Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla ZSO nr 8 w Gdyni

Gdynia, dnia 03.09.2019r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, biurowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A, część 1.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny, terminu realizacji zamówienia:
 
 
1. Część nr 1, trzy złożone oferty:
1. DIGITALED Sp. z o.o.
    80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B
    NIP 5842768164
 
Cena brutto:  451.146,51 zł
*W związku z procedurą odwrotnego obciążenia VAT do podanej ceny Zamawiający dolicza łączną kwotę 27.659,48 zł podatku VAT wynikającą z  punktu 3 formularza ofertowego.
Razem cena brutto: 478.805,99 zł
Termin realizacji zamówienia:  9 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 
2. DELKOM 2000 Sp. z o.o.
ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo
NIP 588-194-38-61
                      
  Cena brutto: 390.398,00 zł
*W związku z procedurą odwrotnego obciążenia VAT do podanej ceny Zamawiający dolicza łączną kwotę     
23.462,30 zł podatku VAT wynikającą z  punktu 3 formularza ofertowego.
Razem cena brutto: 413.860,30 zł
Termin realizacji zamówienia:  10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
3. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
    26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4
    NIP 948 252 85 07
    Cena brutto: 351.652,00 zł
*W związku z procedurą odwrotnego obciążenia VAT do podanej ceny Zamawiający dolicza łączną kwotę     
27.197,50 zł podatku VAT wynikającą z  punktu 3 formularza ofertowego.
Razem cena brutto: 378.849,50 zł
Termin realizacji zamówienia:  10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

4. W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę  złożoną przez Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ,26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert:
 ceny oferty brutto        378.849,50 zł brutto.      60%       10pkt.
 termin realizacji zamówienia          10 dni            40%        20pkt.
oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 30,00 punktów.

5. W dniu 30.08.2019r. Wykonawca Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. wystosował do Zamawiającego pismo informujące o uchyleniu się od podpisania umowy w związku z brakiem możliwości zrealizowania dostawy.

6. W dniu 03.09.2019r. Wykonawca DELKOM 2000 Sp. z o.o. wystosował do Zamawiającego pismo  „Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego”.

7. W związku ze złożonym, w dniu 23.08.2019r.,  przez Wykonawcę DIGITALED Sp. z o.o. oświadczeniem o przedłużeniu terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, na podstawie art. 94 ust 3 pzp komisja przetargowa podjęła decyzję o wyborze oferty złożonej przez DIGITALED Sp. z o.o., 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert:
 ceny oferty brutto      451.146,51 zł    brutto.               60%         7,91 pkt.
 termin realizacji zamówienia          10 dni                      40%            20 pkt.           
oferta uzyskała punktację w wysokości 27,91 punktów.
 
8. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
9. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  nie dotyczy.
 
10. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
11. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 03.09.2019
Data udostępnienia informacji: 03.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2019 18:32 Dodanie informacji Bożena Wodzak