Dostawa mebli i wyposażenia dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni.

Ogłoszenie nr 611641-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. 

Laboratorium Innowacji Społecznych: Dostawa mebli i wyposażenia dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu 
Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0006/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Laboratorium Innowacji Społecznych, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa  96/98 , 81-451  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks+48(58)7273914. 
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/lis 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
http://gdynia.pl/bip/lis
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNie 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
ElektronicznieNie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie 
Adres: 
Laboratorium innowacji Społecznych adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sekretariat - Piętro I

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i wyposażenia dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni. 
Numer referencyjny: ZP.2500.12.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni.
2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części:
2.1. Część I – Dostawa mebli gotowych.
2.2. Część II – Dostawa mebli na wymiar. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną przez siebie część.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. Część I – dostawę mebli gotowych wraz z załadunkiem i rozładunkiem, montażem i umieszczeniem w pomieszczeniach dokładnie wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym.
3.2. Część II – dostawę mebli wykonanych na wymiar wraz z wyposażeniem i sprzętem AGD oraz z załadunkiem i rozładunkiem, montażem i umieszczeniem w pomieszczeniach dokładnie wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę następujących mebli:
4.1. Część I – szafy, regały, stoły, krzesła, kosze na śmieci, meble do siedzenia, wieszaki, komody, rolety.
4.2. Część II – zabudowa kuchenna, zabudowa ścienna, siedziska, sprzęt AGD. 

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
39130000-2
39112000-0
39153000-9
39113000-7
39141000-2
39151000-5
39711000-9
39515410-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 75 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach
Okres w dniach            75 
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj.:
7.1.2.1. w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Część I - nie określono szczegółowego warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie. Część II - Warunek dla Wykonawcy składającego ofertę na Część II O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną dostawę mebli na wymiar o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. Wykonawca, który składa ofertę na obie części zamówienia, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu dla obu części, musi wykazać się doświadczeniem jak dla Części II zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: 
7.1.3.Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie. a)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c)Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. d)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.3.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.4.Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w oryginale. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
8.3.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wśród dostaw, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć dostawy na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 8.3.2. Dokumenty dotyczące innych podmiotów na potencjale których Wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu – dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 8.3.1. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty)
8.1.1.Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ.
8.1.3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 8.1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1.5.Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.1.6.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3. SIWZ, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 4. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1.-8.1.6. SIWZ dotyczące Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów składa się w oryginale, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.1.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. SIWZ składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę i na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: Dla części I - 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Dla części II - 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 110). 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na dostawę mebli i wyposażenia dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni – Część …”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty. 10.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 10.3., dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą), zaś kserokopię dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 10.9. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria                                                Znaczenie
Cena ofert brutto                                 60,00
Okres gwarancji i rękojmi                   40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
18.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 7 do SIWZ).
18.2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.
18.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
18.3.1. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związana z tym zmiana wynagrodzenia, ze względu na opóźnienia w dostawie albo wadliwość dostarczonej części dostawy. Zakres, o który pomniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określony zostanie na podstawie formularza cenowego.
18.3.2. zmniejszenia zakresu dostawy przedmiotu umowy lub rezygnacja z zakupu przedmiotu umowy do wysokości 10% wartości umowy, w przypadku, gdy część zamówienia utraci dla zamawiającego znaczenie. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. Zakres, o który pomniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określony zostanie na podstawie formularza cenowego. 18.3.3. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
18.3.4. zmiany terminów wykonania zamówienia na terminy późniejsze, w przypadku: 1) braku możliwości zamontowania mebli z przyczyn prawno-organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego – o czas występowania tych przeszkód; 2) niespodziewanych problemów z dostawą materiałów lub komponentów, służących do wyprodukowania przedmiotu zamówienia, w szczególności wynikających z opóźnień dostawcy materiałów lub komponentów – o czas występowania tych problemów;
18.3.5. zmiany sposobu i/lub terminów płatności wynikające w szczególności z: 1) braku możliwości zamontowania mebli z przyczyn prawno-organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego – o czas występowania tych przeszkód; 2) niespodziewanych problemów z dostawą materiałów lub komponentów, służących do wyprodukowania przedmiotu zamówienia, w szczególności wynikających z opóźnień dostawcy materiałów lub komponentów – o czas występowania tych problemów;
18.3.6. zmiany zasad dokonywania odbiorów dostaw, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
18.3.7. zmian technicznych w przedmiocie umowy, wynikających z konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej – taka zmiana może powodować zmianę ceny jedynie o różnicę kosztów wykonania elementu, w projekcie którego wprowadzono zmiany, w stosunku do kosztów wykonania tego elementu wg dokumentacji pierwotnej. * (*Dotyczy Części II zamówienia – Dostawa mebli na wymiar. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty wyłącznie na Część I powyższy zapis ulega wykreśleniu)
18.3.8. zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,
18.3.9. zmiany zakresu zamówienia, nie prowadząca do zmiany charakteru umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową.
18.4. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy.
18.5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 3) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 4) zmianie osób reprezentujących, 5) ogłoszeniu upadłości, 6) ogłoszeniu likwidacji, 7) zawieszeniu działalności, 8) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 18.6. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 


