Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Grabowo, ul. Morskiej oraz pod Estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni

Ogłoszenie nr 519000-N-2020 z dnia 2020-03-03 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Grabowo, ul. Morskiej oraz pod Estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Grabowo, ul. Morskiej oraz pod Estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi. 2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego (zwanego również Nadzorem), w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, następujących budów w podanych lokalizacjach (link do postępowań na roboty budowlane: www.gdynia.pl/bip/gcs) : 1) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej uzyskanej z demontażu przy SP nr 17 w Gdyni, 2) budowa bieżni okólnej wraz z odcinkiem sprinterskim oraz skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP nr 10 przy ul. Morskiej w Gdyni, 3) budowa skateparku zlokalizowanego w przestrzeni pod Estakadą E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 3. Zakres rzeczowy robót budowlanych: 1) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej uzyskanej z demontażu przy SP nr 17 w Gdyni obejmuje w szczególności: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie drogi tymczasowej, c) demontaż na czas wykonania robót dla całego terenu – furtka wraz ze słupami, 4 urządzenia siłowni oraz drabinka pozioma, wraz z ponownym montażem po zakończeniu robót, d) demontaż na czas wykonania robót na boisku do piłki nożnej – piłkochwyt i bramki, wraz z ponownym montażem po zakończeniu robót, e) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, wywóz i utylizacja, f) wykonanie koryta pod boisko z trawy sztucznej, wywóz urobku i utylizacja, g) wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych oraz ustawienie obrzeży betonowych z nakładkami gumowymi, h) wykonanie drenażu (opaski drenażowej) z rur drenażowych fi 100 mm w obsypce z kruszywa filtracyjnego i geowłókninie wraz ze studzienką osadnikową oraz kanałem fi 200 mm, i) wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyclingu, uzyskanej z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby, zgodnie z załącznikami nr 12-13 do SIWZ, Uwaga! Zamawiający udostępni sztuczną trawę z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować dowiezienie materiału z Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni na teren budowy, j) malowanie linii na nawierzchni z trawy sztucznej w kolorze białym - RAL 9010 (biały alpejski), k) dostawa i montaż tarczy tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska do piłki nożnej na istniejącej konstrukcji - tarcza tablicy wykonana ze spienionej płyty PVC, zamontowana do konstrukcji - 1 szt. - treść do uzgodnienia z Zamawiającym, l) wykonanie koryta pod boisko wielofunkcyjne, wywóz urobku i utylizacja, m) wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych oraz ustawienie obrzeży betonowych, n) wykonanie warstwy elastycznej stabilizującej ET gr. 35 mm, o) wykonanie, na uprzednio przygotowanej podbudowie boiska, nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 403,56 m2 zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, kolorystyka – RAL 5015 (niebieski), o konstrukcji: 1) dolna warstwa – nośna – mata gr. 11mm - na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego SBR, 2) górna warstwa – użytkowa – natrysk poliuretanowy gr. 2mm – na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego EPDM. Uwaga! Zamawiający zmienia kolor powierzchni boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego na niebieski - RAL 5015 (rezygnacja z koloru czerwonego ceglastego - RAL 2002). p) wytyczenie i malowanie linii oraz wykonanie logotypu na boisku wielofunkcyjnym: 1) do koszykówki – RAL 1016 (żółty siarkowy), 2) do siatkówki – RAL 9010 (biały alpejski), 3) wykonanie logo „Gdynia Sport” zgodnie księgą Znaku i Księgą Identyfikacji Wizualnej na nawierzchni boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed malowaniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo, q) dostawa i montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego: 1) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej wraz z wysięgnikami, tablicami o wymiarach min. 1600x1000 mm, obręczami stalowymi z siatkami z łańcucha ze stali nierdzewnej, zastrzałami stabilizującymi tablice oraz zbrojeniem systemowym wraz ze szpilkami montażowymi, montowanych w fundamentach blokowych, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006 lub równoważną, 2) dwóch osłon na słupy do koszykówki, 3) zestaw słupków uniwersalnych do siatkówki, kometki i tenisa o konstrukcji aluminiowej wraz z siatką, tulejami montażowymi oraz pokrywami tulei, montowanych w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, r) wykonanie koryta pod rozbieg do skoku w dal, wywóz urobku i utylizacja, s) wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych oraz ustawienie obrzeży betonowych, t) wykonanie warstwy elastycznej stabilizującej ET gr. 35 mm u) wykonanie, na uprzednio przygotowanej podbudowie rozbiegu do skoku w dal, nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 34,2 m2 zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, kolorystyka – RAL 2002 (czerwony ceglasty), o konstrukcji: 1) dolna