Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - EZP/04/2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne,
 o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” - sygnatura postępowania EZP/04/2022
 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
 
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Partyzantów Koleczkowskich 1A
 
Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega odrzuceniu, a cena oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium oceny ofert oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów - 100,00 pkt. (art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja:

Nr oferty Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty Kryterium
Cena
- pkt.

Kryterium

Termin wykonania
- pkt.
Łączna ilość
pkt.
UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
52,68 40,00 92,68 -
2 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Partyzantów Koleczkowskich 1A
60,00 40,00 100 -
3 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
59,27 40,00 99,27 -
4 Koma Usługi Komunalne Sp. z o.o.
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 44
53,76 40,00 93,76 -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 23.11.2022
Data udostępnienia informacji: 23.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2022 14:12 Korekta romieszczenia tekstu w tabelce Jarosław Turosz
23.11.2022 14:12 Korekta rozmieszczenia tekstu w tabelce Jarosław Turosz