Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:
Głównym celem realizacji projektu, którego przedmiotem jest kompleksowa rewitalizacja osiedla zlokalizowanego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, jest zmniejszenie dysproporcji w jakości życia mieszkańców osiedla w stosunku do mieszkańców innych części Gdyni i województwa, co doprowadzi ostatecznie do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz włączenia społecznego lokalnej ludności.

Zakres projektu:
Przedsięwzięcie zakłada realizację czterech wzajemnie powiązanych zadań:
  1. adaptację budynku przy ulicy Opata Hackiego 33 dla potrzeb utworzenia wielofunkcyjnego Centrum Sąsiedzkiego poprzez jego kompleksową przebudowę: adaptację pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie, zagospodarowanie otoczenia;
  2. zagospodarowanie terenu osiedla poprzez reorganizację układu komunikacyjnego w celu ograniczenia ruchu samochodowego: przebudowę ulicy Zamenhofa, zapewnienie bezpośrednich dojazdów do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi, utworzenie ciągów komunikacji pieszej, w tym głównego prowadzącego pomiędzy budynkami. Przewiduje się też utworzenie zagospodarowania rekreacyjnego: placów zabaw, siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenów zieleni i wprowadzenie elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych i wiat śmietnikowych;
  3. rozbudowę układu dróg wynikającą ze zmiany organizacji ruchu na terenie osiedla: ul. Komierowskiego, ul. Opata Hackiego, fragmentu ul. Św. Mikołaja. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców, przebudowę chodników wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie przyległego terenu i wprowadzenie elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery;
  4. przebudowę i remont wybranych elementów części wspólnych 3 budynków mieszkalnych stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych współrealizujących projekt zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
W projekcie przewiduje się także realizację zadania poświęconego partycypacji społecznej i inicjatywom lokalnym (instrument elastyczności). Zadanie obejmuje m.in.: uruchomienie punktu konsultacyjnego, prowadzenie współpracy z mieszkańcami (zakup materiałów do realizacji działań aktywizujących i kształtujących postawy obywatelskie, w tym drobnych prac remontowych, publikacja wkładek poświęconych procesowi rewitalizacji, wykonanie i montaż tablic informujących o procesie rewitalizacji), a także zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w zakresie partycypacji społecznej oraz rozwoju i wspierania inicjatyw oddolnych.

Planowane efekty:
Efekty realizacji projektu obejmują szereg korzyści, takich jak:
  • zwiększenie dostępu do szerokiej oferty usług opiekuńczych i wychowawczych, co umożliwi udział w nich większej liczbie osób obejmowanych świadczonymi lokalnie usługami społecznymi;
  • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie zaangażowania i współodpowiedzialności mieszkańców osiedla oraz poprawa spójności społeczności lokalnej poprzez zapewnienie dostępu do usług społeczno-kulturalnych;
  • zjednoczenie mieszkańców wokół wspólnych spraw, ograniczenie lokalnych konfliktów oraz wzbudzenie wzajemnego poszanowania dla odmiennych potrzeb, a także przywiązania mieszkańców do nowoutworzonej przestrzeni;
  • pobudzenie aktywności mieszkańców, która daje realną szansę na zmniejszenie liczby osób funkcjonujących od lat w systemie pomocy społecznej – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, stabilizację lub wzrost dochodów mieszkańców, rozwój gospodarczy czy wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.
Ostatecznie, w perspektywie najbliższych lat, możliwe będzie wyprowadzenie osiedla ze stanu kryzysowego, przywrócenie mu funkcji społeczno-gospodarczych oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej.

Wartość projektu:
24 726 857,40 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
13 101 671,34 zł

Okres realizacji:
marzec 2017 - grudzień 2019
 
Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn.: "Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Gajewska
Data udostępnienia informacji: 07.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2019 09:07 Aktualizacja treści Magdalena Gajewska
15.05.2019 11:58 Aktualizacja treści Dorota Nelke
27.03.2019 09:30 Aktualizacja treści Dorota Nelke
20.02.2019 13:41 Aktualizacja treści Magdalena Gajewska
19.07.2017 14:20 Aktualizacja treści Magdalena Gajewska
19.07.2017 12:42 Aktualizacja treści Magdalena Gajewska
07.06.2017 10:26 Aktualizacja treści Michał Kowalski
07.06.2017 10:13 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko