Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej w Gdyni

Gdynia, dnia 22 października 2020 roku
l. dz. 7120/2020
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.47.2020
                                  
                          Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 25%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 15%:

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stanisława Mielewczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Prywatna Wielobranżowa STACHTRANS z siedzibą w Kielnie (84-208) przy ul. Oliwskiej 48. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.: w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto 60% = 60,00 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100,00 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 57.926,85zł.
 
4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 28 października 2020 roku.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 24.09.2020
Data udostępnienia informacji: 24.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.10.2020 15:10 Aktualizacja treści Anna Urbańska
22.10.2020 15:06 Aktualizacja treści Anna Urbańska
06.10.2020 12:47 Aktualizacja treści Tomasz Klein
01.10.2020 15:16 Aktualizacja treści Anna Urbańska
01.10.2020 15:15 Dodanie informacji Anna Urbańska