Przetarg na budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej na miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni.

ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY

1.1. Zamawiającym jest: : Szkoła Podstawowa Nr 31 i, 81-007 Gdynia ,ul. Chylońska 227,
reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 31
1.2. Sekretariat Szkoły:
Tel.: 58-782-11-51, 58-782-11-52, fax: 58-782-11-50
1.3. Godziny urzędowania 8 00 – 14 00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych ustawy z dnia 29
stycznia 2014. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz.
1579 z późn. zmianami ) zwanej dalej „Ustawą”
2.2 Podstawą prawną opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest w
szczególności Ustawa, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U z 2016r. poz.1125) oraz
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2477)
2.3 Ustawa wraz z aktami wykonawczymi oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia obowiązują Wykonawcę i Zamawiającego podczas
prowadzenia całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWIZ stosuje się Ustawę


ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej na miejscu
istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy
ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym
pod nazwa ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej w
Gdyni” Gdynia ul. Chylońska 227, dz. Nr 1989,1998,2002, obręb Cisowa ( stanowiące
odpowiednio załączniki nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 do SWIZ) (bez
oświetlenia), specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
( stanowiące odpowiednio załączniki nr 22,23 do SWIZ),
3.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowę; 45111000-1, roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000-5
roboty w zakresie usuwania gleby; 45212221-1, roboty budowlane zwiane z obiektami na
terenach sportowych; 37451000-4, sprzęt do sportów uprawianych na boiskach; 45223800-4,
montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
-dokumentacja projektowa – przedmiar robót załączniki nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18,
19, 20, 21,22 do SWIZ
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 23 do SWIZ
- Obejmuje w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe;
b) roboty ziemne;
c) podbudowę;
d) wykonanie sportowej nawierzchni z trawy syntetycznej ( zgodnie z normą PN-EN
15330:2014-02);
e) montaż sprzętu sportowego ( zgodnie z normą PN-EN 748:2019-09 LUB PN-EN
749:2006) i piłkochwytu;
f) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
3.4. W przypadku wystąpienia w projekcie nazw dostawców, materiałów i technologicznych
rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować
1
materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych
oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca
zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu lub robót uzyskać zgodę
Zamawiającego na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę materiału i udokumentować jego jakość celem
porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentacje
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.
3.5. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 2 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
3.6. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za przekazany
tern budowy.
3.7. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia
musza być zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być dopuszczone do obrotu i
posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności
dokumenty potwierdzające ocenę zgodności.
3.8. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu
budowy zgodnie z art. 42 ust.2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj, odpowiednio
zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
3.9. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni
ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i ppoż oraz utrzyma stały porządek na placu
budowy. Ze względu na prace prowadzone na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na aspekt zabezpieczenia terenu Budowy.
3.10. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem, siłami i na własny koszt wykonać
zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę po uzgodnieniu warunków z
Zamawiającym
3.11. Pełną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub nienależyte zapewnienie
bezpieczeństwa ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ppoż. w okresie wykonywania
zamówienia ponosić będzie Wykonawca.
3.12. Wykonawca zostanie zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób
aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na ternie placu
budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza placem budowy. W przypadku
wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub i infrastruktury Wykonawca zostanie zobowiązany
natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
3.13. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych
trudnościach związanych z wykonywaniem robót budowlanych, nieścisłości wynikających
z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem prac budowlanych.
3.14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do
prowadzenia budowy oraz zapewnienia stałej obecności na miejscu wykonywania umowy
osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy.
3.15. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich
zwoływania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.
3.16. Po realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu
budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego terenu budowy oraz do uprzątnięcia placu
budowy, wywiezienia i utylizacji pozostałych odpadów na koszt własny.
3.17. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia wykonania
całości robót objętych zamówieniem, nie później niż 2 dni robocze od zakończenia robót
budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru.
3.18. Zamawiający zobowiązuję się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych
robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.19 i 3.20
3.19. Przed zgłoszeniem wykonania całości robót objętych zamówieniem Wykonawca
dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz
wykona i dostarczy dokumentacje powykonawczą o której mowa w ust. 3.20.
2
3.20. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletnej
i podpisanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i elektronicznej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót,
zawierającej między innymi:
- pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie
z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy,
- dokumentację powykonawczą,
- dokumentacje techniczną zamontowanych urządzeń i materiałów,
- certyfikaty, deklaracje i inne dokumenty,
- wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności szkic polowy wraz z kopia zgłoszenia prac
w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
3.21. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru
powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej
i kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni,
nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych
robót.
3.22. W przypadku barku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin odbioru ulegnie wtedy
odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji.
3.23. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot
zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych
z wyjątkiem udzielonej na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na zaoferowaną
nawierzchnię boiska.
3.24. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji
nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez zamawiającego w tym zakresie
i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadki braku
porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni.
3.25. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3.26. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób
trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
3.27. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub
podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( dz. U z 2018r. poz.
108) osób do realizacji czynności polegających na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych
w szczególności:
- robót związanych z ułożeniem sztucznej nawierzchni,
- robót montażowych i instalacyjnych,
- robót brukarskich,
- robót związanych z demontażem istniejącej nawierzchni
3.28. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody
zatrudnienia ( np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób
o których mowa w pkt. wyżej. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy
o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej
zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w pkt. 11 wzoru
umowy.
3.29. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w
umowie, po przez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia
kontroli zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3

