Opracowanie dokumentacji dla przebudowy układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych - Witomino-Radiostacja.

UWAGA!!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 27.02.2019 r. GODZ. 13.00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT - 27.02.2019 r. GODZ. 14:00ZP.2500.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 010-019240

ID postępowania na miniPortalu: 0c4bf372-b33c-4097-b621-1d86e2eac02e

15/01/2019    S10    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 010-019240
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Laboratorium Innowacji Społecznych
363799128
ul. Stefana Żeromskiego 31
Gdynia
81-346
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273918
E-mail: przetargi@lis.gdynia.pl
Faks: +48 587273914
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/lis
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji dla „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”.
 
Numer referencyjny: ZP.2500.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV 71220000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego, złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu I.
 
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71242000
71248000
71000000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gmina Miasta Gdynia, zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część I – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu I.
1)Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na utworzeniu ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych dedykowanych mieszkańcom osiedla.
2)Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
3)Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4)Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację projektową i kosztorysy inwestorskie, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Zakres I – Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych dedykowanych mieszkańcom osiedla.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— Przebudowę ulicy Uczniowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chwarznieńską, z uwzględnieniem projektu rozbudowy ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński, do skrzyżowania z ulicą Nauczycielską
— Przebudowę skrzyżowania ulicy Uczniowskiej i Nauczycielskiej
— Przebudowę przestrzeni miedzy blokami Nauczycielska 4, Widna 3 a Chwarznieńska nr: 4,6 i 8; na odcinku od skrzyżowania z ulicą Uczniowską do skrzyżowania z ulicą Widną
— Przebudowę skrzyżowania osiedlowej drogi wewnętrznej z ulicą Widną
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne)do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta w projektowaniu pp / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta w projektowaniu pw / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 420
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację projektowo-kosztorysową, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji na warunkach określonych w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.08.01.01-22-0005/17-00
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu II.
 
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71242000
71248000
71000000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gmina Miasta Gdynia, zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu II.
Przedmiot zamówienia:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu.
2) Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację projektowo-kosztorysową, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji spowoduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia w pkt 6.2. oraz 6.2.4. SIWZ o 30 dni.
Zakres II – Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— Przebudowę ulicy Nauczycielskiej na odcinku od wejścia do lasu zlokalizowanego przy garażach do skrzyżowania z ulicą Pogodną,
— Budowę dojścia do lasu wraz z zagospodarowaniem wejścia do lasu, na odcinku od ul. Nauczycielskiej do granicy lasu
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne)do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta w projektowaniu pp / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak

Opis opcji:
 
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację projektowo-kosztorysową, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji na warunkach określonych w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji spowoduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia dla Części II określonego w pkt 6.2. oraz 6.2.4.SIWZ/ II.2.7 ogłoszenia o zamówieniu o 30 dni.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
RPPM.08.01.01-22-0005/17-00
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty) w postaci elektronicznej:
1.1.Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia część II JEDZ, część III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia, a część IV należy wypełnić w sposób odpowiedni dla wykazania warunków, zgodnie z zakresem, który jest wymagany przez Zamawiającego). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny (zalecany format pliku „pdf”). Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 1.1, z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym dany podmiot udostępniający zasoby.
1.3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się wraz z Formularzem oferty. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w sposób o którym mowa w pkt 1.1., z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykluczenia.
1.5.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, w przypadku gdy oferta lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
1.6. Dokument wadium złożony w sposób określony w Rozdziale 10.
2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cd. w pkt III.1.2
 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Cd. III.1.1 Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.Dokumenty i ośw. potwierdzające niepodleganie wyklucz. i spełnianie warunków udziału w postęp.składane na wezwanie Zam.. Dokumenty lub ośw. składane są w oryginale w postaci dok. elektr. lubw elektronicznej kopii dok. lub ośw. poświadczonej za zgodność z oryginałem.Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp, tj.:
3.1.Informacji z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
3.2.Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok.potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.4.Odpisu z właściwego rejestru lub z CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 uPzp.
8.3.5.Ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.
3.6.Ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ. w celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. na podstawie art.24 ust.1 pkt.22 uPzp, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.
3.7.Ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.
3.8.Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Cdn.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Cd. III.1.2.w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w pkt 7.1.2.1.SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
3.9.Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w pkt od 3.1. do 3.8 SIWZ (jeżeli dotyczy).
4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
4.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
4.2.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
5.W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
6.Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
7.1.w pkt 3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.2.w pkt 3.2.–3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
7.2.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.2.2.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alb organem samorządu zawodowego lub gospodarczego Cd. w III.1.3
 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj.:
O udzielenie zamówienia dla Części I i II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1.2.1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy obejmujący, co najmniej, branże drogową, elektryczną i sanitarną, dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o parametrach drogi publicznej o klasie nie niższej niż D i nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Wykonawca składający ofertę na obie Części zamówienia może wykazać to samo doświadczenie w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu dla każdej z Części.
1.3.Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
1.3.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1.3.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1.3.3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
1.3.4.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Cdn.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Cd z III.1.2.
Właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320).
Cd. z III.1.3.
2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ).
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres:ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sala konferencyjna - Piętro I. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:
Dla części I - 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
Dla części II - 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
2.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
3.3. w gwarancjach bankowych,
3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 110 z późn. zm.).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Przetarg na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja – Część ...”.
Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
5.Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.Zaleca się dołączenie scanu dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.
7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
8.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
9.Wadium składane w formie, o której mowa w pkt.10.3.2-10.3.5, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca:
9.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
9.2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
9.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:11/01/2019


Dokumentacja przetargowa:


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 15.01.2019 r. pod numerem 2019/S 010- 019240pdf.,

SIWZ - pdf.,


Załączniki do SIWZ:

zał. 1 - Formularz Oferty - doc.pdf.,

zał. 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - doc.pdf.zał. 2.1 - Instrukcja do wypełniania JEDZa - pdf.,

zał. 3 - Oświadczenie o Grupie Kapitałowej - doc.pdf.,

zał. 4 - Zobowiązanie innego podmiotu - doc.pdf.,

zał. 5 - Oświadczenie zakaz ubiegania się o zam. - doc.pdf.,

zał. 6 - Oświadczenie prawomocny wyrok - doc.pdf.,

zał. 7 - Oświadczenie podatki lokalne - doc.pdf.,

zał. 8 - Wykaz usług - doc.pdf.,


zał. 9.1
 – OPZ dla Części I - pdf.,
zał. 9.1.1. - Zakres obszaru, dla którego należy wykonać schemat organizacji ruchu - pdf.,
zał. 9.1.2. - Zakres opracowania - pdf.,

zał. 9.2 – OPZ dla Części II - pdf.,
zał. 9.2.1. - Zakres opracowania - pdf.,


zał. 10.1
 - Istotne postanowienia umowy dla Części Ipdf.,

zał. 10.2 - Istotne postanowienia umowy dla Części IIpdf.,


Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - asc.,

Szczegóły postępowania miniPortal - pdf.,


Modyfikacja treści SIWZ nr 1 z dnia 17.01.2019 r. - pdf.,


Modyfikacja treści SIWZ nr 2 z dnia 19.02.2019 r. - pdf.,

Aktualny załącznik nr 1 - Formularz oferty - doc., pdf.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do D.U.U.E w dniu 19.02.2019 r. - zmiana terminu skłądania ofert - pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w D.U.U.E. w dniu 21.02.2019 r. - pdf.,


Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.02.2019 r. - pdf.,


Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.05.2019 r. - pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 15.01.2019
Data udostępnienia informacji: 15.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2019 12:58 Aktualizacja treści Szymon Socha
27.02.2019 15:03 Aktualizacja treści Szymon Socha
22.02.2019 10:56 Aktualizacja treści Szymon Socha
19.02.2019 16:39 Aktualizacja treści Szymon Socha
17.01.2019 15:57 Aktualizacja treści Szymon Socha
16.01.2019 10:30 Korekta Szymon Socha