Data: 2018-09-14, godzina: 13:00, 


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2018r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sekretariat - Piętro I 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2018r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium innowacji Społecznych adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Salka konferencyjna - Piętro I .

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa:Dostawa mebli gotowych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli gotowych wraz z załadunkiem i rozładunkiem, montażem i umieszczeniem w pomieszczeniach dokładnie wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę następujących mebli: szafy, regały, stoły, krzesła, kosze na śmieci, meble do siedzenia, wieszaki, komody, rolety. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39130000-2, 39112000-0, 39153000-9, 39515410-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium                                                         Znaczenie
Cena ofertowa brutto                                          60,00
Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble   40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2
Nazwa:Dostawa mebli na wymiar.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli wykonanych na wymiar wraz z wyposażeniem i sprzętem AGD oraz z załadunkiem i rozładunkiem, montażem i umieszczeniem w pomieszczeniach dokładnie wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę następujących mebli zabudowa kuchenna, zabudowa ścienna, siedziska, sprzęt AGD. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39113000-7, 39141000-2, 39151000-5, 39711000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium                                                                                                                      Znaczenie
Cena ofertowa brutto                                                                                                      60,00
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane i dostarczone meble oraz dostarczony sprzęt AGD    40,00


Dokumentacja przetargowa:


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2018 r. - pdf.,

SIWZ - pdf.,

Załączniki do SIWZ:

zał. nr 1
- Formularz Oferty doc.pdf.,

Zał. nr 2
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc.pdf.,

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc.pdf.,

Zał. nr 4
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc.pdf.,

Zał. nr 5 - Wzór zobowiązania innego podmiotu doc.pdf.,

Zał. nr 6 - Wykaz dostawdoc.pdf.,

Zał. nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - zip.,

Zał. nr 8
- Istotne postanowienia umowy pdf.,

Zał. nr 8.1
- Wzór Formularza cenowego - doc., pdf.,


Modyfikacja SIWZ nr 1 - pdf.,

Aktualny zał. nr 8 SIWZ - "Istotne postanowienia umowy" - pdf.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2018 r. - pdf.,


Wyjasnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 07.09.2018 r. - pdf.,

Informacja o sprostowaniu ogłoszenia - pdf., wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2018 r. - pdf.,


Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.09.2018r. - pdf.,


Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.10.2018 r. - pdf.,

Informacja o unieważnieniu wyniku postepowania dla Części II z dnia 18.10.2018 r. - pdf.,

Informacja o unieważnieniu wyniku postepowania dla Części I z dnia 24.10.2018 r. - pdf.,


Informacja o wyniku postępowania - po ponownym badaniu i ocenie ofert - z dnia 24.10.2018 r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 03.09.2018
Data udostępnienia informacji: 03.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2018 15:51 Aktualizacja treści Szymon Socha
19.10.2018 12:36 Aktualizacja treści Szymon Socha
15.10.2018 14:20 Aktualizacja treści Szymon Socha
14.09.2018 15:10 Aktualizacja treści Joanna Piernik
14.09.2018 15:02 Aktualizacja treści Joanna Piernik
11.09.2018 11:03 Aktualizacja treści Joanna Piernik
07.09.2018 15:28 Aktualizacja treści Szymon Socha
06.09.2018 11:19 Aktualizacja treści Szymon Socha
03.09.2018 11:34 Dodanie informacji Szymon Socha
03.09.2018 11:11 Aktualizacja treści Szymon Socha