Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2023/S 017-046239
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawłowska, Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 40 650.41 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 w rozgrywkach
o mistrzostwo Polski w I Lidze piłki ręcznej kobiet w grupie I Pomorskiej a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu SPR Arka Gdynia,
3) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, ulotki i inne, o ile takie będą wydawane,
4) umieszczeniu „Logo GDYNI” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku Promocyjnego „GDYNIA moje miasto”] z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów I Ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
5) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” na rękawku koszulek ligowych eksponowanych podczas wszystkich meczów I Ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem Zespołu,
6) oznaczaniu wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem” #wGdyni„,
7) oznaczanie wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających oraz podsumowujących mecze profilu Gdyńskiego Centrum Sportu,
8) umieszczeniu logo GDYNI na 4 banerach reklamowych o wymiarach
2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w Hali w Gdyni, (zwaną dalej „Halą”), w tym co najmniej 2 banerów za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach; gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
9) umieszczeniu 1 sztuki flagi z napisem Gdynia sport oraz 1 sztuki flagi Miasta Gdyni,
o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.) każda, eksponowanych pod kopułą Hali Gier, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza;
10) umieszczeniu 4 winderów z napisem Gdynia przed Halą, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) umieszczeniu 1 sztuki ścianki z logo „GDYNIA sport” w przejściu komunikacyjnym na Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
12) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” na 2 sztukach roll-upów ( o wymiarach 2m x 0,8m) umieszczonych na Hali, gdzie rozgrywany będzie Mecz w charakterze gospodarza.
13) eksponowaniu logo GDYNI na środku boiska Hali gdzie będą rozgrywane mecze ligowe z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
14) umieszczeniu logo „GDYNIA sport” na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.sprgdynia.pl wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
15) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym spotkaniu sportowym z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu,
w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów o których mowa w §2 ust. 2 pkt.15) łącznie z zawodniczkami Zespołu dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
6) udzieleniu Zamawiającemu w ramach obowiązków licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do korzystania z materiałów,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.1710 z późn. zm.) – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 5B jest zasadne, ponieważ są oni obecnie jedynym reprezentantem piłki ręcznej kobiet Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach I Ligi kobiet
w piłce ręcznej. Zespół SPR Arka Gdynia jest obecnie najwyżej uplasowanym gdyńskim zespołem piłki ręcznej kobiet. SPR Arka Gdynia to młoda drużyna z bardzo silnym zapleczem juniorskim, która z uwagi na doświadczoną kadrę trenerską oraz fenomenalne osiągnięcia jej zawodniczek, grających w kadrze Polski rokuje doskonałe wyniki. W związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Większość zawodniczek to Gdynianki i jednocześnie wychowankowie klubu, stąd ich przywiązanie i lojalność wobec klubowych barw. Piłka ręczna to bardzo efektowna i dynamiczna gra zespołowa, która w Gdyni cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy widzów w różnym wieku. SPR Arka Gdynia rozgrywać będzie mecze na boiskach całej Polski, a na strojach meczowych zawodniczek oraz kadry szkoleniowej widnieć będzie nazwa „Gdynia”. Informacje o Zespole pojawią się w mediach o zasięgu ogólnopolskim, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Miasta Gdyni w całej Polsce. Działania podejmowane przez zespół SPR Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2022/2023
 
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:19/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertachZamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariuszaOficjalna nazwa: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 192656697
Adres pocztowy: ul. Korzenna nr 5B lok. 15
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-587
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 40 650.41 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:19/01/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.01.2023
Data udostępnienia informacji: 25.01.2023