ROZDZIAŁ 6 OFERTY RAMOWE

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej

ROZDZIAŁ 7 INFORMACJA O DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

ROZDZIAŁ 8 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ 9 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

9.1 Termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy
9.2 Miejsce realizacji zamówienia: teren Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227
w Gdyni

ROZDZIAŁ 10 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
10.1.1 nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt. 1
Ustawy
10.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze
co przedmiot zamówienia lub wymiany nawierzchni zewnętrznych boiska sportowego ze sztuczna
nawierzchnią o powierzchni co najmniej 400 m 2 a których realizacje zakończono i odebrano
protokołem odbioru końcowego (załącznik nr 5).
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budowa i pracami objętymi
zamówieniami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej co najmniej
w ograniczonym zakresie z co najmniej rocznym doświadczeniem na ty stanowisku oraz
doświadczeniem w kierowaniu minimum jednej należycie wykonana budowa boiska ze sztucznej
nawierzchni.
10.1.3 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składani ofert, spełnienie
warunków o których mowa w pkt.10.1.1 oraz wykazać się brakiem podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust.5 pkt.1 Ustawy
10.1.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
10.1.5 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia(załącznik nr 8).
10.1.6 Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których
mowa w art.24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy
10.1.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są potrzebne i wymagane.
10.1.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, których mowa w ust. 10.1.4, nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcze warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda od Wykonawcy w terminie okręconym przez
zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe
4
10.1.9 Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 10.1 dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
10.1.10 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24.
ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
10.1.11 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 13-14 oraz pkt. 16-20
lub 5 pkt. 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności a szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych i organizacyjnych oraz kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowień zadania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy będącym podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenia zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania zakazu.
10.1.12 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniają wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przestawione.

ROZDZIAŁ 11 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


11.1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania,
następujące dokumenty:
11.1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków
udziału w postępowaniu (– załącznik nr2).
11.1.2. aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
11.1.3. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 pkt.1 Ustawy (– załącznik nr3).
11.1.4. dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
- pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie do reprezentowania i składani oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy wynika z innych dokumentów załączonej oferty,
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- kosztorys ofertowy zwierający co najmniej: obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączna
wartość netto poszczególnych cen jednostkowych netto, podsumowanie wszystkich pozycji
kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i brutto.
11.1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
a)w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, z zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 12.1.1 i 12.3,
b) składa oryginalne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (– załącznik
nr 8), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
dodatkowo:
b.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
5
b.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
b.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
b.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
c) w przypadku gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit. b), Wykonawca nie
zawrze informacji opisanych w lit. b1) – b4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności informacje opisane w tych lit.
11.1.6. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
2 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia lub wymiany
nawierzchni zewnętrznych boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią o powierzchni co
najmniej 400 m 2 a których realizacje zakończono i odebrano protokołem odbioru
końcowego, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
należycie wykonane (załącznik nr 5).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
11.1.7. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści
odpowiadającej załącznikowi nr 6, wraz z informacjami na temat ich i kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wykazanie:
– 1 osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy do kierowania budowa i robotami
objętymi zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej co najmniej z w ograniczonym zakresie w kierowaniu minimum jedną
należycie wykonana budowa boiska z nawierzchnia sztuczną ( załącznik nr 6)
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
11.1.8. w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnie z trawy syntetycznej
wymagań określonych przez Zamawiającego w Projekcie Budowlano Wykonawczym pod
nazwa ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej w
Gdyni” Gdynia ul. Chylońska 227, dz. Nr 1989,1998,2002, obręb Cisowa ( stanowiące
odpowiednio załączniki nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 do SWIZ) (bez
oświetlenia), Zamawiający żąda złożenia ; karty technicznej potwierdzonej przez
producenta, atestu PZH, autoryzacji producenta nawierzchni z trawy syntetycznej
i zgodności z normą PN-EN 15330:2014-02 ( z zastrzeżeniem, że zachowuje minimalne
parametry techniczne podane w projekcie budowlano-wykonawczym) oraz
certyfikat badań laboratoryjnych rekomendowany przez FIFA.
11.1.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
A) zamiast dokumentów o których mowa w 12.1.2. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
B) dokumenty, o których mowa w A) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
11.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku.
11.3. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
6

ROZDZIAŁ 12 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

12.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić
będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.
12.2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
11.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 10 i Rozdziału 11
SIWZ.
11.2.2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji
Działalności Gospodarczej.
11.2.3. Dowód wniesienia wadium – nie dotyczy.
11.2.4. Kosztorys ofertowy.
11.2.5. Zaakceptowany projekt umowy.
11.2.6. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.2.7. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są
podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie
wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do
oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

ROZDZIAŁ 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA

13.1 Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zgodnie z formularzami,
które stanowią załączniki do SWIZ.
13.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
13.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.4 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz
podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania
Wykonawcy.
13.5 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
13.6 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
13.7 Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej nazwą
i adresem Wykonawcy oraz nazwa i adresem Zamawiającego oraz z oznaczeniem:
Szkoła Podstawowa Nr 31; 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227; sekretariat szkoły;
„Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego
asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul.
Chylońskiej 227 w Gdyni” Nie otwierać przed 05.12.2018r godz. 10.30
13.8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
13.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.10 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
13.11 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
13.12 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
7
13.13 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.15 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być czytelne.

ROZDZIAŁ 14 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW

14.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub poczta
elektroniczną . Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.
14.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.
14.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ 15 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

Aleksander Kuźmin - stanowisko służbowe - Dyrektor,
Sekretariat szkoły, tel. 0 – 58 782-11-51 lub 0-58 782-11-52 w godz. 09.00 – 14.00
w zastępstwie:
Wiesław Świnoga - stanowisko służbowe - Kierownik administracyjno-gospodarczy
Sekretariat szkoły, tel. 0 – 58 782-11-51 lub 0-58 782-11-52 w godz. 09.00 – 14.00

ROZDZIAŁ 16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - nie dotyczy

ROZDZIAŁ 17 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
17.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


ROZDZIAŁ 18 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2018r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 31 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227, sekretariat szkoły;
18.1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2018 r., godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 31 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227; w pok.
Kierownika administracyjno - gospodarczego
18.2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską,
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
18.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
8


ROZDZIAŁ 19 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


19.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
19.2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19.4. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który
należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki
nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej
z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 niniejszej SIWZ.
19.5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie
będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
19.6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
19.7. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym,
z którego może skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku (Załącznik Nr 22).
19.8. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone
w niniejszej specyfikacji.
19.9. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe
należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto
danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek
przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.
19.10. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma
obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości
i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy,
ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez
Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane
z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów
dotyczących wykonywania robót budowlanych.
19.11. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
19.12. Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 18.10 niniejszego rozdziału, uwzględniać
będą w szczególności:
a. koszty robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu w tym płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od
wynagrodzeń
b. koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
kosztorysu (wraz zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z
miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub poprzez miejsca
składowania na placu budowy
c. koszty najmu/utrzymania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej
pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego
montażu i demontażu po zakończeniu robót
19.13. Koszty ogólne budowy, o których mowa w punkcie 18.10 niniejszego rozdziału, uwzględniać
będą w szczególności:
a. koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie
9
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń
społecznych i podatki od wynagrodzeń
b. wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę
c. koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego
d. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz
oświetlenie placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed
deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia
e. koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi
pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe
f. koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży
i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych
g. koszty pomiarów geodezyjnych i obsługi geotechnicznej,
h. koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich
utrzymaniem i rozbiórką
i. koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych
w specyfikacjach technicznych
j. koszt wcinek w istniejące sieci
k. koszty ubezpieczeń majątkowych budowy
l. koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót
m. cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt
n. koszty ewentualnego sporządzania uzupełniającej dokumentacji, przewidzianej
w specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia
wykonanych robót na rysunki wykonawcze
o. koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, monitoringu telewizyjnego
sieci kanalizacji deszczowej
p. wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.
19.14. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem
odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach Dz.U.62 poz. 628
z 2001 r. z późn zmianami)
19.15. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie oddzielnych cen dla
każdego elementu robót (Zbiorcze zestawienie elementów ceny oferty)
19.16. Wartość netto dla danego elementu, należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich
pozycji kosztorysu ofertowego, dotyczących tego elementu.
19.17. Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty
netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.
19.18. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT
w wysokości odpowiednich % ceny oferty netto. Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto
Wykonawca wpisuje do formularza oferty.
19.19. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone
jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji
przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
19.20. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach
jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
19.21. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
19.22. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych
i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.
10
19.23. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za
prawidłową cenę podaną słownie.


ROZDZIAŁ 20 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.


ROZDZIAŁ 21 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT


Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej następującymi
kryteriami:
Lp. Kryterium
Znaczenie
kryterium (%)
Liczba możliwych
do uzyskania punktów
1. cena oferty 60 Do 60 punktów
2. gwarancja 20 Do 20 punktów
3. termin realizacji 20 Do 20 punktów
1. Sposób obliczenia punktów dla kryterium „cena”
Cn/Cb x 100 x 60 % = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)
100 – wskaźnik stały
60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”
2. Sposób obliczenia punktów kryterium „gwarancja”
Gb/Gmax x 100 x 20% = ilość punktów
gdzie:
Gb - gwarancja oferty badanej (rozpatrywanej) - wyrażona w ilości miesięcy
określonych w ofercie, liczonych od daty odbioru robót (z zakresu od 36 do
72 miesięcy)
Gmax - najdłuższy maksymalny oferowany okres gwarancji w jednej z ofert nie
odrzuconych - wyrażony w ilości miesięcy określonych w ofercie, liczonych
od daty odbioru robót
100 – wskaźnik stały
20% – procentowe znaczenie kryterium „gwarancja”.
Kryterium „gwarancji”, rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanego okresu
gwarancji w miesiącach, powyżej minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy jednak
nie większego niż 72 miesiące, który Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym
(załącznik nr 1).
3. Sposób obliczenia punktów kryterium „termin realizacji”
11
Tn/Tb x 100 x 20% = ilość punktów
gdzie:
Tn – najkrótszy oferowany termin w jednej z ofert nie odrzuconych (wyrażony
w ilości dni liczonych od daty podpisania umowy)
Tb – termin oferty badanej (rozpatrywanej) - wyrażony w ilości dni liczonych
od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia robót określonej w
ofercie)
100 – wskaźnik stały
20% – procentowe znaczenie kryterium „termin”.
P = C + G+ T
Kryterium „termin” rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanej ilości dni
na realizację zamówienia, jednak nie większej niż do terminu wyznaczonego
w Rozdziale 9 Termin i miejsce wykonania zamówienia pkt. 9.1, podanego przez
Wykonawcę na Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1).