warstwa – nośna – mata gr. 11mm - na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego SBR, 2) górna warstwa – użytkowa – natrysk poliuretanowy gr. 2mm – na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego EPDM. Uwaga! Zamawiający pozostawia na rozbiegu do skoku w dal kolor czerwony ceglasty nawierzchni - RAL 2002). v) malowanie linii na nawierzchni poliuretanowej rozbiegu do skoku w dal w kolorze białym - RAL 9010 (biały alpejski), w) dostawa i montaż elementów małej architektury: 1) kosz na odpady – 2 szt., 2) tablica informacyjna z regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tarcza tablicy wykonana ze spienionej płyty PVC, zamontowana do konstrukcji - 1 szt. - treść do uzgodnienia z Zamawiającym, x) Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 4m i długości 13 mb wraz z furtką, y) Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego: 1) Układanie kabli, 2) Stawianie słupów i montaż opraw, 3) Podłączenie oświetlenia i pomiary, z) Wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie skarpy i boisk: 1) roboty demontażowe i ziemne, 2) ułożenie rur PCV, 3) ustawienie odwodnienia liniowego z kompletnym osprzętem, 4) wykonanie studni osadnikowej fi 1200 – 1 szt., 5) wykonanie studni ściekowych fi 500 – 2 szt., 6) wymiana studni rewizyjnej fi 1200 – 1 szt., Uwaga! O rozpoczęciu i zakończeniu robót branży sanitarnej dotyczących kanalizacji deszczowej należy powiadomić Referat Uzgodnień w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni (dawniej prowadzony przez ZDiZ) zgodnie z uzgodnieniem nr UD.6740.1705.2018.AnK.11345 z dnia 05.12.2018 r. Jednocześnie zgodnie z zapisami uzgodnienia zakres robót kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi przez Referat Uzgodnień w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. aa) Oczyszczenie skarpy i oczyszczenie koryta odwodnieniowego, bb) Wykonanie muru oporowego i ułożenie płyt ażurowych, cc) Odtworzenie trawników, dd) Wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, ee) nowa nawierzchnia, o której mowa w lit. o) i lit. u) musi spełniać łącznie poniższe warunki: zapewniać dobre warunki do uprawiania dyscyplin sportowych w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 60%, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, opór poślizgu: nawierzchnia sucha 80-110, nawierzchnia mokra 55-110, posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa powyżej w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, być nieprzepuszczalna dla wody, zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. ff) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 9-13 do SIWZ, 2) bieżni okólnej wraz z odcinkiem sprinterskim oraz skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP nr 10 przy ul. Morskiej w Gdyni obejmuje w szczególności: Uwaga! Bieżnia okólna wraz z odcinkiem sprinterskim zlokalizowana jest wokół istniejącego boiska do piłki nożnej w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z powyższym zabrania się wjeżdżania ciężkim sprzętem na nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy oraz zaleca się prowadzenie prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności przy istniejącym boisku. a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz urządzeń istniejących, b) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja, c) przebudowa istniejącego chodnika, d) wykonanie robót ziemnych, e) wykonanie podbudowy z betonu oraz obrzeży betonowych bieżni i rozbiegu do skoku w dal na ławie betonowej, f) wykonanie obrzeży z nakładką bezpieczną dla zeskoku, g) wypełnienie zeskoku piaskiem, h) wykonanie, na uprzednio przygotowanej podbudowie, nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 460 m2 zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, kolorystyka – RAL 5015 (niebieski), o konstrukcji: 1) dolna warstwa – nośna – mata gr. 11mm - na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego SBR, 2) zamykająca warstwa na bazie żywic poliuretanowych, 3) górna warstwa – użytkowa – natrysk poliuretanowy gr. 2mm – na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego EPDM, Uwaga! Zamawiający decyduje się na zmianę kolorystyki nawierzchni poprzez zastosowanie koloru niebieskiego - RAL 5015 (rezygnacja z koloru czerwonego ceglastego - RAL 2002). i) wytyczenie i malowanie linii bieżni i rozbiegu do skoku w dal oraz wykonanie logotypu – kolorystyka: RAL 9010 (biały alpejski) Uwaga! wykonanie logo „Gdynia Sport” zgodnie z księgą Znaku i Księgą Identyfikacji Wizualnej na nawierzchni; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed malowaniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo. j) dostawa i montaż wyposażenia: w postaci kompletu do skoków w dal: skrzynia, belka, próg do odbicia i pokrywa, plandeka ochronna na zeskocznię do skoku w dal, k) wykonanie kanalizacji PVC, dla potrzeb przyszłego oświetlenia terenu, l) dostawa i montaż elementów małej architektury: 1) ławka z oparciem i podłokietnikiem - 3 sztuki - o długości min. 180 cm o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV. Siedzisko i oparcie wykonane z płyt trójwarstwowego kolorowego polietylenu HDPE lub kolorowego tworzywa HPL całkowicie odpornego na promienie UV i wilgoć w kolorze niebieskim. Ławka zakotwiona w gruncie na fundamentach