Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36

Gdynia, dnia 29 listopada 2018 roku.
 
L.dz. 6536/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.71.2018                       
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji”.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 i 7 Ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa na obecnym etapie postępowania kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wyniku czego postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2018
Data udostępnienia informacji: 29.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2018 16:08 Dodanie informacji Joanna Szabłowska