ROZDZIAŁ 22 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


22.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
22.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który
stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.
22.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
22.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 22.3, jeżeli:
- złożono tylko jedną ofertę,
- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
22.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady
współpracy uczestników postępowania.
22.6. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez
Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22.7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
22.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach:
 zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego, (nowy podwykonawca musi
spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny),
 ekstremalne warunki pogodowe.

ROZDZIAŁ 23 WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej ternu obitego przedmiotem zamówienia wraz
z terenami przyległymi, a także zdobył, na własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe
12
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

ROZDZIAŁ 24 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA


Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

ROZDZIAŁ 25 INNE POSTANOWIENIA


W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

ROZDZIAŁ 26 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z art.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady ( UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informuję,
że:


1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 31 81-007 Gdynia ul.
Chylońska 227 tel 58-78-211-51, 58-78-211-52, fax 58-78-211-50;
2. kontakt do inspektora danych: Bogdan Olszewski, e-mail: iod.olszewski@gmail.com
3. Pani/pana dane będą przetwarzane na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) dalej zwana Ustawą
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postepo9wania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pana:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy,
Zał. nr 2 - Oświadczenie o warunków
Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Zał. nr 4 – Projekt umowy,
13
Zał. nr 5 - Wykaz robót budowlanych wykonanych
Zał. nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
Zał. nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy
Zał. nr 8 – Oświadczenie – zobowiązanie podmiotu,
Zał. Nr 9 – Projekt budowlany,
Zał. Nr 10 – Mapa inwentaryzacji
Zał. Nr 11 – Mapa rozbiórka,
Zał. Nr 12 – Mapa zagospodarowanie,
Zał. Nr 13 – Rysunek rzut,
Zał. Nr 14 – Rysunek przekrój,
Zał. Nr 15 – Rysunek bramki,
Zał. Nr 16 – Rysunek kostka,
Zał. Nr 17 – Rysunek ogrodzenie 3 m,
Zał. Nr 18 - Rysunek ogrodzenie 6 m,
Zał. Nr 19 - Rysunek ogrodzenie fundament,
Zał. Nr 20 – Rysunek tablica,
Zał. Nr 21 – Rysunek detale,
Zał. Nr 22 – Przedmiar
Zał. Nr 23 - Specyfikacja techniczna i wykonania odbioru robót budowlanych
Gdynia, dnia 14.10.2018r.
SIWZ Sporządził: Wiesław Świnoga

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksander Kuźmin
Wprowadził informację: Karol Nowaczyk
Ostatnio zmodyfikował: Karol Nowaczyk
Data wytworzenia informacji: 16.11.2018
Data udostępnienia informacji: 16.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2019 16:34 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
16.01.2019 12:23 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
28.12.2018 16:19 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
05.12.2018 20:25 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
05.12.2018 20:24 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
05.12.2018 20:22 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
05.12.2018 20:21 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
29.11.2018 11:46 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
27.11.2018 18:54 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
22.11.2018 12:53 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
20.11.2018 10:22 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
19.11.2018 10:00 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
16.11.2018 11:54 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
16.11.2018 11:53 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
16.11.2018 11:48 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
16.11.2018 11:44 Dodanie informacji Karol Nowaczyk