Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni – wybrane sale lekcyjne LO: 4, 7, 11, 14, 15, 18 na poz. +1 - część II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 598302-N-2017 z dnia 2017-10-06r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO: 4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1 – część II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 77691800000, ul. ul. Legionów  27, 81405   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6221833, 6229793, e-mail imk@lo3.gdynia.pl, faks 058 6221833 w. 49.

Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl/bip/2017-6,6303
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):


Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdynia.pl/bip/2017-6,6303

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip/2017-6,6303

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, sekretariat, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia.
Adres:
ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO: 4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1 – część II

Numer referencyjny: EZP nr ZSO1.A.26.3.2017.KZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły w wybranych salach lekcyjnych LO: 4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Opracowanie obejmuje wykonanie nowego oświetlenia wraz z zasilaniem obejmującego sale lekcyjne w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego oraz wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia obejmującej obwody wyprowadzone z rozdzielni. W ramach zadania należy wykonać roboty budowlane i instalacyjne w oparciu o opracowane projekty budowlane.
UWAGA: Dołączona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ obejmuje całość prac w salach lekcyjnych LO na wszystkich kondygnacjach budynku (-1, 0, +1), lecz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE TYLKO WYBRANE SALE LEKCYJNE: 4, 7, 11, 14, 15, 18 NA POZIOMIE +1.
Urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zaś cały przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad (fizycznych, prawnych). zastrzeżenie: Przy opisie przedmiotu zamówienia wykazano się szczególną starannością celem zapewnienia pełnej konkurencyjności oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców.
Jeśli w dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego użyto nazw własnych, w każdym takim przypadku dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, zapewniających nie gorsze parametry lub funkcje od opisanych w przedmiocie zamówienia.
2.2 Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
• zlecenie inwestora,
• podkłady architektoniczne,
• uzgodnienia i ustalenia lokalizacyjne,
• obowiązujące przepisy i normy,
2.3 Wpływ inwestycji na środowisko
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397z poźn. zm.). Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.
2.4 Charakterystyczne parametry obiektu
Budynek Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 1 jest obiektem istniejącym zlokalizowanym przy ul. Legionów 27 w Gdyni. Obiekt posiada 3 istniejące przyłącza do sieci elektroenergetycznej ze złącz kablowych Z3 i Z2 zlokalizowanych odpowiednio:
• Z3 - wewnątrz budynku przy klatce schodowej C,
• Z2 - na zewnętrznej ścianie przyległej do pomieszczeń kuchni.
W chwili obecnej obiekt zasilany jest energią elektryczną z sieci energetycznej należącej do Energa Operator S.A.
2.4 Opis stanu docelowego
Zakres prac wynika z konieczności dostosowania oświetlenia do warunków zgodnych z PN-EN 12464-1:2004, oraz w zakresie instalacji gniazd wtykowych zastąpienie istniejących instalacji wykonanych przewodami aluminiowymi na miedziane.
2.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.5.1 Wymagania ogólne
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami polskich przepisów, norm i instrukcji. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury.
Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
2.5.2 Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
2.6 Oferowanie materiałów równoważnych
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą zgodne pod względem:
• gabarytów i konstrukcji (rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
• standardów emisyjnych,
• wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2.7 Zakres robót
2.7.1 Zakres robót elektrycznych:
• demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego /gniazd wtykowych, łączników, opraw oświetleniowych,
• montaż obwodów: gniazdowych,
• montaż obwodów oświetlenia,
• montaż osprzętu /gniazda, łączniki, przyciski,
• montaż przewodów wyrównawczych.
• badania wykonanej instalacji elektrycznej:
• pomiar rezystancji izolacji,
• pomiar impedancji pętli zwarcia,
• pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych,
• pomiar natężenia oświetlenia,
Zalecenia i uwagi dotyczące robót elektrycznych: terminy wykonywania robót elektrycznych wymagające wyłączenia napięcia dla budynku można wykonywać w dni wolne od nauki po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, Przewody należy układać w pierwszej kolejności w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi w dodatkowych osłonach z zastosowaniem drabinek kablowych.
2.7.2 Towarzyszące roboty budowlane
• naprawa tynków po przebiciach i rozkuciach,
• naprawa posadzek, terakoty i glazury po układaniu kabli, przewodów,
• doprowadzenie uszkodzonych tynków po bruzdach, zdemontowanej instalacji do stanu pierwotnego z podwójnym malowaniem pasów farbami emulsyjnymi lub olejnymi,
• odtworzenie sufitów podwieszanych.
Zaleca się, ażeby przed przysyłaniem pytań na temat zakresu oraz technologii wykonywania robót oferent dokonał wizji lokalnej w obiekcie. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje teletechniczne, ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o taki montaż poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie.
2.8 Uwagi końcowe
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym. Prowadzenie robót musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do SIWZ oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.4 SIWZ
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (część ogólna i część szczegółowa) – załącznik nr 8 do SIWZ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiającego.
UWAGA: Dołączona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ obejmuje całość prac w salach lekcyjnych LO na wszystkich kondygnacjach budynku (-1, 0, +1), lecz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE TYLKO WYBRANE SALE LEKCYJNE: 4, 7, 11, 14, 15, 18 NA POZIOMIE +1.

II.5) Główny kod CPV:

45300000-0

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45311000-0
71314100-3
71326000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-11
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
2017-12-11

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje termin wykonania zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru: od ok. 06.11-11.12.2017r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż do 11.12.2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał:
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:
a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
b) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. Stosownie do art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak

Informacje dodatkowe:
Jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający podał doświadczenie osób skierowanych do wykonywania/realizacji zamówienia. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) w punkcie 4 należy podać wymagane informacje osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 (pkt 9.2.3 SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 (pkt 9.3 SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt 9.2.3 SIWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 8.2.1 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości lub ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ
2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta składa się z:
1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1 do SIWZ);
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ);
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ);
4. Kosztorysu ofertowego;
5. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 6 do SIWZ)
6. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
7. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
8. Dowodu wniesienia wadium.
Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy, na adres wskazany w Rozdziale I pkt. 1.3 SIWZ składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. PL 19 1440 1026 0000 0000 0410 5109 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO: 4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1 – część II.
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. Nr 109 z 2000 r., poz. 1158 z późn.zm.).
3. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt od 18.2 lit. b) do 18.2 lit. e) SIWZ zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, sekretariat, przed terminem składania ofert.
4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, sekretariat adres: ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia.
5. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 23.10.2017r., godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
10. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena oferty brutto
60,00
długość okresu gwarancji
20,00
kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w we wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp. przy przestrzeganiu postanowień ust 3.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy na uzasadniony wniosek Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach:
3.1 terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy,
3.2 technologii wykonania robót pod warunkiem zgody Zamawiającego, Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
3.3 odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
3.4 wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
3.5 zmiany osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacje określone w SIWZ, z zastrzeżeniem § 9 umowy,
3.6 zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego i Nadzór na taką zmianę,
3.7 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
3.8 zmiany terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty:
a) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych bądź robót dodatkowych w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej,
b) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.
c) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.
d) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją
e) w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
3.9 Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Nadzór, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.
3.10 wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Zając
Data wytworzenia informacji: 06.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2017 08:19 Aktualizacja treści Katarzyna Zając
17.10.2017 08:09 Aktualizacja treści Katarzyna Zając