Wyniki przetargu nieograniczonego

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 335028-2010 z dnia 2010-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
ROBOTY MALARSKIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SALI ZAJĘĆ ORAZ NA HOLACH - SZATNIACH NA PARTERZE , KLATCE SCHODOWEJ PRZY ZAPLECZU KUCHNI I POMIESZCZENIACH PODPIWNICZENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR8 PLUSZOWY MISIACZEK
Termin składania ofert: 2010-11-03

Gdynia: ROBOTY MALARSKIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Numer ogłoszenia: 356238 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335028 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe nr 8, ul. Kapitańska 15, 81-249 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6203679, faks 058 6203679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: EDUKACJA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY MALARSKIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ROBOTY MALARSKIE I ROBOTY TOWARZYSZĄCE HOLE , SZATNIE , SALA GRI, WRAZ Z POMIESZCZENIEM LEZAKOWNI , KLATKA SCHODOWA I POMIESZCZENIE PODPIWNICZENIA W BUDYNKU PRZEDSZKOL NR 8 PLUSZOWY MISIACZEK.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HYDREM -ADAM TYLKA 81-222 GDYNIA UL MORSKA 157/163/51, MORSKA 157/163/51, GDYNIA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27798,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18266,32

  • Oferta z najniższą ceną: 18266,32 / Oferta z najwyższą ceną: 42695,12

  • Waluta: PLN.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 04.11.2010
Data udostępnienia informacji: 04.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2010 10:26 Dodanie informacji Karolina Puźniak