Wynik postępowania nr 1/EXP/PN/2020 na usługę sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę kompleksowego sprzątania
i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni i przyznał punkty
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta Nr 2. Konsorcjum

DGP Clean Partner Sp. z o.o.(lider), ul. Zygmunta Słomińskiego 15/52, 00-195 Warszawa
Seban Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice,
7 MG Sp. z o.o., Ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica
DGP Provider Sp. z o.o., ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica
Partner Medica Sp. z o.o. , ul. Najświętszej Maryi Panny 5e, 59-220 Legnica
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 54,25
punkty w kryterium II – Organizacja osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 23,38
punkty w kryterium III – Rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 13,38
Łącznie: 91,01

Oferta Nr 3. Konsorcjum
LIRECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider), ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
Lireco eco Magda Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 52,42
punkty w kryterium II – Organizacja osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20,13
punkty w kryterium III – Rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 7,50

Łącznie: 80,05


Oferta Nr 4. ATUT Sp. z o.o., Pl. kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 58,54
punkty w kryterium II – Organizacja osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 24,63
punkty w kryterium III – Rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 11,50
Łącznie: 94,67

II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4. ATUT Sp. z o.o., Pl. Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

III. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 11-01-2021.

IV. Ofertę Nr 1. Eko Komes sp. z o.o. ul. Tczewska 44, 83-032 Kolnik odrzucono z zgodnie z art. 89. 1. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obniżone wynagrodzenie miesięczne zawiera błąd w zakresie wyceny „serwisu nocnego”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020