Zawiadomienie o wyborze oferty:montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych... w Przedszkolu nr 19 w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4.

                                                                                                    Gdynia, dnia 14.07.2016r.
 
                                      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną: montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Przedszkolu nr 19 w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4.
 
 
Dyrektor Przedszkola nr 19 z siedzibą w Gdyni, ul. Harcerska 4, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z  2015 r. Nr  poz. 2164 ), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej:
                                                                  
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty, które oceniono wg kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na robotę budowlaną: montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Przedszkolu nr 19 w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4.
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu była cena z wagą 90% oraz gwarancja z wagą 10% .
 
Ofert nr 1
 ELWIND Sp. z o.o., ul. Podleśna 41, 85-145 Bydgoszcz
1.      cena brutto                             - 166 050,00 zł                                     82,93 pkt
2.      okres udzielonej gwarancji     - 37 miesięcy                                        1 pkt
                                                                                                RAZEM            83,93 pkt
Oferta nr 2
Firma handlowa ARTMED J. Sienkiewicz  A. Kęsy Spółka Jawna,
               ul.Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
1.      cena brutto                             - 175 458,47 zł                                    78,49pkt
2.      okres udzielonej gwarancji     - 60 miesięcy                                       10 pkt
                                                                                                 RAZEM          88,49 pkt
 Oferta nr 3
LIFTPROJEKT Inżyniera dźwigowa Paweł Rafalik,
 Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka
1.      cena brutto                             - 164 372,65 zł                                    83,78pkt
2.      okres udzielonej gwarancji     - 44 miesiące                                       4 pkt
                                                                                                 RAZEM          87,78 pkt
Oferta nr 4     
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A,
ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin
1.      cena brutto                             - 153 012,00 zł                                    90,00pkt
2.      okres udzielonej gwarancji     - 60 miesięcy                                       10 pkt
                                                                                                 RAZEM         100 pkt
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 14.07.2016 r. wybrano ofertę  nr 4 firmy:
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A, ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
 
  Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, t.j. W terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Martyna Daniluk
Wprowadził informację: Mirosława Sadowska
Ostatnio zmodyfikował: Mirosława Sadowska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2016
Data udostępnienia informacji: 14.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2016 12:26 edycja grafiki Mirosława Sadowska
14.07.2016 12:25 edycja grafiki Mirosława Sadowska
14.07.2016 12:23 edycja grafiki Mirosława Sadowska
14.07.2016 12:21 edycja grafiki Mirosława Sadowska
14.07.2016 12:20 edycja grafiki Mirosława Sadowska
14.07.2016 12:17 Dodanie informacji Mirosława Sadowska