Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500210657-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.
 
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609160-N-2018
Data: 27/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 16) Parasolka dwukolorowa składana: „Czarny uchwyt z tworzywa sztucznego ze sznureczkiem w kolorze parasolki”.
W ogłoszeniu powinno być: 16) Parasolka dwukolorowa składana: „Czarny uchwyt z tworzywa sztucznego ze sznureczkiem w kolorze parasolki lub w kolorze czarnym”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-05, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-06, godzina: 09:30, 


Ogłoszenie nr 609160-N-2018 z dnia 2018-08-27 r.

 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
NieAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych (gadżetów) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.69.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 – materiały reklamowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjno – reklamowych (gadżetów) wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Smycz – 5000 sztuk – koloru pomarańczowego, dwustronna, nylonowa, długość około 90 cm i szerokość 2 cm, z oddzielanym karabińczykiem; nadruk dwustronny taki sam - full color; projekt dostarczony przez Zamawiającego; logotyp „Gdynia Sport” – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %., 2) Długopis metalowy – 4000 sztuk (2000 szt. granatowy długopis + 2000 szt. pomarańczowy długopis) - długopis na przycisk, wykonany z aluminium z chromowanymi elementami, z niebieskim wkładem, ozdobne dwa lub trzy pierścienie, klip i końcówka długopisu w kolorze srebrnym, rozmiar: 13,5 cm x ø1 cm, nadruk jednokolorowy, grawer jednostronny - biały o wielkości nie mniejszym niż 1 cm x 1 cm, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 3) Czapka z daszkiem – 800 sztuk (400 szt. granatowa czapka + 400 szt. pomarańczowa czapka) – pięciu panelowa czapka z siatką typu trucker, zapięcie regulowane na plastikowy zatrzask. Panel przedni i daszek wykonany z pianki. Materiał: poliester. Rozmiar czapki 7 ¼; wymiary 24 cm x 20 cm x 12 cm: a) czapka niebieska na którą składa się: panel przedni w kolorze białym, daszek w kolorze niebieskim, pozostałe cztery panele wykonane z siatki w kolorze niebieskim, b) czapka pomarańczowa na którą składa się: panel przedni w kolorze białym, daszek w kolorze pomarańczowy, pozostałe cztery panele wykonane z siatki w kolorze pomarańczowym, Nadruk dwukolorowy, nie mniejszy niż 6 cm x 12 cm, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 4) Saszetka rowerowa – 800 sztuk – typu Peloton lub równoważna tj. jednokomorowa koloru czarnego z trzema uchwytami na rzep do podwieszenia pod ramę roweru; dwa uchwyty umiejscowione na górze, a jeden na bocznej krawędzi saszetki. Główny przedział zapinany na zamek; z boku saszetki szary pasek. Rozmiar saszetki: 14,5cm x 4,5 cm x 24,5 cm; materiał Poliester 600D; nadruk jednokolorowy- biały o wielkości nie mniejszym niż 5 cm x 2 cm, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 5) Torba eco - 1000 sztuk – w kolorze białym, wymiary 42 x 38 cm; wielkość nadruku nie mniejszy niż 20 x 20 cm, nadruk dwukolorowy, materiał bawełna 100%, 140 g/m2, rozmiar 38 x 42 cm, 2 uchwyty po około 65 cm; nadruk dwukolorowy, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 6) Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem – 700 sztuk – w pokrowcu, uniwersalny w kolorze granatowym z dwoma kieszeniami z przodu, wykonany z materiału EVA. Zapinany na zatrzaski z kapturem ściągany sznurkami.; wymiary płaszcza: szerokość pod pachami: około 65 cm, długość rękawa na zewnątrz od kaptura około 82 cm, długość od ramienia około 85 cm. Nadruk jednokolorowy wykonany na płaszczu – biały nie mniejszy niż 8 cm x 5 cm, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 7) Mata plażowa – 500 sztuk - typu COAST lub równoważna tj. w kolorze pomarańczowym z paskiem na ramię. Praktycznie zawijana i chowana do etui na suwak, wykonana z plastiku; materiał odporny na wodę i zabrudzenia. Mata o wymiarach 180 cm x 60 cm, fi=7 x 60 cm. Nadruk jednokolorowy – biały, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 8) Piłka plażowa - 300 sztuk (150 szt. biało-niebieska+150 szt. biało-pomarańczowa) - piłka typu OCEAN lub równoważna tj. transparentna z sześcioma segmentami w kolorach biało-niebieskich i biało-pomarańczowych. Piłka wykonana z materiału PVC; średnica piłki wynosi 26 cm, a napełniona powietrzem około 38 cm. Nadruk na piłce jednokolorowy – biały nie mniejszy niż 6 cm x 5 cm, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 9) Wizytownik – 200 sztuk – z aksamitnym wnętrzem w kolorach czarny oraz niebieski. Poszczególne kolory wizytownika zostaną wybrane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia; wizytownik posiada klapkę z zamknięciem na magnes, wnętrze wykończone materiałem w kolorze czarnym; wymiary: 9,8 x 6,4 x 1,6 cm; pakowany w kartonik; nadruk w formie graweru laserowego nie mniejszym niż 2 cm x 6 cm; logotyp „Gdynia Sport” - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 10) Ręcznik w pokrowcu - 200 sztuk - pokrowiec zamykany na sznurek, materiał ręcznika- microfibre 200g/m2, kolor granatowy; wymiary 72 x 138 cm, nadruk dwukolorowy wielkość nadruku do formatu A4 według projektu, logotyp „Gdynia Sport” - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 11) Notes z uchwytem na długopis - 300 sztuk – zestaw notesów z plastikowym uchwytem na długopis. Zestaw notesów w oprawie twardej 21,5 x 17 cm, zawierających poniższe wytyczne: a) nadruk 4/0 (cmyk)+folia błysk 1/0; b) notes na podkładce klejony do okładki 215 x 170 mm po prawej stronie, c) papier offset 80g, d) nadruk 4/0(cmyk) 50 kartek, grzbiet po boku 170 mm; e) po lewej stronie 2 notesy samoprzylepne oraz zestaw indeksów foliowych : • notes samoprzylepny (od lewej strony u dołu) 50 x 75mm, 50 kartek, papier offset 80g, nadruk 4/0(CMYK); • Notes samoprzylepny (u góry)100 x 75 mm, 50 kartek, papier offset 80g, nadruk 4/0(CMYK), • Zestaw indeksów(po prawej u dołu) foliowych 5 kolorów neonowych (różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski) 5x20 szt.; f) zamykanie na gumkę 0,7 mm; g) produkt jednostkowo pakowany w worek celofanowy; Logotyp „Gdynia Sport” - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 12) Piórnik z klamrą z flamastrami – 600 sztuk - zapinany na zamek błyskawiczny z uchwytem do paska - plastikowym; piórnik granatowy zawiera 12 flamastrów w różnych kolorach. Wymiary piórnika bez klamry 9,9 x 3,8 x 3,2 cm; materiał poliester 70D; nadruk jednokolorowy – biały, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 13) Opaska odblaskowa na ramię – 500 sztuk – z dużą możliwością regulacji; wymiary opaski 50 cm x 5 cm, opaska poliestrowa zapinana na rzep o długości 10 cm; kolor żółty z paskiem odbijającym światło o długości 3 cm; nadruk jednokolorowy- granatowy, logotyp „Gdynia Sport” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 14) Pływający brelok – 3000 sztuk – brelok do kluczy „żaglówka” wykonany z pianki EVA z kółkiem na klucze; wymiary breloka: 5,3cm x 8cm x 1,5 cm; Nadruk jednokolorowy – biały według projektu Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 15) Chusta odblaskowa – 2000 sztuk - chusta trójkątna wykonana z dzianiny fluorescencyjnej z wszytym pasem odblaskowym, wykończona lamówką. Chusta do założenia na głowę lub szyję w rozmiarze 53 cm x 75 cm w kolorach różowy, niebieski, pomarańczowy, żółty, zielony. Poszczególne kolory chusty zostaną wybrane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Nadruk jednokolorowy – biały według projektu Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji projektu, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 16) Parasolka dwukolorowa składana – 50 sztuk– Parasol składany bez automatu z logo Gdyni w pokrowcu, poszycie i pokrowiec z materiału sztucznego (poliester lub nylon), metalowa składana laska i metalowe szyny, po złożeniu parasol o długości 25 cm - 30 cm. Czarny uchwyt z tworzywa sztucznego ze sznureczkiem w kolorze parasolki. Czasza o średnicy 75 cm – 95 cm w kolorze biało-grantowym. Pojedynczy nadruk na białej części czaszy parasolki o wymiarach 12 cm x 9,5 cm w postaci logo „Gdynia moje miasto”, dwukolorowe, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu; zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, 17) Brelok metalowy „STER” - 100 sztuk – Brelok metalowy Steering Wheel lub równoważny tj. w kolorze srebrnym o wskazanym kształcie o wymiarach ok. 4,5 cm x 4 cm x 0,5 cm, (+/- 10%). Każdy brelok pakowany w osobne pudełko w kolorze czarnym. Nadruk: laserowy z jednej strony logo „Gdynia moje miasto”; wielkość graweru: ok. 1,4 cm x 1,1 cm, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu; zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 18) Brelok metalowy „ROWER” – 100 sztuk- Brelok do kluczy ”rower” – niebieski w kształcie roweru, rozmiar 3,5 cm x 5,7 cm x 0,4 cm, nadruk jednokolorowy – biały, wielkość nadruku według projektu - logo „Gdynia moje miasto”, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu; zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 19) Dzwonek do roweru – 100 sztuk - Dzwonek do roweru kolorze czarnym. Wymiary: 5,4 cm x 5,1 cm. Materiał: ABS, aluminium. Technika znakowania: tampodruk. Znakowanie dwukolorowe na powierzchni dzwonka z jednej strony w postaci logo „Gdynia moje miasto” o wymiarze ok. 3,5 cm x 3,5 cm, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu; zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 20) Zegarek elektroniczny ludzik – 30 sztuk – Elektroniczny zegarek w kształcie ludzika z funkcją alarmu i memo klipem, wyświetla również datę. Wymiary: 7,5 cm x 10 cm x 4 cm. Podstawowy materiał: ABS, PVC. Kolor: niebieski. Produkt zawiera baterie. Produkt pakowany pojedynczo w woreczki foliowe. Nadruk jednokolorowy o wymiarach ok. 1 cm x 1 cm w postaci logo "Gdynia moje miasto" - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 21) Miś w koszulce – 50 sztuk – miś typu Denis lub równoważny tj. wykonany z brązowego pluszu z białą bawełnianą koszulką. Maskotka o wysokości 20 cm. Pakowany pojedynczo w woreczki foliowe. Nadruk na koszulce z jednej strony, dwukolorowy; wielkość nadruku: 5 cm x 4 cm, logotyp „Gdynia moje miasto”, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po wcześniejszej akceptacji projektu. Zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %. 4. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Logotyp „Gdynia Sport” o którym jest mowa w ust. 3 zamieszczony jest w Księdze identyfikacji wizualnej GCS, która znajduje się na stronie Zamawiającego www.gdyniasport.pl, w zakładce: „Dla prasy” jako plik do pobrania: Logo Gdynia Sport. 6. Logotyp „Gdynia moje miasto” o którym jest mowa w ust. 3 zamieszczony jest w Księdze Znaku Promocyjnego, która znajduje się na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/g2/2011_10/48713_fileot.pdf. 7. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru ilości produktów, o których mowa w ust 3, 3) Wykonawca zobowiązany jest: a) przygotować projekt przedmiotu zamówienia maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z wytycznymi Zamawiającego /zgłoszenie faksem lub mailem/ i dostarczyć projekt przedmiotu zamówienia faksem lub mailem lub bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30, b) zrealizować zamówienie po akceptacji projektu przedmiotu zamówienia przesłanego faksem lub mailem, w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30, c) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, d) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć brakującą lub zastępczą, wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 7:30 a 15.30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30, e) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, f) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, g) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii towaru, od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 22462000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na dostawie materiałów promocyjno-reklamowych (gadżetów) z nadrukiem na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto (dostawa mogła być realizowana sukcesywnie), wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, każde polegające na dostawie materiałów promocyjno-reklamowych (gadżetów) z nadrukiem na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto (dostawa mogła być realizowana sukcesywnie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: a1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub a2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) w celu oceny ofert w ramach kryterium jakość materiałów promocyjno-reklamowych Zamawiający żąda złożenia próbki w postaci: a) długopisu metalowego w kolorze niebieskim, długopis na przycisk, wykonany z aluminium z chromowanymi elementami, z niebieskim wkładem, ozdobne dwa lub trzy pierścienie, klip i końcówka długopisu w kolorze srebrnym, rozmiar: 13,5 cm x ø1 cm, nadruk jednokolorowy, grawer jednostronny - biały o wielkości nie mniejszym niż 1 cm x 1 cm, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, Zamawiający załącza projekt długopisu z logo „Gdynia Sport” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Złożona próbka materiału promocyjno-reklamowego powinna być prawidłowo/czytelnie oznakowana przez Wykonawcę tak aby umożliwić identyfikację jej przez Zamawiającego. 4) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1) i 2), b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) W przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Jakość materiałów promocyjno-reklamowych
20,00
Termin dostawy zamówienia
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 5) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2018 14:56 Aktualizacja treści Anna Urbańska
27.08.2018 15:27 Aktualizacja treści Anna Urbańska