Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - EZP/06/2021 - postępowanie nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne,
 o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” - sygnatura postępowania EZP/06/2021
 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega odrzuceniu, a cena oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium oceny ofert oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów - 100,00 pkt. -  (art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja:

Nr
oferty
Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty Kryterium
Cena
- pkt.
Kryterium
Termin wykonania
- pkt.
Łączna ilość
pkt.
UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
60,00 40,00 100 -
2 KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.
10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20a
58,29 40,00 98,29 -
3 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 38,75 40,00 78,75 -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 20.12.2021
Data udostępnienia informacji: 20.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2021 14:08 Korekta Jarosław Turosz