Wynik postępowania na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni - 6 miesięcy

Wynik postępowania na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni - 6 miesięcy

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki Experyment w Gdyni i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta 1 Lider: DGP CLEAN PARTNER, ŻYTNIA 15/23, 01-014 Warszawa, pozostali Wykonawcy: 4OP Sp. z o.o., Ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica, CTG Sp. z o.o., Ul. Najśw. Marii Panny 14 lok. 3, 59-220 Legnica
Liczba punktów w kryterium I – cena: 45,12 pkt
Liczba punktów w Kryterium II – organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 21,00 pkt
W tym:
W jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi: 7,00 pkt
W jaki sposób zorganizowana będzie praca ekipy sprzątającej świadcząca usługę podstawową „ tj. „serwis nocny”?: 7,00 pkt
W jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu w godzinach serwisu dziennego - czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika serwisu dziennego lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. usuwanie usterek pracy „serwisu nocnego”: 3,00 pkt
W jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt Zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia?:4,00 pkt
Liczba punktów w Kryterium III – rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 13,00 pkt
Łączna liczba punktów w kryteriach oceny ofert - 79,12 pkt

Oferta 2 - ATUT Sp. z o.o. pl. Kaszubski, 81-350 Gdynia
Liczba punktów w kryterium I – cena: 60,00
Liczba punktów w Kryterium II – organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 24,00 pkt
W tym:
W jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi: 7,00 pkt
W jaki sposób zorganizowana będzie praca ekipy sprzątającej świadcząca usługę podstawową „ tj. „serwis nocny”?: 10,00 pkt
W jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu w godzinach serwisu dziennego - czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika serwisu dziennego lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. usuwanie usterek pracy „serwisu nocnego”: 3,00 pkt
W jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt Zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia? 4,00 pkt
Liczba punktów w Kryterium III – rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 12,00 pkt
Łączna liczba punktów w kryteriach oceny ofert: 96,00 pkt

II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. ATUT Sp. z o.o. , Pl. Kaszubski, 81-350 Gdynia, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

Cena netto miesięczna: 31.313,13 zł
Cena brutto miesięczna: 38. 515,15 zł

Cena netto za cały okres zamówienia: 187.878,78 zł
Cena brutto za cały okres zamówienia: 231.090,90 zł

III. Umowę podpisano w dniu: 31-07-2023.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2023
Data udostępnienia informacji: 02.08.2023