Remont pomostu pływającego H zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina Gdynia

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS H.Olchowski A.Olchowska Spółka Jawna z siedzibą w Sędławkach 9, poczta Bartoszyce (11-200). Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto 60% = 60,00 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100,00 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 823.899,51zł.
 
2.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 18 sierpnia 2020 roku.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.07.2020
Data udostępnienia informacji: 02.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2020 14:14 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
28.07.2020 12:43 zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert Maciej Zaborski
23.07.2020 14:33 odpowiedź na pytania Maciej Zaborski
21.07.2020 15:09 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
20.07.2020 08:58 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
02.07.2020 15:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski