ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Konsultanta w ramach projektu...

Gdynia, 01.10.2019 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
 
1.    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryterium określonego
w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny i doświadczenia.
 
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu, z podziałem na poszczególne części zamówienia i przyznaną punktacją.   

L.P. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena jednostkowa (za jedną godzinę) zł brutto Cena za jeden miesiąc zł
(brutto)
Punktacja
1
Dorota Derheld
Gdynia
100,00 2 000,00
90,00

  
2.    Wybrano ofertę złożoną przez Panią Dorotę Derheld zamieszkałą w Gdyni. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
 
3.    Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
4.    Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5.    Zgodnie z pkt. 16.10 Ogłoszenia o zamówieniu z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 
6.    Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie
po dopełnieniu wszelkich formalności.
 
7.    W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
Z poważaniem:
Irena Szafranek                  
Dyrektor szkoły
 
…………………………

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 02.10.2019
Data udostępnienia informacji: 02.10.2019