Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z dociepleniem w CKZiU nr 1

Gdynia, 30.08.2019r.    
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Nazwa zamówienia: wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz  z dociepleniem budynku głównego
                   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 oraz art.92 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów zawartych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
 
Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin wykonania
Punktacja łączna
1.
ILHO PL S.A.
00-896 Warszawa
ul. Ogrodowa 28/30
475.284,49 zł
(74,40 pkt)
Skrócony w stosunku do daty 31.10.2019r.            o    20 dni
( 20 pkt.)
94,40 pkt.
 
2.
BUDOMEX Przedsiębiorstwo Budowlane mgr inż. Ryszard Ankiewicz, 80-392 Gdańsk
ul. Szczecińska 65
441.446.45 zł
(80,00 pkt)
Skrócony w stosunku do daty 31.10.2019r.           o  0 dni
(0,00 pkt.)
80,00 pkt
 
 
Spośród złożonych ofert, na podstawie art.91 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą.
Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 94,40 pkt. została złożona przez
ILHO PL S.A., ul. Ogrodowa 28/30 00-896 Warszawa.
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                                   Leszek Igielski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 05.09.2019
Data udostępnienia informacji: 05.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 10:28 zatwierdzenie Michał Kowalski