Przetarg na budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni

Ogłoszenie nr 617760-N-2018 z dnia 2018-09-17 r. 
Szkoła Podstawowa Nr 31: Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwa ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej w Gdyni” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 31, krajowy numer identyfikacyjny 192911184000, ul. Chylońska   227 ,81-007  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587821151, , e-mail sp31@sp31gdynia.pl, , faks 587821150. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://sp31gdynia.pl/ //www.gdynia.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-31,533/szkola-podstawowa-nr-31,512672
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak 
http://sp31gdynia.pl/ //www.gdynia.pl/bip/szkola-podstawowa-nr-31,533/szkola-podstawowa-nr-31,512672
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie: Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego 
Adres: 
81-007 Gdynia ul. Chylońska 227
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwa ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej w Gdyni” 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny : Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwa ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej w Gdyni” Gdynia ul. Chylońska 227, dz. Nr 1989,1998,2002, obręb Cisowa ( stanowiące odpowiednio załączniki nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 do SWIZ) (bez oświetlenia), specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( stanowiące odpowiednio załączniki nr 22,23 do SWIZ), Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45111000-1, roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby; 45212221-1, roboty budowlane zwiane z obiektami na terenach sportowych; 37451000-4, sprzęt do sportów uprawianych na boiskach; 45223800-4, montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: -dokumentacja projektowa – przedmiar robót załączniki nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21,22 do SWIZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 23 do SWIZ - Obejmuje w szczególności: a) roboty rozbiórkowe; b) roboty ziemne; c) podbudowę; d) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ( zgodnie z normą PN-EN 15330:2014-02); e) montaż sprzętu sportowego ( zgodnie z normą PN-EN 748:2019-09 LUB PN-EN 749:2006) i piłkochwytu; f) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 
II.5) Główny kod CPV: 45212200-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45100000-8
45112000-5
45212221-1
37451000-4
45223800-4
45111000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 60 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: - nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia lub wymiany nawierzchni zewnętrznych boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią o powierzchni co najmniej 400 m2 a których realizacje zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego (załącznik nr 5). b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budowa i pracami objętymi zamówieniami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie z co najmniej rocznym doświadczeniem na ty stanowisku oraz doświadczeniem w kierowaniu minimum jednej należycie wykonana budowa boiska ze sztucznej nawierzchni. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji : Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia lub wymiany nawierzchni zewnętrznych boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią o powierzchni co najmniej 400 m2 a których realizacje zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane (załącznik nr 5). W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6, wraz z informacjami na temat ich i kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wykazanie: – 1 osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy do kierowania budowa i robotami objętymi zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej co najmniej z w ograniczonym zakresie w kierowaniu minimum jedną należycie wykonana budowa boiska z nawierzchnia sztuczną ( załącznik nr 6) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający żąda złożenia ; karty technicznej potwierdzonej przez producenta, atestu PZH, autoryzacji producenta nawierzchni poliueratanowej i zgodności z normą PN-EN 15330:2014-02 oraz certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 10 i Rozdziału 11 SIWZ. - Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej. - Dowód wniesienia wadium – nie dotyczy. - Kosztorys ofertowy. - Zaakceptowany projekt umowy. -W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena oferty bruttu
100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
- zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego, (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny),
- ekstremalne warunki pogodowe
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-08, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 31 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227 tel 58-78-211-51, 58-78-211-52, fax 58-78-211-50; 2. kontakt do inspektora danych: Bogdan Olszewski, e-mail: iod.olszewski@gmail.com 3. Pani/pana dane będą przetwarzane na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) dalej zwana Ustawą 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepo9wania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pana: - na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksander Kuźmin
Wprowadził informację: Karol Nowaczyk
Ostatnio zmodyfikował: Karol Nowaczyk
Data wytworzenia informacji: 17.09.2018
Data udostępnienia informacji: 18.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2018 11:39 Zmiana załącznika Karol Nowaczyk
09.10.2018 09:16 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
05.10.2018 10:40 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
25.09.2018 12:45 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
21.09.2018 09:48 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
18.09.2018 12:32 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
18.09.2018 12:29 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
18.09.2018 12:16 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
18.09.2018 12:12 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk