Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni

Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni

Celem zadania było przetestowanie w polskich warunkach pilotażowej koncepcji wdrażania urban labu jako nowego mechanizmu działania interdyscyplinarnego poprzez stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami. Projekt zakładał wdrożenie do działań miasta m.in. takich narzędzi jak UrbanCafe, Grupa strategiczna, Zespoły tematyczne, grupy robocze, inkubator miejskich innowacji w postaci Programu Kompetencji Miejskich oraz Programu „Pomysł na Miasto”. Działania zaplanowane były w cyklach rocznych, a każdy rok podporządkowany był przewodniemu tematowi odpowiadającemu na ważne dla miasta wyzwania.

Rok 2019 poświęcony był zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji,
Rok 2020 ukierunkowany był  na adaptację do zmian klimatu,
Rok 2021 był skoncentrowany na adaptacji do życia (w) i po pandemii.

Grupa strategiczna
Złożona z Kolegium Prezydenta, Przewodniczącej Rady Miasta oraz zewnętrznych ekspertów i ekspertek pracowała nad diagnozowaniem potrzeb, wyzwań i kierunków strategicznych.

Powołano 3 Zespoły Tematyczne:
 1. ZT 2019 ds. społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji (skład: 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 radnych Rady Miasta, 2 przedstawicieli rad dzielnic, 3 przedstawicieli Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych);
 2. ZT 2020 ds. adaptacji miasta Gdynia do zmian klimatu (12 urzędników, 1 przedstawiciel spółki miejskiej),
 3. ZT 2021 do spraw adaptacji do życia po pandemii – interdyscyplinarny i międzysektorowy; składa się z Rady Ekonomicznej i Rady Społecznej (3 przedstawicieli Urzędu Miasta, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli uczelni wyższych, 7 przedstawicieli biznesu).
Grupy robocze pracujące w ramach zadania:
 1. Grupa Robocza Ds. Rozwoju Standardów Partycypacji I Aranżacji Platformy Decidim,
 2. Grupa robocza ds. konsultacji społecznych w obszarze adaptacji do zmian klimatu.

Badania i diagnozy:
 1. Miejska rezyliencja – metodologia i narzędzie badawcze opracowane dla miasta Gdynia_2021,
 2. Foresight GDYNIA 2050. Cztery scenariusze przyszłości_2021,
 3. Miasto 15-minutowe – czym jest i jak je badać? Raport metodologiczny _Gdynia 2021,
 4. Raport z badania „Postawy mieszkańców Gdyni do adaptacji do zmian klimatu 12.2020

Inkubator miejskich innowacji:

Program Kompetencji Miejskich - 35 absolwentów i absolwentek programu w 3 edycjach:
 • edycja 1: 11 osób | 6 zajęć,
 • edycja 2: 15 osób |10 zajęć,
 • edycja 3: 9 osób | 9 zajęć.

Pomysł na miasto: 30 pomysłów na mikroinnowacje rozwiniętych w projekty do testowania dla zainteresowanych:
 • edycja 1 – 10 pomysłów,
 • edycja 2 – 13 pomysłów,
 • edycja 3 – 7 pomysłów.

Inkubator miejskich innowacji: 10 przetestowanych pomysłów na mikroinnowacje:
 • edycja 1 – 4 mikroinnowacje,
 • edycja 2 – 3 mikroinnowacje,
 • edycja 3 – 3 mikroinnowacje.
Katalog mikro innowacji znajduje się pod adresem: https://urbanlab.gdynia.pl/katalog-mikroinnowacji/ 


Ścieżka szyta na miarę:
 1. Rada ds. kampanii – międzysektorowa grupa robocza, wypracowująca kampanię społecznej uwrażliwiającej na problemy, z jakimi boryka się młodzież w wyniku pandemii.
 2. Przekazanie osobom pracującym z młodzieżą wypracowanych form wsparcia oraz pokazanie działań, jakie młodzież może podjąć samodzielnie, aby zadbać o swój stan psychofizyczny.
 3. Rozwój systemu wsparcia. Współdziałanie i refleksja nad planami Gminy: linia tel. oraz czat COUCB
 4. Nowatorskie formy działania dla systemu edukacji w warunkach nauki zdalnej oraz wprowadzenie najlepszej formy kontaktu i dotarcia do wszystkich potrzebujących pomocy młodych ludzi, ich opiekunów, nauczycieli, czy pedagogów.

UrbanCafé:
121 wydarzeń: 46 wydarzeń stacjonarnych, 75 wydarzeń online, ~144 godzin wykładów, debat,  rozmów i dyskusji. Średnia frekwencja podczas 1 wydarzenia stacjonarnego: 15 osób. Średnia frekwencja podczas  1 wydarzenia online: 48 osób. Łącznie: 679 osób stacjonarnie oraz 3430 osób online podczas 3 lat realizacji zadania.

Konferencje:
 • „Miasta świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”  01-02.12.2020 - frekwencja na żywo: 217 widzów/ek, zasięg: 3760 wyświetleń; 
 • „Miasta świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” 17-18.11.2021 - frekwencja na żywo: 146 widzów/ek, zasięg: 2513 wyświetleń.

Produkcja 26 podcastów dostępnych na Spotify oraz Podbean.

Opracowanie oraz wydanie książki „Miasto wobec wyzwań”,
ISBN 978-83-961421-0-8, składa się z 20 artykułów popularnonaukowych z różnych dziedzin, w nakładzie 1500 egz. Oraz online w formie ebooka, dostępnej na https://urbanlab.gdynia.pl/o-projekcie/

Technologie obywatelskie:
 1. Uruchomienie 14.09.2021 Gdyńskiej Platformy Dialogu - implementacja systemu implementacja systemu open-source DECIDIM, dostępnej na www.konsultujemy.gdynia.pl, wraz z materiałami merytorycznymi „Niezbędnik dialogu” oraz „Gdyńskimi standardami partycypacji”.
 2. Otwarte dane: otwarto ponad 60 nowych zbiorów danych na miejskim portalu otwartych danych  otwartedane.gdynia.pl, we współpracy z Samodzielnym stanowiskiem ds. otwartych danych – data Chief oficer; wzmocnienie przejrzystości otwartych danych, otwieranie nowych zbiorów; organizowanie spotkań, upowszechnianie; realizacja filmów instruktażowych
Raport z ewaluacji zadania: raport pdf. 

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2021
Dofinansowanie UE: 2 593 027,20 zł
Dodatkowe informacje: UrbanLab Gdynia


Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 13.03.2023
Data udostępnienia informacji: 13.03.2023