Wynik postępowania na usługę ochrony fizycznej na terenie Centrum Nauki Experyment w Gdyni - 6 miesięcy

Wynik postępowania nr 8/EXP/372/2023 na usługę całodobowej ochrony fizycznej na terenie Centrum Nauki Experyment w Gdyni - 6 miesięcy.

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta 1. Biuro Ochrony Mienia "Semerling Security" Marcin Semerling, ul. Obrońców Helu, 6a, 84-200 Wejherowo
Liczba punktów w kryterium I – cena: 80,00 pkt
Liczba punktów w kryterium II - w jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi: 10,00 pkt
Liczba punktów w kryterium III - w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu - czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika ochrony lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. w przypadku pracownika niezdolnego do objęcia posterunku: 5,00 pkt
Liczba punktów w kryterium IV - w jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt Zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia?: 5,00 pkt
Łączna liczba punktów w kryteriach oceny ofert: 100 pkt

Oferta 2 Lider: Agencja Ochrony MK Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, pozostali Wykonawcy: Agencja Ochrony Kowalczyk Security Sp. z o.o., ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa
Liczba punktów w kryterium I – cena: 68,08 pkt
Liczba punktów w kryterium II - w jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi: 10,00 pkt
Liczba punktów w kryterium III - w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu - czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika ochrony lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. w przypadku pracownika niezdolnego do objęcia posterunku: 5,00 pkt
Liczba punktów w kryterium IV - w jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt Zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia?: 5,00 pkt
Łączna liczba punktów w kryteriach oceny ofert: 88,08 pkt

Oferta 3 – Adrianex Sp. z o.o, ul. 3-go Maja 27/46, 81-364 Gdynia
Liczba punktów w kryterium I – cena: 54,35 pkt
Liczba punktów w kryterium II - w jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi: 10,00 pkt
Liczba punktów w kryterium III - w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu - czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika ochrony lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. w przypadku pracownika niezdolnego do objęcia posterunku: 5,00 pkt
Liczba punktów w kryterium IV - w jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt Zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia?: 5,00 pkt
Łączna liczba punktów w kryteriach oceny ofert 74,35 pkt

II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Biuro Ochrony Mienia "Semerling Security" Marcin Semerling Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.
Cena netto miesięczna: 33.289,00 zł 
Cena brutto miesięczna: 40.945,47 zł

Cena netto za cały okres zamówienia: 199.734,00 zł
Cena brutto za cały okres zamówienia: 245.672,82 złIII. Umowę podpisano w dniu: 31-07-2023r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2023
Data udostępnienia informacji: 02.08.2023