Projekt, produkcja i umieszczenie naklejek informacyjnych na chodnikach w obszarze dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, w ramach realizacji projektu unijnego SMACKER


I.                    INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt unijny SMACKER, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Interreg Europa Środkowa.
Głównym celem projektu SMACKER jest zmniejszenie różnic między peryferyjnymi obszarami (suburbiami) a wzajemnie połączonymi miejskimi obszarami europejskimi, poprzez promowanie bardziej ekologicznych zachowań transportowych i lepszą, bardziej zintegrowaną ofertę usług transportowych.
Obszarem pilotażowym dla Gdyni jest dzielnica Chwarzno-Wiczlino - peryferyjny obszar Miasta, z najbardziej dynamicznym rozwojem i wzrostem liczby mieszkańców.
 
II.                 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt unijny SMACKER, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Interreg Europa Środkowa. Głównym celem projektu SMACKER jest zmniejszenie różnic między peryferyjnymi obszarami (suburbiami) a wzajemnie połączonymi miejskimi obszarami europejskimi, poprzez promowanie bardziej ekologicznych zachowań transportowych i lepszą, bardziej zintegrowaną ofertę usług transportowych. Obszarem pilotażowym dla Gdyni jest dzielnica Chwarzno-Wiczlino - peryferyjny obszar Miasta, z najbardziej dynamicznym rozwojem i wzrostem liczby mieszkańców.W ramach uzupełnienia działań pilotażowych w zakresie projektu SMACKER, planowane jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i umieszczenie na chodnikach naklejek naprowadzających mieszkańców obszaru pilotażowego na najbliższy przystanek autobusowy.
Specyfikacja naklejek:
- naklejki powinno być można naklejać na powierzchnie takie jak: beton, kamień i lite powierzchnie chropowate
- warunek konieczny: długotrwałość naklejek (min. 5 lat)
Naklejki powinny być wykonane z technologii odpornej na ścieranie i na niekorzystne warunki atmosferyczne. Produkt powinien także być dostosowany do dużego ruchu oraz obciążenia.
- ilość sztuk: min. 10 okolic przystanków powinno zostać oznaczonych naklejkami naprowadzającymi na okolicę przystanku i promującymi transport zbiorowy
- oklejenie jednej okolicy przystanku autobusowego składać się powinno z:
  •  obrysu przedstawiającego ikonę autobusu  o rozmiarze min. A3 (każdy) .
Kolorystyka autobusów gdyńskich musi zostać zachowana
  • krótkiego hasła lub piktogramu, mającego na celu przestawienie zalet korzystania z transportu zbiorowego i zachęcające do tego mieszkańców.
Krótkie hasło lub piktogram powinny zostać umieszczone na powierzchni obrysu szyby autobusu.
 
Hasła, piktogramy tworzące naklejkę powinny w sposób ewidentny i zrozumiały dla każdego użytkownika przestrzeni publicznej sugerować funkcję i przekaz naklejek i wykorzystywać symbole, ikonografiki już funkcjonujące w przestrzeni publicznej lub/i w Internecie.
Krótkie hasła zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na późniejszym etapie.
Ich wersja finalna zostanie ustalona po podpisaniu Umowy, w terminie umożliwiającym jej realizację.
- materiał, z którego wykonane są naklejki: termoplast (lub równoważny)
- naklejki powinny być objęte gwarancją producenta
minimalny okres gwarancji: 2 lata
- technologia druku naklejki: grubowarstowa/full color
- Zamawiający wskaże dokładne lokalizacje umieszczenia naklejek po zawarciu Umowy z Wykonawcą, w terminie umożliwiającym jej terminową realizację.
 
III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
1.         Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust 1 pzp.
2.         Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
3.         Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
 
IV. ZAWARTOŚĆ I OCENA OFERT
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.marszalkowska@gdynia.pl  do dnia  01.07.2021r. do godziny 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
4.  Oferta powinna zawierać:
a.  poprawnie wypełniony formularz ofertowy i cenowy, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Cenę podaną w ofercie (brutto), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN;
b. koncepcję graficzną naklejek - wizualizację.
5.    Kryterium oceny ofert: 100% cena oferty brutto
Oferta proponująca najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia wygrywa.
6. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Karolina Marszałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Marszałkowska
Data wytworzenia informacji: 24.06.2021
Data udostępnienia informacji: 24.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2021 13:13 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
24.06.2021 10:40 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska