolewska