Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół piłki nożnej kobiet podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w II połowie 2022 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej kobiet
podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w II połowie 2022 roku"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej kobiet
podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w II połowie 2022 roku"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88cf01a3-3a6c-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396820/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18 09:46
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Usługi promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżerowej oraz jej działalności
podczas rozgrywek/ zawodów/ widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych.
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360675/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.41.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki
budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej kobiet podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w II
połowie 2022 roku.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25000 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25000 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25000 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "CHECZ"
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190909007
7.3.4) Miejscowość: Gdynia
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25000 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-10-14 do 2022-11-30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Aleksandra Tomczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Tomczyk
Data wytworzenia informacji: 22.09.2022
Data udostępnienia informacji: 22.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2022 09:55 Aktualizacja treści Aleksandra Tomczyk
22.09.2022 15:14 Dodanie informacji Aleksandra Tomczyk