Promocja Miasta Gdyni oraz GCS w związku z organizacją imprezy pod nazwą „Mistrzostwa Świata w SUP ICF 2022 Gdynia”

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462053-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 162-462053
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum SportuKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL633 TrójmiejskiKod pocztowy: 81-538Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Magdalena Iwanowicz-Mongird, Aleksandra TomczykE-mail: przetargi@gdyniasport.pl Tel.: +48 586223574Faks: +48 586221164Adresy internetowe:Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku z organizacją imprezy pod nazwą „Mistrzostwa Świata w SUP ICF 2022 Gdynia”
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.7.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku z organizacją imprezy pod nazwą „Mistrzostwa Świata w SUP ICF 2022 Gdynia”
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 81 300.81 PLN
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na :
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „Mistrzostwa Świata w SUP ICF 2022 Gdynia”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia”
w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Imprezy, np. worek, smycz, itp.,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach i pucharach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej, która zostanie zamieszczona na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawie koszulek uczestników Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na odzieży wierzchniej wolontariuszy Imprezy,
8) umieszczeniu minimum 2 sztuk logo Miasta Gdyni na dmuchanej bramie zlokalizowanej w okolicy startu i mety biegów,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 2 roll- upach, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 2 ściankach promujących Imprezę, które zostaną ustawione na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 20 szt. band o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) rozmieszczonych na Terenie Imprezy,
12) zamieszczeniu plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, w trakcie trwania Imprezy,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 4 flagach o wymiarach 1,2 m x 3,0 m (szer. x dł.), które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 15 flagach typu winder, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
15) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na siatkach, które zostaną zamieszczone na wszystkich bojkach, podczas trwania Imprezy,
16) umieszczeniu logo Miasta Gdyni min. 1 szt. balonu umieszczonego na Terenie Imprezy,
17) zapewnienie emisji reklamy Miasta Gdyni w trakcie transmisji online i na telebimie zlokalizowanym na Terenie Imprezy,
18) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na relacjach video z Imprezy,
19) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Imprezy, stanowiącej nie mniej niż 30 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email:promocja@gdyniasport.pl , nie później niż 48 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie
w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań,
20) zagwarantowaniu przez Wykonawcę, że materiały wymienione w pkt. 19) nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej
(w tym praw autorskich oraz pokrewnych) lub dóbr osobistych takich osób, a treść tych materiałów będzie zgodna z obowiązującym prawem. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotowych materiałów Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się do naprawienia jakichkolwiek szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) -zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Kajakarskiemu z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 45/U7 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem uprawnionym do organizacji imprezy „Mistrzostwa Świata w SUP ICF 2022 Gdynia”. SUP (stand up paddle) to dyscyplina sportu która stanowi połączenie kajakarstwa i surfowania. Jest to dość prosta i przystępna forma aktywnego spędzania czasu, w której można się odnaleźć niezależnie od wieku. W tej wyjątkowej imprezie udział wezmą najlepsi zawodnicy z kraju jak i ze świata, co pozwala stwierdzić, iż poziom tego wydarzenia będzie bardzo wysoki. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem mediów jak i publiczności, która będzie miała możliwość z zapartym tchem śledzić zaciętą rywalizację z bulwaru oraz plaży miejskiej. Dodatkowo organizator będzie prowadzić transmisję online z wyścigów dzięki czemu można stwierdzić że promocja będzie miała jeszcze większe zasięgi. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. SUP jest młodą dyscypliną ale zyskującą ogromną popularność w Polsce i na świecie, za pośrednictwem, której można z powodzeniem
promować Miasto Gdynię. Należy sądzić, iż organizacja zawodów odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta i Pomorza. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem co na pewno będzie miało wpływ na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku z organizacją imprezy pod nazwą „Mistrzostwa Świata w SUP ICF 2022 Gdynia”
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19/08/2022
V.2.2)
Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Polski Związek KajakowyKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 000866521Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 45/U7Miejscowość: WarszawaKod NUTS: PL PolskaKod pocztowy: 01-248Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 81 300.81 PLN
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Aleksandra Tomczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Tomczyk
Data wytworzenia informacji: 24.08.2022
Data udostępnienia informacji: 24.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2022 09:56 Dodanie informacji Aleksandra Tomczyk