Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (w 2020 r.)-sygn. postęp. EZP/05/2019.

I N F O R M A C J A
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”               (część 1,2 i 3) -sygn. postępowania EZP/05/2019.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że
 
I.      Dotyczy części pierwszej zamówienia:
 
1)  na Wykonawcę części pierwszej zamówienia wybrano firmę: Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk  adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)  przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:


Nr
oferty
Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
       Termin      odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
       faktury
         -pkt
    Łączna
      ilość
      pkt
     UWAGI
    1  Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 5,83     3,00           1,00     9,83           -
    2 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
 4,16     3,00          1,00     8,16           -
    3 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
  6,00     3,00           1,00    10,00           -

3)    Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
II.   Dotyczy części drugiej zamówienia:
 
1) na Wykonawcę części drugiej zamówienia wybrano firmę:  Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2) przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna
 ilość
pkt
UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
    5,40     3,00     1,00      9,50         -
2 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10

     2,89

    3,00     1,00      6,89         -
3 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
      6,00     3,00     1,00     10,00         -

3)  Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 

III.  Dotyczy części trzeciej zamówienia:
 
1) na Wykonawcę części trzeciej zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.,
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2) przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna
 ilość
pkt
UWAGI
1
 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
6,00 3,00 1,00 10,00 -
2 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
4,17 3,00 1,00 8,17 -

3)    Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 18.12.2019
Data udostępnienia informacji: 18.12.2019