Opracowanie dokumentacji dla „Przebudowy układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych"
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 13.09.2018r.- informacja na dole strony


01/08/2018    S146    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 


Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 146-334326

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Laboratorium Innowacji Społecznych
363799128
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, Polska

Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273918
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl
Faks: +48 587273914
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:

Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/lis
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Laboratorium Innowacji Społecznych

ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346, Polska

Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273918
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl
Faks: +48 587273914

Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych"
 
Numer referencyjny: ZP.2500.10.2018

II.1.2)Główny kod CPV 71220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4)Krótki opis: 
Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja”.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71242000
71248000
71000000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 Gmina Miasta Gdynia - zachodnia część dzielnicy Witomino - Radiostacja
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego, złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Zakres projektowanej inwestycji obejmował będzie między innymi:
1) Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych dedykowanych mieszkańcom osiedla – Zakres I,
2) Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu – Zakres II.

Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja”.


Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.

 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta w projektowaniu przestrzeni publicznych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta w projektowaniu przestrzeni współdzielonych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
8.1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty) w formie określonej jak niżej:
8.1.1.Wykonawca w terminie składania oferty składa/przesyła na wskazy w pkt.1.3 adres e-mail w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) –sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia część II JEDZ, część III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia a część IV należy wypełnić w sposób odpowiedni dla wykazania warunków, zgodnie z zakresem który jest wymagany przez Zamawiającego). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Szczegóły dotyczące sporządzenia i dostarczenia JEDZ określone zostały w Rozd. 9 SIWZ.
8.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów (JEDZ należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną w ppkt. 8.1.1 powyżej).
8.1.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się w formie pisemnej wraz z Formularzem oferty. Wzór zobowiązania stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
8.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w sposób o którym mowa w ppkt. 8.1.1. SIWZ. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykluczenia.
8.1.5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie papierowej dołącza się do Formularza oferty, zaś w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym-wraz z JEDZ. 8.1.6. Kserokopia dowodu wniesienia wadium (jeżeli wadium zostało złożone w formie pieniężnej). Kopię dołącza się do Formularza oferty. 8.1.7. Dokument wadium złożony w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszyty z ofertą) jeżeli wadium zostało złożone w innej formie niż pieniężnej.
8.1.8. Kserokopia dokumentu wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zszyta z ofertą).
8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi zał.nr 3 do SIWZ.
8.3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie cdn.
 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Cd. III.1.1) wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
Potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp, tj.:
8.3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
8.3.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 uPzp.
8.3.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.
8.3.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 uPzp, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.
8.3.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.
8.3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert.
Cdn.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Cd III.1.2) Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdz.7 pkt.7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
8.3.9. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wykonawca polega na zasadzie określonej w art.22a ust.1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w ppkt od 8.3.1. do 8.3.8 SIWZ (jeżeli dotyczy).
8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
8.5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
8.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą 2 lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
8.7.1. w ppkt 8.3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.7.2. w ppkt 8.3.2.–8.3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.7.2.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert;
8.7.2.2.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
8.8.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 mies. lub 3 mies. przed upływem terminu cdn
 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
7.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj.:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
7.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o parametrach drogi publicznej o klasie nie niższej niż L i nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
7.1.3. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Cd. III.1.2)składania ofert.
8.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
Miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt
8.3.1., składa dokument, o którym mowa w ppkt 8.7.1., w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
8.10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126).
Cd. III.1.3)
7.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.4. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: ul.
Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sekretariat – Piętro I.

Dokument JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem 
Elektronicznym i zaszyfrowany należy przesłać na adres poczty elektronicznej przetargi@lis.gdynia.pl do dnia
11.9.2018 r., do godz. 13:00.
 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
 
Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
Pocztowego Zamawiającego.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji Społecznych adres:
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sala konferencyjna - Piętro I.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:
3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018, poz. 110 z późn. zm.).
10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Przetarg na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja”.
Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
10.5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty.
10.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 10.3, dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą).
10.8. Kserokopię dokumentu wadium, określonego w pkt. 10.7, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
10.9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
10.10. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10.11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
20.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
20.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
20.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
20.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
20.8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
20.9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
20.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
20.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
20.13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:27/07/2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/08/2018    S151    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
I.
II.
VI.
VII.
Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 151-347689

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 146-334326)
Legal Basis:
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresyLaboratorium Innowacji Społecznych
363799128
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273918
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl
Faks: +48 587273914
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych”
 
Numer referencyjny: ZP.2500.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV71220000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja”.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:03/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 146-334326
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa: pkt 8.3.8.
Zamiast:
 
8.3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert.
Cdn.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd III.1.2) Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdz.7 pkt.7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
 
Powinno być:
 
8.3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdz. 7 pkt. 7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
 
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
 
7.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o parametrach drogi publicznej o klasie nie niższej niż L i nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów.
 
Powinno być:
 
7.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o parametrach drogi publicznej o klasie nie niższej niż D i nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów.
 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja przetargowa:


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 01.08.2018 r. pod numerem 2018/S 146-334326 - pdf.,

SIWZ - pdf.,

Załączniki do SIWZ:

zał. 1 - Formularz Oferty - doc., pdf.,

zał. 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - doc., pdf.,

zał. 2.1 - Instrukcja do wypełniania JEDZa - pdf.,

zał. 3 - Oświadczenie o Grupie Kapitałowej - doc., pdf.,

zał. 4 - Zobowiązanie innego podmiotu - doc., pdf.,

zał. 5 - Oświadczenie zakaz ubiegania się o zam. - doc., pdf.,

zał. 6 - Oświadczenie prawomocny wyrok - doc., pdf.,

zał. 7 - Oświadczenie podatki lokalne - doc., pdf.,

zał. 8 - Wykaz usług - doc., pdf.,

zał. 9 – OPZ - zip.,

zał. 10 - Istotne postanowienia umowy - pdf.,


Modyfikacja nr 1 SIWZ z dnia 03.08.2018 r. + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w D.U.U.E - zip.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 151-347689 opublikowane w suplemencie D.U.U.E. w dniu 08.08.2018 r. - pdf.,

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 13.09.2018r. - pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 01.08.2018
Data udostępnienia informacji: 01.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2018 15:52 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
08.08.2018 13:20 Aktualizacja treści Szymon Socha
03.08.2018 15:31 Aktualizacja treści Szymon Socha
01.08.2018 12:23 Aktualizacja treści Szymon Socha
01.08.2018 12:17 Aktualizacja treści Szymon Socha
01.08.2018 12:05 Aktualizacja treści Szymon Socha
30.07.2018 10:18 Dodanie informacji Szymon Socha