Przebudowę międzyosiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja w Gdyni

logo

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro w trybie podstawowym na Przebudowę międzyosiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja w Gdyni.
 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
 
Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.
Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.
 
ZP.2500.4.2023

Dokumentacja postępowania jest dostępne pod następującym adresem strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=47982096

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 01.06.2023
Data udostępnienia informacji: 01.06.2023