Zakup materiałów metalowych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Gdynia, dnia 18 maja 2012 r.
L.dz. 2285/2012
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.12.2012
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonegoo wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na Zakup materiałów metalowych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer ofert

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

1.

METALZBYT - HURT Sp. z o.o.
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała

21.890,26

 
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
 
Cena w PLN
 
Punktacja

1.

METALZBYT - HURT Sp. z o.o.
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała
17.511,76
po dokonaniu poprawki rachunkowej

100

 
3.        Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj.: 10.000 zł brutto.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.05.2012
Data udostępnienia informacji: 18.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2012 15:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski