Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych  Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyniul. Witomińska 7681-311 Gdynia   działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że:

na wykonanie części 1 (pierwszej) zamówienia wybrano ofertę firmy:  „WELUR POLSKA” Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 81-375 Gdynia, ul. Siemiradzkiego 2 Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 

na wykonanie części 2 (drugiej) zamówienia wybrano ofertę firmy:   „WELUR POLSKA” Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 81-375 Gdynia, ul. Siemiradzkiego 2 Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

 na wykonanie części 3 (trzeciej) zamówienia wybrano ofertę firmy:   „WELUR POLSKA” Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 81-375 Gdynia, ul. Siemiradzkiego 2 Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

Wykonawcy , którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Część 1 (pierwsza) zamówienia:
Nr ofertyNazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacjaUWAGI
1.REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16Oddział w Gdyni81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 50 71,32 71,32 -
2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL” Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 97,47 97,47 -
3.Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Sanipor Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 86,95 86.95 -
4.KON-TRA Sp. z o.o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 19B 78,43 78,43 -
5.WELUR POLSKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. 81-375 Gdynia, ul. Siemiradzkiego 2 100 100 -
6.ELWOZ Sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino, oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice 40,27 40,27 -
7.Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, 81-601 Gdynia, ul. Amona 76 71,88 71,88 -
8.Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk84-208 Kielno, ul. Oliwska 48  84,61 84,61 -
 Część 2 (druga) zamówienia:
Nr ofertyNazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacjaUWAGI
1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL” Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 96,71 96,71 -
2.Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Sanipor Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 86,22 86,22 -
3.KON-TRA Sp. z o.o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 19B 72,36 72,36 -
4.WELUR POLSKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. 81-375 Gdynia, ul. Siemiradzkiego 2 100 100 -
5.ELWOZ Sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino, oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice 35,83 35,83 -
6.Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, 81-601 Gdynia, ul. Amona 76 68,65 68,65 -
7.Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk84-208 Kielno, ul. Oliwska 48  96,61 96,61 -

Część 3 (trzecia) zamówienia:
Nr ofertyNazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacjaUWAGI
1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL” Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 95,21 95,21 -
2.Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Sanipor Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 80,56 80,56 -
3.WELUR POLSKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. 81-375 Gdynia, ul. Siemiradzkiego 2 100 100 -
4.ELWOZ Sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino, oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice 19,40 19,40 -
5.Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk84-208 Kielno, ul. Oliwska 48  - - Wykonawca wykluczony

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
  • cz. 1 i cz. 2 zamówienia - z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  • cz. 3 zamówienia – z postępowania wykluczono Wykonawcę - Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk z siedzibą 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Powodem wykluczenia było nie wykazanie przez Wykonawcy spełniania warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie Wykonawca ani w określonym terminie składania ofert ani w terminie dodatkowym /wyznaczonym we wezwaniu do uzupełnienia dokumentów z dnia 10.11.2010 r./  nie złożył zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kosakowo (rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Oferty odrzucone :cz. 1,2 i 3 zamówienia - nie odrzucono żadnej oferty. Z tym zastrzeżeniem, iż oferta złożona na wykonanie cz. 3 zamówienia przez: Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk z siedzibą 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych uznana została za odrzuconą. 

Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:Dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w przypadku przekazania zawiadomienia za pośrednictwem faksu albo 10 dni – jeżeli zostało przekazane w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty, osobiście), nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 26.11.2010
Data udostępnienia informacji: 29.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2010 08:29 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
29.11.2010 08:27 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
29.11.2010 08:25 Dodanie informacji Jarosław Turosz