Wynik postępowania - Rozbudowa Przedszkola nr 50, zaprojektuj i wybuduj w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
dotyczy:   przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa  Przedszkola nr 50 - Zaprojektuj i wybuduj w Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni".
           
            Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 27.04.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa  Przedszkola nr 50 - Zaprojektuj i wybuduj w Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Oferty oceniano wg przyjętych kryteriów tj.: cena oferty brutto 90 %, okres udzielonej gwarancji 10%.
 
Oferta nr 1 -   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS sp. z o.o., 32-100 Proszewice, Opatkowice 146:
1.       cena brutto:                            -   2 813 503,23 zł                4,55 pkt
2.       okres udzielonej gwarancji         -   60 miesięcy                             1,00 pkt             
                                                                                                      RAZEM     5,55 pkt
Oferta nr 2 -   PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1.       cena brutto:                            -  1 423 503,62 zł                     9,00 pkt
2.       okres udzielonej gwarancji         -  60 miesięcy                              1,00 pkt          
                                                                                    RAZEM   10,00 pkt
 
          Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
 
          Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Pawlak
Wprowadził informację: Urszula Wawer
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Wawer
Data wytworzenia informacji: 29.04.2015
Data udostępnienia informacji: 29.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2015 12:10 Korekta Urszula Wawer
29.04.2015 12:09 Korekta Urszula Wawer
29.04.2015 12:07 Korekta Urszula Wawer
29.04.2015 12:06 Korekta Urszula Wawer
29.04.2015 12:04 Dodanie informacji Urszula Wawer