Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sukcesywną produktów żywieniowych dla Z S O nr 8 w Gdyni

Gdynia, dnia 03.09.2020r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawę sukcesywną produktów żywieniowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A, 81-578 Gdynia, część 2, część 7.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Cena 100%  
 
I.  Cześć 2. 
Grupa produktów-  ryby mrożone, przetworzone , owoce i warzywa mrożone - złożone oferty:
 
1.   STEMAR Sp. z o.o.
      80-420 Władysławowo, 
      ul. Portowa 3
      oferowana cena 52.341,45 zł brutto                                                                 
 
2.   BRUNO TASSI Sp. z o.o.
      01-459 Warszawa
      ul. Górczewska 181
      oferowana cena 59.754,87  zł brutto                                                
              
3.   Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piotr Owanek
      81-061 Gdynia
      ul. Hutnicza 18A
      oferowana cena 80.876,40  zł brutto
                                             
4.  TRIADA AUGUSTO POMORZE
     D. i T. Aleksandrowicz Spółka Jawna
     80-209 Chwaszczyno
     ul. Lisia 15
     oferowana cena 58.616,00  zł brutto                                                  
W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę  złożoną  przez STEMAR Sp. z o.o. , 84 – 120 Władysławowo,  ul. Portowa 3.

1. Uzasadnienie wyboru: oferta spełniała wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązującego kryterium oceny ofert ceny 52.341,45 zł brutto, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 100  punktów.

2. W dniu 02.09.2020r. Wykonawca  wystosował do Zamawiającego pismo informujące o uchyleniu się od podpisania umowy.

3. W związku ze złożonym, w dniu 02.09.2020r., przez Wykonawcę TRIADA AUGUSTO  POMORZE D. i T. Aleksandrowicz Spółka Jawna oświadczeniem o przedłużeniu terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, na podstawie art. 94 ust 3 pzp komisja przetargowa podjęła decyzję o wyborze oferty złożonej przez TRIADA AUGUSTO POMORZE D. i T. Aleksandrowicz Spółka Jawna, 80-209 Chwaszczyno, ul. Lisia 15.

4. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert:
    ceny oferty brutto 58.616,00zł, oferta uzyskała punktację w wysokości 89,30 punktów.
 
II.  Część 7
Grupa produktów - produkty gotowe/wyroby garmażeryjne - złożone oferty:
 
1.  STEMAR Sp. z o.o.
     80-420 Władysławowo, 
     ul. Portowa 3
     oferowana cena  27.940,50 zł brutto
                                                             
2.  ULA FOOD Sp. z o.o. i Sp.k.
     83-000 Pruszcz Gdański
     ul. Grunwaldzka 40A
     oferowana cena  36.110,03 zł brutto
 
3.  Elbląskie Centrum Mięsna „EL-HURT”
     Produkcja i Handel
     Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp.j.
     82-300 Elbląg
     ul. Kochanowskiego 11
     oferowana cena  29.960,18 zł brutto

 W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę  złożoną  przez STEMAR Sp. z o.o. , 84 – 120 Władysławowo,  ul. Portowa 3.

5. Uzasadnienie wyboru: oferta spełniała wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązującego kryterium oceny ofert  ceny 27.940,50 zł brutto, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 100 punktów.

6. W dniu 02.09.2020r. Wykonawca  wystosował do Zamawiającego pismo informujące o uchyleniu się od podpisania umowy.

7. W związku ze złożonym, w dniu 02.09.2020r., przez Wykonawcę  Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp.j oświadczeniem o przedłużeniu terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, na podstawie art. 94 ust 3 pzp komisja przetargowa podjęła decyzję o wyborze oferty złożonej przez  Elbląskie Centrum Mięsna „EL-HURT”  Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp.j., 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11
   
8. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert: ceny oferty brutto 58.616,00zł, oferta uzyskała punktację w wysokości 93,26 punktów.        
 
9. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
10. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  nie dotyczy.
 
11. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art. 198.
 
12. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 03.09.2020
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2020 10:05 Dodanie informacji Bożena Wodzak