z betonu, Uwaga! Zamawiający zmienia element małej architektury – ławka z oparciem i podłokietnikami – względem opisanej w dokumentacji projektowej. Zapisy SIWZ są nadrzędne w zakresie opisu ławki względem dokumentacji projektowej, ostateczny wygląd i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 2) kosz na śmieci - 1 sztuka - zamknięty od góry, z możliwością ładowania z boków o konstrukcji zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV i antypoślizgowej płyty podestowej HPL HEXA, boki wykończone z płyt trójwarstwowego kolorowego polietylenu HDPE lub kolorowego tworzywa HPL całkowicie odpornego na promienie UV i wilgoć w kolorze niebieskim, o pojemności min. 40 l. Kosz ma zostać posadowiony za pośrednictwem fundamentów betonowych. Uwaga! Zamawiający zmienia element małej architektury – kosz na odpady – względem opisanego w dokumentacji projektowej. Zapisy SIWZ są nadrzędne w zakresie opisu kosza na odpady względem dokumentacji projektowej, ostateczny wygląd i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 3) tablica informacyjna z regulaminem korzystania - 1 sztuka - o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tarcza tablicy wykonana ze spienionej płyty PVC, zamontowana do konstrukcji. Tablica ma zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem, m) wykonanie trawników z rolki, n) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, o) nowa nawierzchnia, o której mowa w lit. h) musi spełniać łącznie poniższe warunki: zapewniać dobre warunki do uprawiania dyscyplin sportowych w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, kolorystyka nawierzchni – niebieski (RAL 5015), być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 60%, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, opór poślizgu: nawierzchnia sucha 80-110, nawierzchnia mokra 55-110, być nieprzepuszczalna dla wody, posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których powyżej w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, zapisy SIWZ dotyczące parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. p) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 14-16 do SIWZ. 3) skatepark zlokalizowany w przestrzeni pod Estakadą E. Kwiatkowskiego w Gdyni obejmuje w szczególności: Uwaga! Teren budowy znajduje się pod czynnym obiektem drogowym tj. pod Estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni, w związku z powyższym: - Wykonawca na czas robót zobowiązany jest uzyskać zezwolenie zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót z ZDiZ z siedzibą w Gdyni, - Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić pisemnie do ZDiZ z siedzibą w Gdyni oraz do OPEC z siedzibą w Gdyni, - Dojazd do terenu budowy od ul. Niemojewskiego – waga max 18 ton dla samochodów ciężarowych i sprzętu, zgodnie z zapisami uzgodnień projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 17 do SIWZ. Projekt budowlany zawiera uzgodnienie ZDiZ nr UD.6740.388.2019.RL.2551 z dnia 19.03.2019 r., oraz uzgodnienie OPEC nr TR/22098/1131/2018 z dnia 30.11.2018 r. a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych wraz z wywozem i utylizacją, c) wykonanie robót ziemnych - korytowanie i wywóz urobku, d) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie skateparku, e) wykonanie obrzeży na ławie betonowej, Uwaga! Prace ziemne w bliskości istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością. f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, Uwaga! Zamawiający zmienia rodzaj kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na kostkę z powierzchnią luminescencyjną o gr. 6 cm. h) dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń skateparku oraz małej architektury: 1. Minirampa – 1 szt. - o wymiarach min. 1305 cm x 610 cm i wysokości 180 cm, płyty nośne elementów wykonane z wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej, łączenia płyt w kształcie „puzzle’a”; końcowa powierzchnia jezdna gr. 6 mm profesjonalna mata – odmiana HPL o nieśliskiej powierzchni; poszczególne elementy wewnątrz konstrukcji wykonane z belek drewnianych i wsporników; urządzenie ma posiadać wymagane barierki ochronne ze stali galwanizowanej z poprzeczkami na płytach bocznych wyposażona w system wentylacji z HPL o gr. 6 mm, minirampa ustawiona na stopkach dla izolacji od podłoża, Uwaga! Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykonania całej konstrukcji wewnątrz minirampy ze stali ocynkowanej ogniowo. Jednocześnie informuje iż, zaproponowane urządzenie musi posiadać certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 14974:2019-07 „Skateparki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną i musi być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 2. ławka z oparciem i podłokietnikami – 2 szt. – o długości min. 180 cm o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV. Siedzisko i oparcie wykonane z płyt trójwarstwowego kolorowego polietylenu HDPE lub kolorowego tworzywa HPL, całkowicie odpornego na promienie UV i wilgoć w kolorze niebieskim. Ławka zakotwiona w gruncie na fundamentach z betonu. Uwaga! Zamawiający zmienia element małej architektury – ławka z oparciem i podłokietnikami – względem opisanej w dokumentacji projektowej. Zapisy SIWZ są nadrzędne w zakresie opisu ławki względem dokumentacji