Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas Mistrzostw Polski do lat 14 w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2023/S 111-349314
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski do lat 14 w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.3.2023
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski do lat 14 w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Turnieju,
2) umieszczeniu logo „GDYNIA sport”/”logo GDYNI” (zwanego dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach
reklamowych wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju,
3) umieszczeniu nazwy Gdynia przy linii bocznej (wybieg boczny) po jednej stronie boiska, na nawierzchni
jednego z kortów tenisowych na Terenie Turnieju,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej, która zostanie zamieszczona na Terenie Turnieju
podczas jego trwania,
5) umożliwieniu rozstawienia stoiska promocyjnego Miasta Gdyni, usytuowanego w strefie kibica na Terenie
Turnieju,
6) umieszczenie logo Miasta Gdyni na smyczach identyfikatorów, które dostaną wszyscy uczestnicy Turnieju,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni min. na 10 szt. winderów rozmieszczonych przy wejściu głównym na Teren
Turnieju oraz w strefie kibica,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 2 szt. roll-upów rozmieszczonych na Terenie Turnieju,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 1 szt. balonu umieszczonego na Terenie Turnieju,
10) eksponowaniu min. 2 szt. ścianek reklamowych z logo Miasta Gdyni ustawionych na Terenie Turnieju,
11) eksponowaniu 1 szt. bramy dmuchanej z logo Miasta Gdyni ustawionych na Terenie Turnieju,
12) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony
www.gdyniasport.pl na okres obowiązywania umowy,
13) umieszczenie Logo Miasta Gdyni wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl
w zakładce „Partnerzy” w okresie obowiązywania umowy,
14) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach promocyjnych Wykonawcy umieszczonych na mediach
społecznościowych takich jak facebook i instagram (oznaczenie wpisów hasztagiem „#wGdyni”)
15) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Turnieju, stanowiącej nie mniej
niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email:
promocja@gdyniasport.pl , nie później niż 48 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że
posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich
wizerunku i wykorzystywanie
w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z
roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań,
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy
w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Turnieju, na potrzeby własne
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.1710 z późn. zm.) – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
Zlecenie wykonania tego zadania Klubowi Tenisowemu Arka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-409), przy ul. Ejsmonda 3 jest zasadne, ponieważ Spółka ta jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizacji imprezy „Mistrzostwa Polski do lat 14 w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie”, posiada potwierdzenie z Polskiego Związku Tenisowego na organizację tego Turnieju w Gdyni. W tej wyjątkowej imprezie udział wezmą najlepsze zawodniczki i zawodnicy w z kraju do lat 14, co pozwala stwierdzić, iż poziom tego Turnieju będzie bardzo wysoki. Sportowe zmagania, które odbędą się w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem publiczności, która będzie miała możliwość śledzenia zaciętej rywalizacji. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Tenis osiągnął ogromną popularność w Polsce dzięki pierwszej w historii Polce – liderce rankingu ATP, Idze Świątek i stał się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem, której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię. To sportowe widowisko będzie cieszyć się zainteresowaniem miłośników tenisa co na pewno będzie miało wpływ na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 095-292730
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski do lat 14 w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:01/06/2023
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Klub Tenisowy Arka Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5861070602
Adres pocztowy: ul. Ejsmonda 3
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-409
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 390.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:07/06/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.05.2023
Data udostępnienia informacji: 17.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2023 12:09 Aktualizacja treści Maciej Zaborski