Realizacja zadań związanych z organizacją Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro
 
 
Realizacja zadań związanych z organizacją Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020.
 
 
I.           Nazwa i adres Zamawiającego
 
        Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58  622-11-64, 622-35-74, REGON 191439845.
 
II.         Informacja o trybie i stosowaniu przepisów
 
1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy.
2.    Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 
III.       Opis przedmiotu, zakres i wielkość zamówienia
 
1.    Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako:
92622000-7 – Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych
 
2.    Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań związanych z organizacją wydarzenia sportowego pod nazwą Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020 zwanej dalej „Imprezą”, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 29 marca 2020 roku.
 
3.    Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)    organizację wieczornego bankietu inaugurującego Imprezę oraz galę zamknięcia Imprezy,
2)    usługę promocji Gminy Miasta Gdynia podczas trwania Imprezy,
3)    przygotowanie trasy zawodów, wraz z  wykonaniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz strefy Rozgrzewkowej,
4)    przygotowanie numerów startowych dla zawodników,
5)    zapewnienie punktów żywnościowych na trasie zawodów oraz w strefie Startu i Mety,
6)    zapewnienie zabezpieczenia sanitarnego,
7)    wdrożenie programu zarządzania ryzykiem,
8)    zapewnienie i udostępnienie mediom obiektów wraz z wyposażeniem,
9)    zapewnienie zabezpieczenia medycznego oraz kontrolę antydopingową,
10)     zapewnienie transportu podczas Imprezy,
11)     sporządzanie sprawozdań  w trakcie i po realizacji Imprezy,
12)     zapewnienie ubezpieczenia Imprezy,
13)     zakwaterowanie uczestników Imprezy,
14)     zapewnienie usługi ochrony,
15)     zapewnienie obsady sędziowskiej,
16)     dostarczenie wraz z montażem i demontażem  hal namiotowych,
17)     dostarczenie wraz z montażem i demontażem  kontenerów/modułów.
 
4.      Szczegółowy opis i zakres zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
5.      Wykonawca nieodpłatnie skorzysta w trakcie trwania Imprezy Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020 z infrastruktury odbywającego się w tym terminie biegu masowego tj.: z barierek zabezpieczających trasę biegu, bramy Startu, bramy Mety wraz ze strefą Mety , po wcześniejszej konsultacji i ustaleniu z Zamawiającym.
6.      Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami celem zorganizowania sprawnego przebiegu wydarzenia sportowego.
7.      Wykonawca oprócz ubezpieczeń opisanych w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
 
 
IV.      Termin realizacji zamówienia
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 roku,  w tym wydarzenie sportowe pod nazwą Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020 odbędzie się w dniu 29 marca 2020 rok.
 
V.        Kryterium oceny ofert.
 
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich   znaczeniem:
1)    Cena brutto oferty  -  waga 80%,
2)    Doświadczenie Wykonawcy – waga 20 %.
2.    Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która uzyska największą ilość punktów.
3.    Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawiera Instrukcja dla Wykonawców (stanowiąca załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
4.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymogom określonym w Ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawcy oraz uzyska największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.
 
VI.      Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 
1.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9) do dnia 08 stycznie 2020 r. do godziny 9:30.
Sekretariat Zamawiającego czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01) w dniu 08 stycznia 2020 r. o godz. 10:00.
 
VII.    Informacje dodatkowe.
 
1.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2019
Data udostępnienia informacji: 23.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2020 13:40 Korekta Maciej Zaborski
10.01.2020 13:33 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
08.01.2020 14:22 Dodanie informacji Maciej Zaborski