projektowej, ostateczny wygląd i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 3. kosz na odpady – 1 szt. – zamknięty od góry, z możliwością ładowania z boków o konstrukcji zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV i antypoślizgowej płyty podestowej HPL HEXA o, boki wykończone z płyt trójwarstwowego kolorowego polietylenu HDPE lub kolorowego tworzywa HPL, całkowicie odpornego na promienie UV i wilgoć w kolorze niebieskim, o pojemności min. 40 l. Kosz ma zostać posadowiony za pośrednictwem fundamentów betonowych. Uwaga! Zamawiający zmienia element małej architektury – kosz na odpady – względem opisanego w dokumentacji projektowej. Zapisy SIWZ są nadrzędne w zakresie opisu kosza na odpady względem dokumentacji projektowej, ostateczny wygląd i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 4. tablica informacyjna z regulaminem korzystania ze skateparku – 1 szt. – o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tarcza tablicy wykonana ze spienionej płyty PVC, zamontowana do konstrukcji. Tablica ma zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem, 5. wieszak na ubrania – 1 szt. o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wymiary 170 cm x 15 cm oraz wysokości 170 cm. Stojak ma zostać posadowiony za pośrednictwem fundamentów betonowych, 6. stojak na rowery – 3 szt. o konstrukcji ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x80 cm. Zgodny z wytycznymi parkingów rowerowych w Gdyni. Stojak ma zostać posadowiony za pośrednictwem fundamentów betonowych. i) wykonanie siatki zabezpieczającej przed spadaniem drobnych elementów lub kamyków na skatepark, siatkę należy zamontować na linkach naciągowych przymocowanych do obejm umieszczonych na słupach Estakady, siatka polipropylenowa bezwęzłowa o wymiarach oczka 2 x 2 cm ze sznurka o gr. 2 mm. Uwaga: nie należy wwiercać się w istniejące słupy. j) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. k) Urządzenie skateparku opisane w lit. h) pkt. 1 musi być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 14974:2019-07 „Skateparki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną. l) Tablica z regulaminem musi zostać zamontowana do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty należy przysypać nawierzchnią. m) Kolorystyka urządzeń oraz wyposażenia musi być przed montażem zatwierdzona przez Zamawiającego. n) Urządzenie opisane w lit. h) pkt. 1 musi posiadać trwałą tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym znajdującym się w Projekcie Budowlano - Wykonawczym. Takie same logo Gdynia Sport musi posiadać tablica informacyjna z regulaminem opisana w ust. 5 pkt 8 lit. d) - Księga znaku Gdynia Sport oraz księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport dostępne są na stronie internetowej: http://gdyniasport.pl o) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 17-19 do SIWZ. 4. Roboty budowlane realizowane będą przez ich wykonawców poszczególnych obiektów budowlanych z uwzględnieniem w szczególności następujących uwag : 1) wykonawca robót budowlanych rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia przekazania placu budowy, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przekazania placu budowy, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przekazania placu budowy. 2) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie: 1) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – nie wcześniej niż 9 marca 2020r. lecz nie później niż 31 marca 2020r., 2) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – nie wcześniej niż 9 marca 2020r. lecz nie później niż 31 marca 2020r., 3) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – nie wcześniej niż 9 marca 2020r. lecz nie później niż 31 marca 2020 r. 3) po przekazaniu placu budowy, wykonawca robót budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, 4) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez wykonawcę robót budowlanych do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186) - w skrócie dalej Prawo Budowlane, być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 5) na czas wykonywania zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) wykonawca robót budowlanych zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy, 7) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, 8) odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie wykonawca robót budowlanych, 9) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane i montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 10) w przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wszystkie opisane powyżej roboty budowlane, będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni, 11) wykonawca robót budowlanych ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót, 12) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy, przy czym wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 13) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych na radach budowy jest kierownik budowy, 14) po realizacji zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy; Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 15) wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – 3 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – 3 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 16) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 17 i 18, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 17 i 18, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 – 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 17 i 18. 17) przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru wykonawca robót budowlanych wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt.18, 18) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), ze spisem treści wraz numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną nawierzchni poliuretanowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. o) i u), dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. ee), wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. b) w zakresie ust. 3 pkt 2 - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną nawierzchni poliuretanowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h), dokumenty, o których mowa w ust 3. pkt 2) lit. o), wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, c) w zakresie ust. 3 pkt 3 - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 14974:2019-07 „Skateparki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”, urządzenia o którym mowa w ust. 3 pkt 3) lit h) pkt. 1. lub równoważny, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji, Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 19) Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie może dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane w tym: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – w szczególności polegających na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy boiska, wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, wykonaniem ogrodzenia z bramą i furtką, chodników z kostki betonowej, wykonaniu oświetlenia i odwodnienia, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - w szczególności polegających na robót ziemnych, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, c) w zakresie ust. 3 pkt. 3 - w szczególności polegających na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni skateparku i montażu minirampy. 5. Nadzór (rozumiany jako Wykonawca niniejszego zamówienia) stosownie do art. 25 i art. 26 Prawa Budowlanego zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadań inwestycyjnych opisanych w ust. 3 pkt. 1-3, w zakresie zadań, o których mowa ust. 4 oraz w szczególności: 1) uczestnictwo jako członek komisji w przekazaniu kierownikowi robót budowlanych terenu budowy, 2) zawiadomienie projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych przez wykonawcę, 3) opiniowanie i akceptowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego, 4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie nadzoru merytorycznego oraz kontroli jakości i zgodności realizacji robót budowalnych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszeniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) zwoływanie i prowadzenie rad budowy wraz ze sporządzeniem protokołu z narady; Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady, 6) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i/ lub wykonawcę robót budowlanych oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady, 7) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu, 8) sprawdzanie i zatwierdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę robót budowlanych oraz próbek tych materiałów. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu zaakceptowanych przez Nadzór wniosków materiałowych. 9) zawiadamianie Zamawiającego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o wadach w dokumentacji projektowej stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych, 10) dokonywanie odbioru robót budowlanych częściowych, ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz sporządzenie pisemnych protokołów potwierdzonych przez kierownika budowy. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołów w dniu odbioru, 11) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku zmiany lub aktualizacji harmonogramu sprawdzenie i jego akceptacja, 12) Nadzór zobowiązany jest sprawować kontrolę nad prowadzonymi robotami poprzez pobyt na budowie nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, każdy pobyt na budowie powinien być potwierdzony protokołem zawierającym informacje w zakresie min. oceny postępu robót w danym tygodniu, ich zgodności z harmonogramem umownym i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski, wraz z załączoną do niego dokumentacja zdjęciową. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołów z pobytu na budowie do ostatniego dnia roboczego danego tygodnia (w wersji papierowej i elektronicznej); 13) kontrola realizowanych robót budowlanych, Nadzór w okresie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych sprawozdań (w wersji papierowej i elektronicznej) w zakresie oceny postępu robót w danym miesiącu, ich zgodności z harmonogramem umownym wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń dla terminu umownego zakończenia realizacji robót i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski; Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie za dany miesiąc do piątego dnia następnego miesiąca, 14) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, Nadzór zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót budowlanych, w terminie 5 dni roboczych od złożenia przez wykonawcę robót budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami, 15) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji, 16) dokonywanie czynności związanych z odbiorami końcowymi oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym przy udziale i akceptacji Zamawiającego jako członek komisji odbiorowej, 17) sprawdzenie kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami Zamawiającego. Zamawiający protokolarnie przekaże dokumentację powykonawczą. Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opinię dotyczącą dokumentacji powykonawczej w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania jej Nadzorowi; 18) przekazanie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych, 19) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 20) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek, 21) Zaopiniowanie konieczności naliczenia kar umownych z tytułu umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego. 22) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Nadzoru w czynnościach podejmowanych na terenie budowy i/lub konsultacjach z Zamawiającym, Nadzór zobowiązany jest reagować w czasie maksymalnie 5 godzin od powzięcia informacji na ten temat. 6. Nadzór oraz/ lub osoba/y skierowane przez Nadzór do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności. Nadzór dokona przed podpisaniem umowy wyboru koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 7. Po podpisaniu przez Nadzór protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający protokolarnie dokona końcowego odbioru nadzoru inwestorskiego. Podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru nadzoru inwestorskiego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za nadzór inwestorski na poszczególne zadania inwestycyjne opisane w ust. 3 pkt. 1-3. 8. Nadzór we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 9. Nadzór nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 8. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Nadzór zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nadzór ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Nadzór lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia związanego z prawidłową realizacją robót budowlanych, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-3, w tym również w przypadku udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy na roboty budowlane.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: 1) w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 – 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, 2) w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 – 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, 3) w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 3 – 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych aż do odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 31.12.2020r. Uwaga! Jednocześnie Zamawiający informuje, że przewidywane przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż 9 marca 2020 r. lecz nie później niż 31 marca 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad budową/lub przebudową/ lub remontem obiektu budowlanego w tym co najmniej jedna dotyczyła obiektu sportowego, b) dysponuje przynajmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, b.3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z art. 15a ustawy Prawo budowlane. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad budową/lub przebudową/ lub remontem obiektu budowlanego w tym co najmniej jedna dotyczyła obiektu sportowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w postaci: a.1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a.2) oświadczenia Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a.1); b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. dane: b.1) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, b.2) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, b.3) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z art. 15a ustawy Prawo budowlane. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia w oryginale, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto
60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) w razie zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, podstawą ustalenia płatności w przypadku rozliczeń częściowych będzie stopień zaawansowania robót budowlanych w danych inwestycjach o których mowa w rozdziale 3 ust. 2 pkt. 1-3. 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) zmiany osoby, którą Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inną niż wskazana w ofercie pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b) SIWZ oraz posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez Wykonawcę w ofercie, 9) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia, 10) w przypadku nierozpoczęcia lub nieukończenia lub przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru inwestorskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 03.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2020 11:54 Aktualizacja treści Tomasz Klein
27.03.2020 11:38 Aktualizacja treści Tomasz Klein
12.03.2020 14:01 Aktualizacja treści Tomasz Klein