Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni”.
W wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Fabrykę okien SPECTRUM sp z o.o. ul Ceramiczna 4 20-150 Lublin z ceną brutto: 278 246,06 zł.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 65 %, okres udzielonej gwarancji 15 %, okres wykonania 20 %, Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp

NAZWA FIRMY

CENA BRUTTO

Lb pkt

CZAS REALIZACJI

Lb pkt

GWARANCJA

Lb pkt

Razem pkt

1 FABRYKA OKIEN SPECTRUM
SP Z O.O.LUBLIN UL CERAMICZNA 4
278.246,06 =
10p x 65%
6,5 25 dni 10p x 20% 2 10p x 15% 1,5 10
2 WIN-BUD S.CSMOLNO
UL. JAŚMINOWA 8
(278.246,06 : 288.000,00) x 10 =
9,66p x 65%
6,28 45 dni 0p 0 10p x 15% 1,5 7,78
3 IDEAL OKNA SP. Z O.O.
ELBLĄG UL. KRÓLEWIECKA 215
(278.246,06 : 299.163,02) x 10 =
9,28p x 65%
6,03 35 dni 0p

0 10p x 15% 1,5 7,53
4 FABRYKA OKIEN PCV
FOREST MALBORK UL. DALEKA 155
(278.246,06 : 443.194,59) x 10 =
6,27p x 65%
4,07 33 dni
2p x 20%
0,4 10p x 15% 1,5 5,97

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 10.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.11.2017 21:25 Korekta Jacek Landowski.
10.11.2017 21:24 Korekta Jacek Landowski.
10.11.2017 21:22 Korekta Jacek Landowski.
10.11.2017 21:21 Korekta Jacek Landowski.
10.11.2017 21:20 Korekta Jacek Landowski.
10.11.2017 18:34 Korekta Jacek Landowski.
10.11.2017 18:31 Korekta Jacek Landowski.